Zdieľať túto stránku: 

Fotoreportáž Marie Dorigny o ženách v utečeneckých táboroch v Grécku, v Macedónsku a v Nemecku © Marie Dorigny / European Union 2015 

Reforma politík a postupov EÚ v oblasti azylu a migrácie musí obsahovať aj opatrenia na zaistenie bezpečnosti žien žiadajúcich o azyl, ktoré často cestujú s malými deťmi alebo staršími členmi rodiny. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré v utorok schválil Európsky parlament.

"Toto uznesenie upozorňuje na mimoriadne citlivú situáciu utečeniek v Európskej únii. Utiekli pred prenasledovaním vo svojich krajinách, podnikajúc nebezpečnú cestu v snahe dostať sa na bezpečné miesto. Po príchode do prijímacích centier tieto zraniteľné ženy, ktoré môžu byť obeťou sexuálneho násilia, obchodovania s ľuďmi alebo ďalších násilných trestných činov, čelia ďalším prekážkam, ktoré len zhoršujú ich už tak ťažkú pozíciu," uviedla spravodajkyňa uznesenia Mary Honeyball (S&D, UK). Jej uznesenie plénum podporilo pomerom hlasov 388 (za): 150 (proti): 159 (zdržalo sa hlasovania).


Rodovo špecifické azylové konanie

 

Azylové politiky a postupy, vrátane posudzovania žiadostí o azyl, musia zohľadňovať špecifiká pohlaví, uvádza sa v uznesení. Poslanci zároveň požadujú, aby rodové formy násilia, medzi ktoré patrí napríklad znásilnenie, sexuálne násilie, mrzačenie ženských genitálií, nútené manželstvo, domáce násilie a ďalšie, boli považované za legitímny dôvod žiadosti o azyl v EÚ. Parlament tiež poukázal na potrebu zohľadniť potreby LGBTI osôb v prijímacích zariadeniach, v ktorých je na nich páchané násilie bežným javom.


Za účelom zohľadnenia špecifických potrieb žien v azylovom procese a v prijímacích zariadeniach uznesenie žiada zabezpečiť nasledovné:


  • oddelené priestory na spanie a sanitárne zariadenia pre ženy a mužov,

  • prítomnosť personálu ženského pohlavia, ktorý so žiadateľkami o azyl vykoná pohovor a zabezpečí tlmočenie,

  • posttraumatické poradenstvo pre ženy, ktoré sú obeťami rodovo motivovaného násilia,

  • starostlivosť o deti počas preverovania a azylových pohovorov,

  • informovanosť žiadateliek o práve podať žiadosť o azyl nezávisle od svojho manžela a zabezpečenie právneho postavenia, ktoré je nezávislé od postavenia ich manžela,

  • odbornú prípravu personálu určeného na prácu so žiadateľkami o azyl a

  • náležitú právnu pomoc pre ženy v prijímacích zariadeniach.Ukončenie zadržiavania detí, tehotných žien a obetí znásilnenia


Zadržiavanie žiadateľov o azyl len za administratívnym účelom je porušením práva na slobodu, uvádza sa v uznesení. Poslanci vyzvali členské štáty, aby skoncovali so zadržiavaním detí, tehotných a dojčiacich žien a obetí znásilnenia, sexuálneho násilia a obchodovania s ľuďmi, ktoré na ich území žiadajú o azyl.


Parlament sa tiež v záujme zvýšenia bezpečnosti utečeniek zasadil za sprístupnenie bezpečných a zákonných spôsobov na vstup do EÚ pre tých, ktorí utekajú pred konfliktom a prenasledovaním. Bezpečné a legálne azylové cesty by podľa poslancov zasadili ranu prevádzačom, ktorí často zneužívajú migrantov a obchodujú s nimi. Politiky v oblasti neregulárnej migrácie by zároveň podľa uznesenia nemali brániť v prístupe k azylovému konaniu EÚ.


Rodová rovnosť v práci EP


Parlament tiež pomerom hlasov 453 (za): 173 (proti): 79 (zdržalo sa hlasovania) schválil nelegislatívne uznesenie o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu, ktorého autorkou je Angelika Mlinar (ALDE, AT).Typ dokumentov: Nelegislatívne uznesenia

Twitter: #IWD2016 #womenrefugees #asylumseeker #refugeecrisis


55 %  ; z celkového počtu osôb, ktoré od januára 2016 prišli do Grécka s cieľom požiadať o azyl v EÚ, tvorili ženy a deti. Minulý rok tvorili ženy a deti 38% žiadateľov o azyl, ktorí priplávali k európskym brehom cez Stredozemné more.

Zdieľať tento citát: