Ochrana najlepšieho záujmu detí pri cezhraničných sporoch  

Opatrenia zamerané na zlepšenie ochrany najlepšieho záujmu dieťaťa pri cezhraničných sporoch o starostlivosť, rozhodnutiach o adopcii a únosoch detí jedným z rodičov do iného členského štátu EÚ budú v stredu predmetom rozpravy poslancov s komisárkou Věrou Jourovou a holandskou ministerkou zastupujúcou predsedníctvo v Rade Jeanine Hennis-Plasschaert. Parlament následne vo štvrtok prijme k tejto téme nelegislatívne uznesenie.

Poslanci budú pravdepodobne naliehať na členské štáty, aby ustanovili špecializované senáty v rámci rodinných súdov alebo orgány cezhraničnej mediácie, ktoré by sa zaoberali prípadmi presahujúcimi hranice jedného členského štátu avšak v rámci Európskej únie. Zároveň by mali zdôrazniť, že je nevyhnutné, aby Európska komisia a členské štáty zadefinovali pravidlá v oblasti automatického uznávania vnútroštátnych dokumentov o adopcii vydávaných v krajinách EÚ.


Súvislosti


Uznesenie Európskeho parlamentu nadväzuje na stovky petícií ohľadom cezhraničných sporov týkajúcich sa starostlivosti o deti v EÚ, ktoré boli doručené petičnému výboru EP. Znepokojenie vyvoláva okrem iného problematická implementácia nariadenia Brusel IIa o uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností.


Podľa článku 216(2) rokovacieho poriadku EP môže výbor v súvislosti s prípustnou petíciou vypracovať iniciatívnu správu alebo predložiť Parlamentu stručný návrh uznesenia, ak Konferencia predsedov (predseda EP a lídri politických skupín) nemá námietky. Mnohé z petícií adresovaných Európskemu parlamentu sa týkajú prípadov detí v Nemecku, Spojenom kráľovstve a Dánsku.

 

 

Rozprava: Streda, 27. apríl

Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl

Postup: Otázka na ústne zodpovedanie Rade a Komisii, s uznesením

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #childcustody #ep_petitions, #ep_legal