Zdieľať túto stránku: 

Európsky parlament v dnešnom hlasovaní vyzval na zásadné zmeny v oblasti zdaňovania príjmov právnických osôb. 

Európsky parlament predstavil v stredu schválenom nelegislatívnom uznesení svoje odporúčania zamerané na dosiahnutie spravodlivého zdaňovania právnických osôb v EÚ. Poslanci žiadajú spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb a zjednotenie daňovej terminológie v EÚ. Zasadzujú sa tiež za poskytovanie údajov o zisku a daniach nadnárodných spoločností za každú krajinu ich pôsobenia a väčšiu transparentnosť ohľadom doteraz tajných rozhodnutí o ich zdaňovaní v jednotlivých štátoch.

Uznesenie, ktorého autormi sú poslanci Elisa Ferreira (S&D, PT) a Michael Theurer (ALDE, DE), poslanci schválili pomerom hlasov 508 (za): 108 (proti): 85 (zdržalo sa hlasovania).


Uznesenie vyzýva na zdaňovanie nadnárodných spoločností v krajinách, v ktorých sa uskutočňuje ich hospodárska činnosť, teda tam, kde vytvárajú zisk. Súperenie štátov v oblasti zdaňovania podnikov, ktoré vedie k agresívnemu daňovému plánovaniu a daňovým únikom, je podľa poslancov škodlivé, ak preň neexistuje spoločný rámec. Parlament v tejto súvislosti poukazuje nielen na straty príjmov štátneho rozpočtu, ale aj na nespravodlivosť vo vzťahu k občanom EÚ a malým a stredným podnikom, ktoré - na rozdiel od nadnárodných spoločností - musia platiť dane v plnej výške.

 

Poskytovanie údajov podľa krajín pôsobenia a spoločný konsolidovaný základ dane


Parlament odporúča zavedenie povinného podávania finančných správ podľa jednotlivých krajín pôsobenia nadnárodných spoločností (country-by-country reporting), ktoré by sa týkali dosiahnutých ziskov, zaplatených daní a získaných dotácií či daňových úľav v jednotlivých štátoch. Poslanci sa tiež zasadzujú za ujasnenie a harmonizáciu definícií pojmov, akými je napríklad ekonomická podstata, ktoré sú určujúcimi faktormi pri zdaňovaní právnických osôb.


EÚ potrebuje spoločné usmernenia stanovujúce mantinely aj v oblasti daňových rozhodnutí členských štátov (spôsob zdaňovania spoločností) či predbežných dohôd o transferovom oceňovaní (stanovenie ceny transakcie v rámci jednej spoločnosti), uvádza sa v uznesení. Parlament preto presadzuje bezodkladné zavedenie povinného spoločného celoúnijného konsolidovaného základu dane z príjmov právnických osôb (CCCTB), ktorý by skoncoval s preferenčnými režimami, nesúladom medzi vnútroštátnymi daňovými systémami a väčšinou problémov vedúcich k narúšaniu základu dane na európskej úrovni.


Transparentnosť


Poslanci vyzvali krajiny EÚ, aby si systematicky vymieňali informácie o svojich vnútroštátnych daňových rozhodnutiach, ako aj ďalšie daňové informácie, ktoré majú vplyv na ostatné členské štáty. Parlament tiež trvá na tom, aby mala k týmto informáciám prístup aj Európska komisia, čo by jej umožnilo dôsledne a v plnej miere zastávať úlohu orgánu, ktorý dohliada na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže v rámci EÚ, a konať tak, ako tomu bolo v prípade spoločností Starbucks a Fiat.


Lepšia ochrana informátorov


Informátori, ktorí konajú vo verejnom záujme, by mali byť lepšie chránení pred neodôvodneným trestným stíhaním, uvádza sa v uznesení. Poslanci pritom poukazujú na škandál LuxLeaks. Ten vypukol vďaka odhaleniam investigatívnych novinárov na základe informácií poskytnutých zamestnancom jednej zo štyroch najväčších účtovných firiem (tzv. veľkej štvorky) Antoinom Deltourom, ktorý momentálne čelí v Luxembursku trestnému stíhaniu.Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

 

Spravodajcovia a tieňoví spravodajcovia 
Daňové rozhodnutia a ďalšíe opatrenia podobného charakteru alebo účinku.