Zdieľať túto stránku: 

Súčasná bezprecedentná miera nestability na hraniciach EÚ si vyžaduje, aby Únia a jej členské štáty na seba okamžite prevzali väčšiu mieru zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť a obranu, uvádza sa v uznesení, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament. Poslanci vyzvali členské štáty na efektívnejšie využívanie existujúcich nástrojov Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, posilnenie súdržnosti medzi externými a internými bezpečnostnými nástrojmi a dôslednejšie zdieľanie zdrojov.

Navrhované opatrenia by mali pomôcť zefektívniť boj proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, posilniť kybernetickú obranu a vysporiadať sa s migráciou.


Argumenty v prospech silnejšej stratégie, ktorá by dokázala účinne reagovať na nové bezpečnostné výzvy, zhrnuli poslanci vo výročnom uznesení o Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ, ktorého autorom je poslanec Arnaud Danjean (EPP, FR). Plénum text uznesenia schválilo pomerom hlasov 361 (za): 236 (proti): 54 (zdržalo sa hlasovania).


Parlament vyjadril poľutovanie nad tým, že napriek prísľubom lídrov členských štátov na samite Európskej rady z decembra 2013 nebol dosiahnutý žiaden praktický pokrok v otázke vybavenia Únie potrebnými zdrojmi, operačnými a priemyselnými prostriedkami a kapacitami. Tie pritom EÚ podľa poslancov nevyhnutne potrebuje, aby mohla rozhodujúcim spôsobom prispievať k prevencii a riešeniu medzinárodných kríz a presadzovať vlastnú strategickú autonómiu a strategické záujmy.


Odkaz pred júnovým samitom: Potreba oživenia bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ


Zasadnutie Európskej rady v dňoch 25. a 26. júna, na ktorom sa budú lídri členských štátov zaoberať otázkami obrany a bezpečnosti, by podľa poslancov malo priniesť jasné a konkrétne oživenie rozvoja spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) EÚ. Parlament v tejto súvislosti vyzval vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogherini, aby sa postavila na čelo tohto úsilia..


Civilné a vojenské misie EÚ by mali byť účinnými nástrojmi v rámci celkovej akčnej stratégie, a to najmä v susedstve EÚ, zdôraznili poslanci dodávajúc, že Únia musí byť schopná zasahovať v celom spektre krízového riadenia. Parlament tiež vyzval na prijatie koherentnej stratégie EÚ na obranu dôležitej infraštruktúry proti kybernetickým útokom.


Náležité financovanie SBOP


V samostatnom uznesení, ktorého autormi sú poslanci Eduard Kukan (EPP, SK) a Indrek Tarand (Zelení/EFA, ET), Parlament zdôraznil, že financovanie civilných misií a vojenských operácií EÚ sa musí prispôsobiť novým potrebám. Poslanci vyzvali členské štáty na vyššiu efektivitu vynakladania zdrojov, prehĺbenie vzájomnej solidarity a zosúladenie slov a činov v súvislosti s revíziou mechanizmu, prostredníctvom ktorého sa financujú spoločné náklady súvisiace s vojenskými operáciami EÚ (takzvaný mechanizmus Athena).


Uznesenie poslanci schválili pomerom hlasov 347 (za): 248 (proti): 44 (zdržalo sa hlasovania).


Na pravidlách založený obranný trh EÚ


Poslanci tiež vyzvali Európsku komisiu a členské štáty na prehĺbenie úsilia zameraného na vytvorenie skutočného únijného trhu v oblasti obrany. V uznesení, ktorého autorkou je poslankyňa Ana Gomes (S&D, PT), Parlament zdôraznil, že efektívny jednotný trh založený na spoločných pravidlách má zásadný význam pre rozvoj konkurencieschopnej európskej obrannej technologickej a priemyselnej základne (EDTIB), ktorá by dodala potrebné bezpečnostné kapacity pre EÚ a jej občanov.


Parlament uznesenie schválil pomerom hlasov 386 (za): 175 (proti): 84 (zdržalo sa hlasovania).Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia (3x)