Zdieľať túto stránku: 

Parlament žiada silnejší hlas akcionárov pri rozhodnutiach o odmeňovaní riadiacich pracovníkov ich spoločností. ©BELGAIMAGE/BELGAAFP/D.Roland 

Veľké podniky a kótované spoločnosti by mali povinne zverejňovať výšku dosiahnutého zisku, zaplatených daní a získaných verejných dotácií v krajinách ich pôsobenia. Vyplýva to z návrhu novej smernice, ktoré v stredu schválil Európsky parlament. Poslanci tiež požadujú, aby mohli akcionári aspoň raz za tri roky hlasovať o firemnej politike odmeňovania riaditeľov ich spoločností. Cieľom navrhovanej úpravy je zvýšiť transparentnosť a posilniť dlhodobý záujem akcionárov na fungovaní podnikov.

“Dnešné hlasovanie je dôležitým krokom v snahe o nasmerovanie podnikov a investorov k rozhodnutiam s dlhodobým účinkom, k zaisteniu väčšej transparentnosti v riadení európskych spoločností a k zapojeniu inštitucionálnych investorov a správcov aktív do tohto procesu," uviedol spravodajca legislatívneho návrhu Sergio Cofferati (S&D, IT).


"Schválený text obsahuje dôležité nástroje na boj proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam, najmä povinné vykazovanie podľa jednotlivých krajín, ktoré by zabezpečilo, že nadnárodné spoločnosti budú otvorene priznávať nimi zaplatené dane v každej krajine ich pôsobenia. Túto príležitosť si najmä po afére Luxleaks a ďalších škandáloch nemôžeme nechať ujsť," dodal.


Povinné vykazovanie zisku, daní a dotácií vo všetkých krajinách pôsobenia


Poslanci do legislatívneho návrhu začlenili požiadavku, aby veľké podniky zverejňovali v rámci finančných výkazov v krajinách ich pôsobenia aj informácie o výške ziskov a strát pred zdanením, dani zo zisku alebo straty a získaných verejných dotáciách. Táto povinnosť by sa podľa poslancov mala vzťahovať aj na subjekty verejného záujmu, vrátane spoločností kótovaných na burze a poisťovní, ako aj na podniky, ktoré členské štáty označia ako subjekty verejného záujmu vzhľadom na ich dôležitosť z verejného hľadiska.


Silnejší hlas akcionárov pri odmeňovaní riaditeľov

 

Parlament pozmenil Komisiou predkladaný text tak, aby umožnil akcionárom kótovaných spoločností hlasovať aspoň každé tri roky o politike odmeňovania riadiacich pracovníkov. Poslanci však ponechali členským štátom možnosť stanoviť, či bude mať hlasovanie valného zhromaždenia záväzný alebo poradný charakter.


Firemná politika odmeňovania riadiacich pracovníkov by mala obsahovať vysvetlenie, ako prispieva k dlhodobým záujmom spoločnosti. Mala by tiež stanoviť jasné kritériá týkajúce sa pevnej a pohyblivej zložky odmeny, vrátane všetkých príplatkov, prémií a výhod, uvádza sa v schválenom texte.


Hodnota akcií by podľa poslancov nemala hrať rozhodujúcu úlohu v rámci kritérií finančnej výkonnosti. Odmeňovanie na základe akcií by zároveň nemalo tvoriť najvýznamnejšiu časť pohyblivej zložky odmeny riadiacich pracovníkov, uvádza schválený návrh smernice.


Ďalší postup


Poslanci schválili súbor pozmeňujúcich návrhov ku Komisiou predloženému textu smernice pomerom hlasov 556 (za): 67 (proti): 80 (zdržalo sa hlasovania), zároveň však rozhodli o neuzavretí prvého čítania. Parlament tak zaháji neformálne rokovania s členskými štátmi (Rada ministrov EÚ) s cieľom dosiahnuť dohodu na konečnom znení legislatívy v rámci prvého čítania.


Poznámka pre editorov

 

Súčasťou navrhovanej revízie smernice o právach akcionárov - zameranej na zvýšenie transparentnosti a podporu dlhodobého vlastníctva akcií, sú aj ustanovenia, ktorých cieľom je umožniť spoločnostiam kótovaným na burze identifikovať svojich akcionárov, a pravidlá transparentnosti týkajúce sa zastupujúcich poradcov (ktorí vydávajú odporúčania k hlasovaniam), správcov aktív a inštitucionálnych investorov, akými sú napríklad penzijné fondy alebo poisťovacie spoločnosti. Obsahuje tiež návrh opatrení na posilnenie transparentnosti a vplyvu akcionárov v súvislosti s tzv. transakciami so spriaznenými stranami (napríklad medzi spoločnosťou a jej manažmentom, riaditeľmi, akcionármi ovládajúcimi danú spoločnosť alebo spoločnosťami v rámci rovnakej skupiny).

 

Podľa údajov Európskej komisie v súčasnosti umožňuje akcionárom ovplyvňovať politiku spoločností v oblasti odmeňovania, napríklad prostredníctvom hlasovania o samotnom odmeňovaní riaditeľov alebo o správe o ich odmenách, iba 13 členských štátov (vrátane Slovenska). Pätnásť členských štátov od podnikov požaduje zverejnenie politiky odmeňovania (do tejto skupiny patrí aj Slovensko). Povinnosť zverejniť platy jednotlivých riaditeľov však existuje iba v 11 štátoch.

 

 

Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), 1. čítanie

Typ dokumentu: Smernica

Fakty - vykazovanie podľa krajiny pôsobenia 
  • Kto: veľké podniky a subjekty verejného záujmu, napríklad kótované spoločnosti a poisťovne. 
  • Čo: výška zisku alebo straty pred zdanením, daň zo zisku alebo straty, získané verejné dotácie. 
  • Ako: samostatne pre každý členský štát alebo krajinu, v ktorej pôsobia.