Zdieľať túto stránku: 

Európski vynálezcovia budú mať už čoskoro možnosť získať patentovú ochranu na temer celom území EÚ. Náklady na registráciu patentu v novom systéme sa po tridsaťročnej diskusii znížia o 80%, čím sa zvýši konkurencieschopnosť európskych spoločností voči USA a Japonsku. Poslanci počas rokovaní s členskými štátmi o finálnom znení legislatívy presadili zníženie nákladov pre malé podniky a nový patentový systém prispôsobili ich potrebám. Parlament dohodnuté pravidlá schválil v utorok.


Poslanci prostredníctvom troch samostatných hlasovaníschválili takzvaný patentový balík EÚ, ktorý pozostáva z nariadenia o jednotnejochrany patentov, nariadenia v oblasti režimu prekladov a uznesenia o riešenípatentových sporov.


"Duševné vlastníctvo sa nesmiekončiť na hraniciach. Cesta k zavedeniu únijného patentu bola dlhá a náročná,nakoniec však stála za námahu," uviedolBernhard Rapkay (S&D, DE), spravodajca návrhu o jednotnej ochrane patentov."Dnešné hlasovanie je dobrou správou pre ekonomiku EÚ a najmä pre európskemalé a stredné podniky," dodal. Jeho správa bola schválená pomeromhlasov 484 (za): 164 (proti): 35 (zdržalo sa).


Súčasný patentový systém v Európe "je v podstatedaňou za inovácie," uviedol Raffaele Baldassarre (EPP, IT), spravodajcanávrhu o režime prekladov patentov EÚ. "Osobitné opatrenia pre malé astredné podniky, ktoré umožňujú plné preplatenie nákladov na preklady azabezpečujú dodatočnú právnu ochranu v prípadoch falšovania" boli dolegislatívneho návrhu doplnené na žiadosť Parlamentu, dodal. Jeho správa bolaschválená pomerom hlasov 481 (za): 152 (proti): 49 (zdržalo sa).


Predseda výboru EP pre právne veci Klaus-Heiner Lehne(EPP, DE), ktorý mal na starosti správu o jednotnom patentovom súde, uviedol: "Ľudia v Číne nám hovoria, ženemôžeme mať jednotný trh bez jednotného patentu." Nové pravidlá námpomôžu "prekonať mnoho prekážok pre malé a stredné podniky," dodal. Jehospráva bola schválená pomerom hlasov 483 (za): 161 (proti): 38 (zdržalo sa).


Lacnejšia a účinnejšia ochrana


Nový patent bude v porovnaní so súčasnými systémami lacnejšía efektívnejší v oblasti ochrany vynálezov jednotlivcov a podnikov. Automatickyposkytne ochranu vynálezu na území 25 členských štátov Únie (Španielsko a Talianskosa na novom systéme zatiaľ nepodieľajú), vďaka čomu sa znížia náklady preeurópske podniky a posilní sa ich konkurencieschopnosť.


Keď bude nový patentový systém plne funkčný, registráciavynálezu by mohla podľa odhadov Európskej komisie stáť približne 4.725 eur. Vsúčasnosti predstavujú náklady na registráciu patentu na území EÚ v priemere36.000 eur.


Registrácia patentu v novom systéme


Ktorýkoľvek vynálezca bude môcť prostredníctvom Európskej patentovejorganizácie (nie je orgánom EÚ) požiadať o registráciu patentu, ktorý budeplatný na území 25 členských štátov, ktoré sa na jednotnom patentovom systémepodieľajú.


Žiadosti o registráciu patentu musia byť podané vangličtine, nemčine alebo francúzštine. Ak bude žiadosť podaná v inom jazyku,musí byť doplnená prekladom do jedného z týchto troch jazykov. Patenty budúnásledne vydané v angličtine, nemčine a francúzštine.


Parlament presadil zníženie nákladov


Poslancom sa počas vyjednávaní s členskými štátmipodarilo presadiť, aby boli malým a stredným podnikom, neziskovým organizáciám,univerzitám a verejným výskumným organizáciám preplácané náklady spojené sprekladmi, a to v plnej výške.


Parlament tiež zaistil, aby poplatky za obnovu patentu, tvoriacichvýznamný podiel celkových nákladov na registráciu a udržanie si patentu, bolistanovené na úrovni, ktorá zodpovedá špecifickým potrebám malých podnikov.


Vstup doplatnosti


Medzinárodná dohoda, ktorou sa zavádza jednotný patentovýsúd, vstúpi do platnosti 1. januára 2014 alebo potom, ako ju ratifikuje 13členských štátov pod podmienkou, že medzi nimi bude aj Veľká Británia,Francúzsko a Nemecko.


Zvyšné dve nariadenia sa budú uplatňovať od 1. januára2014 alebo od dátumu nadobudnutia platnosti dohody o vytvorení jednotnéhopatentového súdu, a to podľa toho, čo nastane neskôr.


Na systéme jednotného patentu EÚ sa nebude podieľaťŠpanielsko a Taliansko. Obe krajiny sa však môžu k systému kedykoľvek pripojiť.


Podrobnejšie informácie o novom systéme patentovejochrany na úrovni EÚ nájdete po kliknutí na odkaz na pravej časti webovejstránky.
Postup:            Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie) - jednotná ochrana patentov

Konzultácia - režim prekladov

Nelegislatívne uznesenie - riešenie patentových sporov