Zdieľať túto stránku: 

Veterinári budú podľa nových predpisov spoluzodpovední za prijatie primeraných opatrení na zabránenie zavlečenia a šírenia zvieracích chorôb. ©AP Images/European Union-EP 

Európsky parlament v utorok schváli nariadenie zavádzajúce nové opatrenia na predchádzanie a zastavenie šírenia zvieracích chorôb, napríklad vtáčej chrípky, ktoré sú prenosné na iné zvieratá a často aj na ľudí. Legislatívny text, na ktorého znení sa poslanci neformálne dohodli s Radou (ministrov) EÚ v júni 2015, kladie zvýšený dôraz na prevenciu a odráža dosiahnutý vedecký pokrok.

"Schválenie novej právnej úpravy v oblasti zdravia zvierat je veľkým víťazstvom. Tento zákon umožňuje tri veci. Po prvé, spája zdravie a dobré životné podmienky zvierat so zdravím ľudí. Táto priama súvislosť nám spolu s dôrazom na zodpovedné používanie antibiotík pomôže v boji proti antimikrobiálnej rezistencii. Po druhé, umožňuje zodpovedným orgánom a chovateľom zamerať sa viac na prevenciu a kontrolu prenosných chorôb zvierat. A po tretie, nahrádza približne 40 legislatívnych aktov jedinou základnou právnou normou," uviedol parlamentný spravodajca Jasenko Selimovic (ALDE, SE).


Prevencia: Zásada dobrého chovu a zodpovednej aplikácie antibiotík


Nové pravidlá kladú v súlade s dlhodobou pozíciou Európskeho parlamentu väčší dôraz na prevenciu a v tejto súvislosti jasne definujú povinnosti chovateľov, obchodníkov a ďalších profesionálov v oblasti starostlivosti o zvieratá - napríklad veterinárov, ale aj vlastníkov domácich spoločenských zvierat.


Všetci chovatelia, vlastníci či obchodníci so zvieratami sa budú napríklad musieť držať zásad dobrého chovu zvierat a obozretného a zároveň zodpovedného používanie veterinárnych liekov.


Veterinári by mali zohrávať aktívnu úlohu pri zvyšovaní povedomia o vzájomnom pôsobení medzi zdravím zvierat, ich dobrými životnými podmienkami a ľudským zdravím. Chovateľov by tiež mali dôslednejšie informovať o odolnosti zvierat voči liečbe - vrátane antimikrobiálnej rezistencie, a jej dôsledkoch.


Európska komisia sa v tejto súvislosti zaviazala monitorovať mieru využívania antibiotík pre zvieratá v členských štátoch EÚ a pravidelne zverejňovať s tým súvisiace údaje.


Rýchle, transparentné, inkluzívne a vedecké rozhodnutia


Nové nariadenie umožní Komisii bezodkladne prijať opatrenia s okamžitou účinnosťou, ktoré by mali zabrániť šíreniu chorôb s veľmi významným dopadom na verejné zdravie a poľnohospodársku produkciu.


Poslanci tiež presadili, aby sa v rámci procesu aktualizácie zoznamu najzávažnejších prenosných zvieracích chorôb zohľadňovali stanoviská Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Zaistili tiež, aby sa na vypracovaní a aktualizácii pohotovostných plánov podieľali organizácie združujúce chovateľov, veterinárnych lekárov, ochrancov práv zvierat a ďalšie zainteresované strany.


Lepšia starostlivosť a boj proti nelegálnemu obchodu s domácimi zvieratami


Všetky opatrenia zamerané na prevenciu a kontrolu chorôb musia zohľadňovať dobré životné podmienky zvierat, vrátane túlavých zvierat, s cieľom ušetriť ich akejkoľvek bolesti, strachu alebo utrpenia, ktoré nie je nevyhnutné, uvádza sa v schválenom nariadení..


Parlament tiež v kompromisnom texte presadil povinnú registráciu profesionálnych chovateľov a obchodníkov so spoločenskými zvieratami. Cieľom tohto opatrenia je zabrániť šíreniu ochorení prenášaných túlavými alebo nelegálne predanými domácimi zvieratami.


Poslanci v rámci dohody s ministrami zároveň poskytli Komisii právomoc primäť členské štáty k zavedeniu vnútroštátnych databáz psov, mačiek či iných spoločenských zvierat, ak to bude nevyhnutné z pohľadu prevencie šírenia chorôb alebo vysledovateľnosti daných zvierat.


Ďalší postup


Poslanci prijali návrh právnych predpisov v oblasti zdravia zvierat na začiatku druhého čítania bez hlasovania. Nakoľko Rada (ministrov) EÚ odobrila nové nariadenie už v decembri 2015, po dnešnom schválení zo strany EP môže byť jeho text publikovaný v Úradnom vestníku EÚ. Do platnosti vstúpi po dvadsiatich dňoch, účinnosť nadobudne po piatich rokoch.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda na začiatku 2. čítania

Typ dokumentu: Nariadenie

Približne 70%  ; infekčných chorôb sa vyskytuje u zvierat aj u ľudí

Zdieľať tento citát: 
Fakty:  
  • Súčasťou sektoru poľnohospodárstva v EÚ sú minimálne 2 miliardy hydiny (kurčatá, nosnice, morky atď.) a 334 miliónov cicavcov (ošípané, ovce, kozy, hovädzí dobytok, kožušinové zvieratá atď.).  
  • V EÚ sa nachádza 13,7 milióna poľnohospodárskych podnikov so živočíšnou výrobou.  
  • Celková hodnota výstupu sektora chovu hospodárskych zvierat v EÚ predstavuje 156 mld. eur ročne. 
  • Zdroj: Oznámenie Komisie (06.05.2013), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0264&from=SK