Zdieľať túto stránku: 

Nezamestnanosť: Mladí sú na tom horšie 

Jeden mladý Európan zo štyroch je nezamestnaný, ale v niektorých krajinách dokonca až dvaja z troch. Poslanci chcú tieto znepokojujúce čísla znížiť a preto svoju pozornosť upriamili na nezamestnanú mládež aj pri obnove Európskeho sociálneho fondu na roky 2014-2020. V utorok Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto podporil a rozšíril návrh novej iniciatívy na podporu zamestnanosti mládeže.

Po zmenách navrhnutých Výborom pre zamestnanosť sa iniciatíva na podporu zamestnanosti mládeže zameria na mladých ľudí vo veku medzi 15 až 30, ktoré nie sú zamestnaní, nenavštevujú školy ani odbornú prípravu a žijú v oblastiach, kde nezamestnanosť mladých presahuje 20%. Účelom je, uviesť tzv. "záruky pre mládež" do praxe.


Cieľom záruk pre mladých je zaistiť všetkým mladým ľuďom do 25 rokov možnosť práce, ďalšieho vzdelávania alebo ponuku stáže po štyroch mesiacoch na úrade práce.


Európsky sociálny fond je nástrojom EÚ na podporu plnej zamestnanosti, zlepšenia produktivity a kvality práce, zvýšenia mobility pracovníkov v rámci Európskej únie,  zlepšenia vzdelávanie a odbornej prípravy, ako aj na podporu sociálneho začlenenia.


Pozrite sa na naše infografiku a zistite si viac o nezamestnanosti mladých ľudí v Európe.