Priamy prístup na hlavné prehľadávanie (stlačte Enter)
Prístup k obsahu stránky (stlačiť Enter)
Priamy prístup na zoznam ďalších webových stránok (stlačte Enter)

Spravodajstvo

Témy

 

Európske politické strany, spolupráca Európskeho parlamentu s ostatnými orgánmi EÚ a národnými parlamentami, implementácia európskych zmlúv a všetky všeobecné otázky týkajúce sa činnosti orgánov EÚ.

 
 

Príspevok Európskeho parlamentu v oblasti bezpečnosti a spravodlivosti, vrátane ochrany údajov, boja proti diskriminácii, zaistenia slobody pohybu, hraničných kontrol, migrácie, azylu a súdnej a policajnej spolupráce.

 
 

Politiky Európskeho parlamentu týkajúce sa tretích krajín, vrátane kandidátskych krajín, krajín susediacich s EÚ a strategických partnerov. Patria sem obchod, ľudské práva, rozvojová politika, rovnako ako bezpečnostné a obranné záležitosti.

 
 

Príspevok Európskeho parlamentu k rozvoju spoločnej poľnohospodárskej politiky, politiky rybolovu, rozvoja vidieka, dobrých životných podmienok zvierat, kvality poľnohospodárskych výrobkov a zachovania zdrojov rybolovu.

 
 

Činnosť Európskeho parlamentu v oblasti dlhodobých a ročných rozpočtov EÚ a rozpočtovej kontroly (udeľovania rozpočtového absolutória).

 
 

Kultúra, vzdelávanie, mládež a šport a aspekty mediálnej politiky EÚ. Patria sem viacročné programy, ako sú Erasmus, Kreatívna Európa, Európa pre občanov, rovnako ako program Európske hlavné mesto kultúry a filmová cena LUX .

 
 

Hospodárska a menová politika EÚ, vrátane regulácie finančných služieb, zodpovedania sa Európskej centrálnej banky Európskemu parlamentu, daní a hospodárskej súťaže, voľného pohybu kapitálu a platieb.

 
 

Činnosť Európskeho parlamentu v oblasti zamestnanosti a sociálnej politiky, zahrňajúca napr. pracovné podmienky, odborné vzdelávánie a voľný pohyb pracovníkov.

 
 

Činnosť Európskeho parlamentu v oblasti vnútorného trhu a ochrany spotrebiteľa, zahŕňajúca voľný pohyb osôb, tovarov a služieb v rámci EÚ, práva spotrebiteľov, bezpečnosť výrobkov, uznávanie odborných kvalifikácií, normy a zadávanie verejných zakázok.

 
 

Regionálne a dopravné politiky. Patria sem aj železnice, lodná a pozemná nákladná doprava, práva cestujících, ekologickejšie a bezpečnejšie vozidlá a regionálna rozvojová politika podporujúca hospodársku a sociálnu súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ.

 
 

Činnosť Europského parlamentu v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti potravín. Patria sem aj zmeny klímy, znižovanie znečištenia a množstva toxických chemikálií, pravidlá pre liečivá a práva pacientov, i právne predpisy o kontrolách bezpečnosti a označovanie potravín.