Zdieľať túto stránku: 

© BELGA/EASYFOTOS/CHROMORANGE/K.NI 

Po mesiacoch zložitých rokovaní podporil Európsky parlament v utorok dlhodobý rozpočet EÚ na obdobie 2014-2020. Všetky podmienky stanovené v júlovom uznesení Parlamentu, ktoré nasledovalo po politickej dohode na najvyššej úrovni medzi EP, írskym predsedníctvom a EK, boli splnené. Celkový rozpočet na najbližších sedem rokov predstavuje 960 miliárd EUR v záväzkoch a 908 miliárd v platbách (v cenách roku 2011)

Platobné schodky vyriešené

Parlament predovšetkým žiadal, aby boli čo najrýchlejšie vyriešené schodky v platbách, ktoré v posledných rokoch takmer znemožňovali Európskej komisii plniť svoje právne a finančné povinnosti. Cieľom EP bolo zabrániť tomu, aby rok 2014 začínal v červených číslach. Členské štáty súhlasili pridať v roku 2013 dodatočných 3,9 miliardy EUR.


Právne základy pre všetky programy EÚ

Parlament tiež trval na tom, aby boli postupom spolurozhodovania medzi Radou a Parlamentom dokončené právne základy všetkých programov EÚ. Stalo sa tak a o veľkom množstve unijných programov hlasuje Parlament počas tohto plenárneho zasadnutia.


Skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje

Parlament trval aj na vytvorení pracovnej skupiny na vysokej úrovni pre "vlastné zdroje", ktorá by mala navrhnúť reformu financovania rozpočtu EÚ. Súčasný systém, ktorý obsahuje množstvo výnimiek, rabatov, rôznych zdrojov financovania a je závislý na národných príspevkoch, sa stal nevysvetliteľným. Členské štáty súhlasili s vytvorením takejto skupiny, ktorá by mala už čoskoro začať pracovať.


Čo najlepšie využiť každé euro

V dohode z júla 2013 sa už Parlamentu podarilo zaistiť podporu pre jeho hlavné priority obsiahnuté v mandáte na rokovania. Patrili medzi ne úplná flexibilita presúvať nevyužité prostriedky (prostriedky na platby) medzi jednotlivými rokmi rozpočtu a široká flexibilita pre presuny záväzkov medzi jednotlivými rozpočtovými rokmi aj medzi kategóriami výdavkov. Táto flexibilita je nevyhnutná, aby mohlo byť každé euro z rozpočtu EÚ využité tam, kde je najviac potrebné, najmä v súčasnej situácii, keď budú ročné rozpočty nižšie.


Prieskum v polovici obdobia

Ďalším kľúčovým úspechom Parlamentu je "doložka o prieskume", na základe ktorého bude musieť Európska komisia v roku 2016 predstaviť prieskum fungovania dlhodobého rozpočtu EÚ (Viacročného finančného rámca-VFR). Komisia pritom bude musieť plne zohľadniť aktuálnu hospodársku situáciu. Zvláštna pozornosť bude venovaná tomu, aby bola dĺžka budúcich VFR -v súčasnosti sedemročná- zladená s päťročnými funkčnými obdobiami inštitúcií EÚ. Prieskum budú sprevádzať legislatívne návrhy na zmeny rozpočtu.


Ďalší postup

Rada by mala dlhodobý rozpočet schváliť ako bod A rokovania Rady pre konkurencieschopnosť 2. decembra.


Nariadenie o VFR bolo prijaté pomerom hlasov 537 za, 126 proti, 19 sa zdržalo. Pre sprievodnú medziinštitucionálnu dohodu hlasovalo 557 poslancov, 118 bolo proti a 11 sa zdržalo hlasovania.


Postup: rozpočet