Udostępnij tę stronę: 

Zrównoważony wzrost jest priorytetem InvestEU - ©AP Images/European Union - EP 
  • Wspomaganie projektów, trudnych do sfinansowania
  • Posłowie chcą podwyższenia gwarancji UE: €40.8 miliardów, które wygenerować mają inwestycje o wartości €698 miliardów)
  • Wzmocnienie systemu oceny odpowiedzialności oraz koncentracja na ochronie środowiska

Parlament przyjął stanowisko w sprawie nowego programu UE na rzecz wspierania inwestycji i dostępu do finansowania w latach 2021-2027.

Inicjatywa “InvestEU” ma wspomagać projekty, które miałyby trudności w przyciąganiu inwestycji (np.: projekt długoterminowy lub oparty na nowatorskich rozwiązaniach). Zastąpi ona EFIS (Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych) stworzony w następstwie kryzysu finansowego.


Posłowie zamierzają wzmocnić propozycję Komisji Europejskiej poprzez:  • podwyższenie gwarancji UE (z €38 do €40.8 miliardów, które wygenerować mają inwestycje o wartości €698 miliardów)
  • nowe cele, takie jak zwiększenie stopy zatrudnienia w UE, osiągnięcie celów porozumienia paryskiego w sprawie klimatu lub spójności gospodarczej, terytorialnej i społecznej;
  • lepszą ochronę klimatu: Posłowie do PE wyznaczyli cel "co najmniej 40%" całkowitej puli środków finansowych programu InvestEU na cele klimatyczne.
  • zapewnienie większej odpowiedzialności wobec obywateli europejskich, poprzez coroczne składanie sprawozdań Parlamentowi i Radzie na temat postępów, wpływu i funkcjonowania programu InvestEU.Sprawozdanie przyjęto 517 głosami do 90, przy 25 wstrzymujących się od głosu.


Na stronie dedykowanej programowi “InvestEU” znajdują się przykłady projektów, które uzyskały wsparcie UE.Kolejne kroki


Posłowie są teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji z ministrami UE w celu osiągnięcia porozumienia w pierwszym czytaniu.