Riadne právne postavenie pre ženy pracujúce v domácnosti a opatrovateľky v EÚ  

Práca v domácnosti a opatrovateľské služby, ktoré vykonávajú vo väčšine ženy migrantky, by mali za účelom obmedzenia obchodu s ľuďmi, nútenej práce a vykorisťovania získať oficiálny štatút v pracovnom práve EÚ. Vyplýva to z návrhu nelegislatívneho uznesenia, o ktorého znení budú poslanci diskutovať v stredu a hlasovať vo štvrtok. Spoločné pravidlá by podľa poslancov mali zadefinovať modely právneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom a ukončiť tak nestálosť a nelegálnosť týchto prác.

Na pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov by sa mali vzťahovať zákonníky práce a antidiskriminačné zákony všetkých členských štátov, uvádza sa v navrhovanom uznesení, ktorého autorkou je poslankyňa Kostadinka Kuneva (GUE/NGL, EL). Predložený text tiež požaduje, aby títo pracovníci mohli vstupovať do odborových zväzov a profesijných organizácií.


Navrhované uznesenie požaduje adekvátne metódy kontroly a zodpovedajúce právomoci pre inšpektorov s cieľom účinne bojovať proti obchodu s ľuďmi, zlému zaobchádzaniu s pracovníkmi, nútenej práci a finančnému vykorisťovaniu. Členské štáty zároveň vyzýva na uzatvorenie bilaterálnych dohôd so štátmi, z ktorých prichádza najviac pracovníkov v domácnosti a opatrovateľov, a úpravu svojej vízovej politiky tak, aby títo pracovníci mohli legálne zmeniť zamestnávateľa.


Súvislosti


Podľa údajov Medzinárodnej organizácie práce (ILO) z roku 2010 pôsobilo v EÚ v odvetví domácej práce 2,5 milióna osôb a 88 % z nich boli ženy. Viac ako 20 miliónov Európanov, z ktorých dve tretiny tvoria ženy, sa stará o dospelé závislé osoby.


Poslanci uvádzajú príklady úspešných modelov v rámci EÚ s pozitívnym účinkom na sociálne a pracovné podmienky zamestnancov tohto odvetvia. Spomínajú napríklad Belgicko so systémom platobných šekov za všeobecné služby poskytované v domácnosti (CESU) či Francúzsko.Rozprava: Streda, 27. apríl

Hlasovanie: Štvrtok, 28. apríl

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #womenrights #domesticworkers