Zdieľať túto stránku: 

Plány na zavedenie systémov záruk pre mládež, ktorých cieľom je zaistiť, aby žiaden mladý človek v EÚ neostal bez ponuky práce, ďalšieho vzdelávania alebo stáže viac ako štyri mesiace, získal v stredu silnú podporu Európskeho parlamentu. Poslanci schválili uznesenie vyzývajúce ministrov práce EÚ, aby vo februári odsúhlasili odporúčanie Rady a podporili tak zavádzanie týchto systémov vo všetkých členských štátoch.


"Našim cieľom nie je vynucovať si vytváranie nových pracovných miest, ale vytvorenie nástroja, ktorý by dal mladým ľuďom šancu a zabránil tak vzniku stratenej generácie," uviedla v pondelkovej rozprave predsedníčka výboru EP pre zamestnanosť Pervenche Berès (S&D, FR).


Systémy záruk pre mládež si kladú za cieľ, aby všetci mladí občania EÚ, osoby s riadnym legálnym pobytom do 25 rokov a čerství absolventi do 30 rokov dostali dobrú a kvalitnú ponuku práce, možnosť ďalšieho vzdelávania alebo učňovskej prípravy. Malo by sa tak stať do štyroch mesiacov, od kedy sa stali nezamestnanými alebo ukončili vzdelávací proces.


Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 546 (za): 96 (proti): 28 (zdržalo sa).


Systémy záruk vo všetkých členských štátoch


Parlament žiadal zavedenie systémov záruk pre mládež už dvakrát. Poslanci prostredníctvom uznesenia vyzvali ministrov práce EÚ, aby počas svojho februárového stretnutia odsúhlasili zavádzanie systémov záruk pre mladých ľudí vo všetkých členských štátoch.


Financovanie


Európska únia by pri financovaní systémov záruk mala zohrať kľúčovú úlohu, uvádza sa v uznesení. Za týmto účelom by malo dôjsť k posilneniu Európskeho sociálneho fondu, na ktorý by sa malo vyčleniť 25% prostriedkov štrukturálnych fondov. Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby podporila najmä tie členské štáty, ktoré zápasia s najväčšími finančnými ťažkosťami.


Nezamestnanosť mladých dosiahla v novembri 2012 priemernú úroveň 23,7%. S najväčšou nezamestnanosťou presahujúcou úroveň 50% zápasí Grécko a Španielsko, na Slovensku, ale aj v Lotyšsku, Portugalsku a Taliansku prekračuje 30%. Len v štyroch členských štátoch EÚ - v Dánsku, Holandsku, Nemecku a Rakúsku - je nezamestnanosť mladých pod úrovňou 15%.
Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie