Prognozy podziału miejsc w Parlamencie Europejskim po wyborach 

 
 

Udostępnij tę stronę: 

We współpracy z Kantar Public wydział monitorowania opinii Parlamentu Europejskiego przyporządkowuje miejsca istniejącym obecnie w parlamencie grupom politycznym zgodnie z prognozami skalkulowanymi na podstawie wyników badań opinii publicznej przeprowadzonych w każdym z państw członkowskich.


Ponieważ nie możemy przewidzieć przyszłej liczby i składu grup politycznych Parlamentu, prognozy składu następnego Parlamentu Europejskiego opierają się na strukturze ustępującego Parlamentu i powinny być postrzegane jako odzwierciedlenie obecnej sytuacji politycznej wyłaniającej się z badan preferencji wyborczych.

Prognoza jest przedstawiona graficznie wedle obecnego rozkładu miejsc grup politycznych w sali posiedzeń plenarnych


Co oznacza kategoria "inne”


Od 2014 r. w krajach UE pojawiły się nowe formacje polityczne, które według aktualnych danych wyborczych mają szanse na zdobycie miejsc w nadchodzących wyborach. Ponieważ nie są one częścią żadnej z obecnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim, a jednocześnie nie przynależą do żadnej z europejskich partii politycznych, dotyczące ich prognozy są zaliczane do kategorii "inne" ("others"). Ponieważ nie możemy przesądzać, z jakimi grupami związaliby się po wyborach, kategoria ta została podzielona na infografice po równo z lewej i prawej stronie półkola.

Ewolucja preferencji wyborczych


Publicznie dostępne dane z zaufanych źródeł


Żaden z sondaży, które posłużyły do dokonania prognoz podziału miejsc nie został zlecony przez Parlament. We wszystkich przypadkach chodzi o publicznie dostępne sondaże publikowane przez konkretne instytuty wyborcze w każdym państwie członkowskim. Wykorzystywane są wyłącznie sondaże z wiarygodnych źródeł. Załącznik do sprawozdania zawiera szczegółowy wykaz wszystkich wykorzystanych sondaży, ich źródeł i kluczowych danych. Ponadto plik Excel dostępny do pobrania na tej stronie zawiera kompletny zbiór sondaży na temat prefrencji wyborczych w każdym państwie członkowskim przeprowadzanych na początku 2018 r. Wybór sondaży prefrencji wyborczych nie może obejmować wszystkich istniejących badań.


Badania preferencji wyborczych poświęcone specjalnie wyborom europejskim zawsze mają pierwszeństwo przed badaniami preferencji w innych wyborach na poziomie krajowym. Jeżeli w okresie sprawozdawczym w danym kraju dostępnych jest kilka sondaży, dostępne dane z sondaży przelicza się na jeden uśredniony wynik dla każdej partii, bez stosowania wagi lub algorytmizacji. Załączony plik Excel ukazuje szczegółowe wyniki różnych badań, gdy wiele badań jest dostępnych, w tym średnie wyniki obliczone przez wydział monitorowania opinii publicznej.

Preferencje wyborcze w poszczególnych państwach członkowskich: użyj rozwijanego menu.


Każda prognoza jest szczegółowo opisana w Sprawozdaniu na temat zmian w krajobrazie politycznym.


Więcej informacji można uzyskać pod adresem dgcomm-pom@europarl.europa.eu