Hoofdnavigatie (Druk op Enter)
Direct naar de inhoud van de pagina (druk op "Enter")
Lijst van andere websites (Druk op Enter)

Laatste nieuws

Thema's

 

Europese politieke partijen, de samenwerking tussen het Europese Parlement en andere EU instellingen en nationale parlementen, de toepassing van de Europese verdragen en alle algemene zaken met betrekking tot het werk van de EU instellingen.

 
 

Hoe het Parlement bijdraagt aan veiligheid en justitie, zoals gegevensbescherming, discriminatiebestrijding, vrij verkeer van personen, grenscontroles, migratie, asiel, justitiële en politiële samenwerking.

 
 

Parlementair beleid met betrekking tot derde landen, met name kandidaat-lidstaten, buurlanden van de EU en strategische partners. Hieronder valt handel, mensenrechten, ontwikkelingsbeleid en zaken van veiligheid en defensie.

 
 

Bijdrage van het Parlement ter versterking van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid, evenals landelijke ontwikkeling, dierenwelzijn, de kwaliteit van landbouwproducten en de instandhouding van de visbestanden.

 
 

Inspanning van het Parlement voor zowel de jaarlijkse begroting als de begroting op lange termijn en begrotingscontrole (kwijting).

 
 

Cultuur, onderwijs, jeugd en sport en aspecten van het mediabeleid van de EU. Onderwerpen omvatten ondermeer meerjarige programma's zoals Erasmus, Creatief Europa, Europa voor burgers, het programma voor de Europese Culturele Hoofdstad en de LUX Filmprijs.

 
 

Economisch en monetair beleid van de EU, onder andere de regulering van financiële diensten, de toerekenbaarheid van de ECB aan het Parlement, belastingheffing en mededinging, en vrij verkeer van kapitaal en betalingen.

 
 

Inspanning van het Parlement voor werk- en sociaal beleid, waaronder werkomstandigheden, beroepsopleidingen en vrij verkeer van werknemers.

 
 

Inspanning van het Parlement op vlak van de interne markt en consumentenbescherming, waaronder vrij verkeer van personen, goederen en diensten binnen de EU, consumentenrechten, productveiligheid, erkenning van professionele beroepskwalificaties, normalisering en overheidsopdrachten.

 
 

Regionaal en transportbeleid, waaronder spoorwegen, scheepvaart en goederenvervoer, passagiersrechten, groenere en veiligere vervoersmiddelen en regionaal ontwikkelingsbeleid ter bevordering van economische en sociale samenhang tussen de lidstaten van de EU.

 
 

Inspanning van het Parlement voor de ontwikkeling van milieu-, gezondheid-, en voedselveiligheidbeleid, waaronder klimaatverandering, inperking van vervuiling en schadelijke stoffen, regelgeving over medicijnen en patientenrechten, evenals wetgeving voor controle van voedselveiligheid en etikettering.