Zdieľať túto stránku: 

Poslanci vyzývajú členské štáty, aby so zámerom predchádzať teroristickým útokom posilnili kontroly na vonkajších hraniciach - vrátane letísk ©BELGAIMAGE/AFP/K.Tribouillard  

Európsky parlament v stredu schválenom uznesení podporil deradikalizačné programy, posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach Schengenu a lepšiu výmenu informácii medzi členskými štátmi ako hlavné nástroje na ochranu EÚ pred teroristickými útokmi, ktoré však zároveň nesmú obmedziť práva jej občanov. Poslanci vyzvali členské štáty na urýchlenie prác na balíku o ochrane osobných údajov tak, aby rokovania o jeho finálnej podobe mohli prebehnúť súbežne s rozhovormi o európskom systéme PNR.

Spoločný návrh uznesenia bol schválený pomerom hlasov 532 (za): 136 (proti): 36 (zdržalo sa hlasovania).

 

Protiteroristické opatrenia nesmú obmedziť základné práva

 

Parlament sa v uznesení zaviazal "k úsiliu o dokončenie smernice EÚ o osobných záznamoch o cestujúcich," takzvané Passenger Name Records - skratka PNR, "do konca tohto roka" a povzbudil členské štáty k ďalšiemu pokroku v práci na balíku opatrení na ochranu údajov tak, aby rokovania o finálnom znení týchto právnych aktov mohli prebiehať súbežne. Cieľom poslancov je zabezpečiť, aby každý zber a šírenie údajov vychádzalo zo súdržného rámca na ochranu údajov,ktorý poskytne právne záväzné normy na ochranu osobných údajov na úrovni EÚ.


Poslanci tiež vyzvali Komisiu, aby preskúmala dôsledky rozsudku Súdneho dvora o zrušení smernice o uchovávaní údajov. Komisia by tiež podľa poslancov mala do diskusie o nevyhnutnosti a proporcionalite systému osobného záznamu o cestujúcom (PNR) prizvať nezávislých odborníkov.


Riešenia rastúcej hrozby zahraničných bojovníkov z EÚ

 

Parlament sa zasadil za stratégiu boja proti terorizmu založenú na viacúrovňovom prístupe, ktorá by mala riešiť základné faktory radikalizácie. Za týmto účelom poslanci vyzvali členské štáty, aby

  • investovali do vzdelávacích a sociálnych programov, ktoré by mali riešiť primárne príčiny radikalizácie,
  • vytvárali protiváhu k internetovému podnecovaniu teroristických činov,
  • predchádzali náborom a odchodom osôb, ktorých cieľom je vstup do teroristických organizácií,
  • prerušovali finančnú podporu teroristickým organizáciám a bojovali proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami,
  • ustanovili osobitné programy zamerané na prerušenie kontaktov, rehabilitáciu a deradikalizáciu.

Posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach

 

Parlament vyzval členské štáty, aby zabránili pohybu osôb podozrivých z teroristickej činnosti posilnením kontrol na vonkajších hraniciach. Poslanci odmietli všetky návrhy na pozastavenie platnosti Schengenského systému. Namiesto toho vyzvali členské štáty, aby sprísnili existujúce pravidlá a lepšie využívali Schengenský informačný systém (SIS) a Systém vopred poskytovaných informácií o cestujúcich (APIS). Konštatovali tiež, že už v súčasnosti je možné vykonávať niektoré cielené kontroly osôb prechádzajúcich vonkajšie hranice.


 

Zlepšenie spolupráce a výmeny informácií

 

Uznesenie vyzýva na zlepšenie výmeny informácií medzi orgánmi presadzovania práva členských štátov a agentúrami EÚ. Najmä národné jednotky by mali podľa poslancov poskytovať Europolu dôležité informácie systematickejšie a pravidelnejšie. Uznesenie pripomína, že členské štáty poskytli Europolu a Eurojustu iba 50 % informácií o terorizme a organizovanej trestnej činnosti. Parlament tiež vyjadril podporu vytvoreniu európskej platformy proti terorizmu v rámci Europolu, s cieľom maximalizovať jeho operačné a technické kapacity a schopnosti výmeny spravodajských informácií.Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie