Rozprava o budúcnosti eurozóny s predsedom Euroskupiny Jeroenom Dijsselbloemom 

Hospodárske a sociálne priority EÚ na rok 2016, ktoré Komisia vytýčila v Ročnom prieskume rastu, ako aj špecifické odporúčania pre eurozónu, ktoré exekutíva EÚ predstavila 26. novembra, budú v utorok dopoludnia predmetom rozpravy poslancov so zástupcami Rady a Komisie. Do rozpravy sa po prvýkrát zapojí aj predseda Euroskupiny Jeroen Dijsselbloem.

Odporúčania v oblasti hospodárskej politiky eurozóny poskytujú členským štátom cielené poradenstvo v otázkach súvisiacich s fungovaním eurozóny ako celku. Ide napríklad o opatrenia v oblasti nápravy makroekonomických nerovnováh, fiškálnej situácie eurozóny a dobudovania hospodárskej a menovej únie (HMÚ).


Poslanci sa v súvislosti s úsilím o dobudovanie HMÚ vyjadria k návrhom Komisie z 21. októbra, ktoré podľa mnohých z nich nebudú stačiť na odstránenie súčasných nedostatkov inštitucionálneho rámca eurozóny. Plénum tiež so zámerom dosiahnuť väčšiu demokratickú zodpovednosť a zapojenie občanov bude požadovať väčší parlamentný dohľad a verejnú diskusiu.


Poslanci tiež vyzvú Komisiu, aby v súlade so správou piatich predsedov začala rokovania o dohode medzi Parlamentom, Radou a Euroskupinou o európskej správe hospodárskych záležitostí, európskom semestri a prebiehajúcich makroekonomických ozdravných programoch, akým je napríklad program týkajúci sa Grécka.


Parlament svoju pozíciu k návrhom Komisie v oblasti dobudovania HMÚ zhrnie v nelegislatívnom uznesení, o ktorého znení budú poslanci hlasovať vo štvrtok. Text uznesenia plénu predkladá výbor EP pre hospodárske a menové veci, ktorý ho schválil 1. decembra.Rozprava: Utorok, 15. december

Hlasovanie: Štvrtok, 17. december

Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Komisii s uznesením o HMÚ

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #eurozone #EMU #monetarypolicy