Zdieľať túto stránku: 

Výška poplatkov za cezhraničné a domáce platby kartami bude na prospech obchodníkom aj kupujúcim obmedzená a ich transparentnosť zvýšená. ©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK /T. Olson 

Poplatky, ktoré banky účtujú maloobchodníkom za spracovanie platieb kartami, budú mať na území celej EÚ jasne definovaný strop. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý v utorok schválil Európsky parlament. Limity, ktoré sa budú vzťahovať na cezhraničné, ako aj domáce platby kartami, by mali viesť k zníženiu nákladov pre obchodníkov aj pre samotných držiteľov kariet.

"Táto legislatíva, v kombinácii s budúcou smernicou o platobných službách, vytvorí rovnaké pravidlá pre platby v celej Európe. Mala by prispieť k väčšej prehľadnosti poplatkov, podporiť hospodársku súťaž a umožniť maloobchodníkom, ako aj užívateľom, vybrať si taký režim platobných kariet, ktorý im ponúka najlepšie podmienky," uviedol parlamentný spravodajca nového nariadenia, poslanec Pablo Zalba (EPP, ES). Legislatívny návrh poslanci schválili pomerom hlasov 621 (za): 26 (proti): 29 (zdržalo sa hlasovania).

 

Transparentné pravidlá pre limity na poplatky za domáce a cezhraničné nákupy

 

  • Maximálny poplatok pri cezhraničných transakciách debetnými kartami bude 0,2% hodnoty transakcie.

  • Parlament presadil rovnaký strop, teda 0,2%, aj pre domáce transakcie s debetnou kartou. Do platnosti však vstúpi až po päťročnom prechodnom období, v rámci ktorého budú môcť členské štáty uplatňovať "vážený priemerný výmenný (medzibankový) poplatok vo výške nepresahujúcej 0,2 % priemernej ročnej transakčnej hodnoty všetkých domácich transakcií s debetnými kartami v rámci každého jedného režimu platobných kariet."

  • Pri menších domácich transakciách s debetnou kartou budú môcť členské štáty stanoviť maximálny fixný poplatok vo výške 0,05 EUR za platbu, avšak až po uplynutí päťročného prechodného obdobia.

  • Maximálny poplatok pri platbách kreditnými kartami bude 0,3% hodnoty transakcie. V prípade domácich transakcií s kreditnou kartou budú môcť členské štáty stanoviť nižší strop poplatkov.


Zníženie nákladov pre predávajúcich i nakupujúcich


V súčasnosti sú predajcovia často nútení akceptovať všetky platobné karty za podmienok stanovených ich vydavateľmi. Podľa novej legislatívy budú obchodníci, ktorí sa rozhodnú pre istý režim platobných kariet, povinní akceptovať iba tie karty v rámci daného režimu, na ktoré sa vzťahujú nové pravidlá o zastropovaní poplatkov za platbu kartou. V prípade využitia tohto práva môže dôjsť k zníženiu rozsahu akceptovaných platobných kariet zo strany maloobchodníkov. Na druhej strane by však obmedzenie výšky poplatkov za platbu kartou malo viesť k zníženiu nákladov pre kupujúcich, ako aj predávajúcich.


Výnimky: komerčné karty a režimy platobných kariet s tromi účastníkmi

 

Nové pravidlá sa nebudú vzťahovať na takzvané režimy platobných kariet s tromi účastníkmi (držiteľ karty – prijímajúci a vydávajúci režim – obchodník, teda schéma, kde je súčasťou transakcie iba jedna banka), napríklad karty Diners alebo American Express, za predpokladu, že karta je vydaná a spracovávaná v rámci rovnakého režimu platobných kariet. Komerčné karty, teda karty využívané na úhradu služobných výdavkov, sú taktiež vyňaté z pôsobnosti nariadenia.


Po troch rokoch sa nové pravidlá rozšíria aj na tie režimy platobných kariet s tromi účastníkmi, ktoré umožňujú iným poskytovateľom platobných služieb vydávať karty, vydávajú karty s partnerom alebo prostredníctvom agenta, a teda operujú v skutočnosti ako režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi.


Nové pravidlá sa tiež nevzťahujú na výber hotovosti z bankomatov.

 

Ďalší postup


Legislatívny návrh musí po Parlamente oficiálne schváliť aj Rada ministrov EÚ. Nové nariadenie vstúpi následne do platnosti dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku EÚ, pravidlá stanovujúce stropy na poplatky za platbu kartou však nadobudnú účinnosť až šesť mesiacov po vstupe nariadenia do platnosti.       


Poznámka pre editorov

 

V súčasnosti nie sú medzibankové poplatky za platby kartou, ktoré platí obchodník vydavateľovi karty, transparentné a v rámci EÚ sa výrazne líšia. V niektorých členských štátoch sú zadefinované priamo v legislatíve, inde sú predmetom rozhodnutí vnútroštátnych orgánov na ochranu hospodárskej súťaže.

 

Tieto poplatky sú účtované bankami patriacimi k režimom platobných kariet, akými sú Visa a MasterCard (takzvané režimy so štyrmi účastníkmi: držiteľ karty – vydávajúca banka – prijímajúca banka – obchodník), ktoré spoločne kontrolujú leví podiel trhu. Poplatky sú obchodníkom účtované za každú platbu kartou a ich výška sa následne premieta do cien ponúkaných výrobkov a služieb.

 

 

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Nariadenie"Umožniť maloobchodníkom a užívateľom vybrať si taký taký režim platobných kariet, ktorý im ponúka najlepšie podmienky."

Spravodajca EP, poslanec Pablo Zalba (EPP, ES) 
Zdieľať tento citát: 

96,8 %  ; Podiel režimov so štyrmi účastníkmi Visa a MasterCard na trhu EÚ (z hľadiska hodnoty)

Zdieľať tento citát: 
Definície 
  • “Transakcia s debetnou kartou” - akákoľvek platobná transakcia viazaná na kartu, ktorá nie je transakciou s kreditnou kartou  
  • “Transakcia s kreditnou kartou” - platobná transakcia viazaná na kartu, v prípade ktorej je suma transakcií zúčtovaná k vopred dohodnutému konkrétnemu dátumu v budúcnosti 
  • “Komerčná karta” - akýkoľvek platobný nástroj viazaný na kartu, ktorého použitie sa obmedzuje na služobné výdavky  
  • “Režim platobných kariet so štyrmi účastníkmi” - schéma, ktorej súčasťou sú držiteľ karty, vydávajúca banka, obchodníkova banka a obchodník.  
  • “Režim platobných kariet s tromi účastníkmi” - schéma, ktorej súčasťou je okrem držiteľa karty a obchodníka iba jedna banka, pričom karta je vydaná a platba spracovaná v rámci tejto schémy. V prípade, že bude v rámci tohto režimu udelená licencia na vydanie platobných kariet iným stranám, bude táto schéma považovaná za štvorstrannú.