Zdieľať túto stránku: 

Získanie cezhraničnej licencie na šírenie hudby cez internet by malo byť v budúcnosti jednoduchšie ©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV 

Získanie licencie na šírenie hudby prostredníctvom internetu vo viacerých členských štátoch by malo byť pre poskytovateľov online služieb v budúcnosti jednoduchšie. Smernica, ktorej návrh v utorok schválil Európsky parlament, by mala stimulovať rozvoj celoúnijných hudobných služieb a zároveň zabezpečiť lepšiu ochranu autorských práv a promptnejšie vyplácanie primeraných autorských honorárov. Nové pravidlá už neformálne podporila aj Rada EÚ.

“Táto smernica účinne ochráni záujmy európskych tvorcov a koncovým užívateľom naprieč Európou umožní prístup k obsahu, ktorý je chránený autorskými právami," uviedla spravodajkyňa Marielle Gallo (EPP, FR). “Smernica je jasným signálom, že autorské práva môžu byť ľahko prispôsobené internetu. Autorské práva zohrávajú v digitálne ekonomike kľúčovú úlohu," dodala.


Cezhraničné licencie pre celoúnijné online hudobné služby


Poskytovatelia internetových hudobných služieb v EÚ budú môcť na základe novej legislatívy získať licencie od organizácií kolektívnej správy, ktoré zastupujú autorov a ich práva vo viacerých členských štátoch. Licencie, ktoré sa vzťahujú na viacero členských štátov, uľahčia poskytovateľom šírenie hudby naprieč EÚ.


Zachovanie kultúrnej rozmanitosti


V snahe umožniť tvorcom hudby v celej Únii prístup k licenciám pokrývajúcim viacero členských štátov - a za účelom zachovania kultúrnej rozmanitosti, budú môcť organizácie kolektívnej správy operujúce iba v rámci jedného štátu požiadať podobnú organizáciu v zahraničí, aby na svojom teritóriu spravovala ich repertoár. Za istých podmienok budú organizácie povinné takejto žiadosti vyhovieť.


Vďaka poslancom budú zahraničné organizácie spravovať hudobné diela inej organizácie za rovnakých podmienok, ako vlastný repertoár.


Rýchle a primerané autorské odmeny


Organizácie kolektívnej správy zabezpečia pre umelcov, ktorí sú nositeľmi práv na svoje diela, promptné vyplatenie primeranej odmeny za využívanie ich hudobných diel na internete. Autorské odmeny by mali byť vyplácané v najskoršom možnom termíne, najneskôr však do deviatich mesiacov po skončení finančného roka, v ktorom daná organizácia získala príjmy z výkonu autorských práv.


Nositelia práv budú mať možnosť slobodne si vybrať organizáciu, ktorá bude zastupovať ich práva, a budú tiež môcť ovplyvňovať rozhodnutia súvisiace s ich správou. V snahe zabezpečiť riadnu správu autorských práv budú organizácie kolektívnej správy povinné spĺňať požiadavky v oblasti transparentnosti a podávania správ, ako aj minimálne pravidlá súvisiace s riadením a výberom licenčných poplatkov.


Ďalší postup

 

Smernicu o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na využívanie hudobných diel online, ktorú poslanci schválili pomerom hlasov 640 (za): 18 (proti): 22 (zdržalo sa hlasovania), musí ešte formálne schváliť Rada EÚ. Členské štáty budú mať následne 24 mesiacov na transpozíciu nových pravidiel do svojich vnútroštátnych predpisov.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica

Twitter: #copyrights #copyright #musicrights