Zdieľať túto stránku: 

Znečistenie ovzdušia je v EÚ zodpovedné za približne 400.000 predčasných úmrtí ročne. ©AP Images/European Union - EP 

Európsky parlament v stredu podporil ambicióznejšie emisné stropy do roku 2030 pre kľúčové látky znečisťujúce ovzdušie, medzi ktoré patria napríklad oxidy dusíka, oxid siričitý a jemné tuhé častice. Na nových limitoch sa vyjednávači EP dohodli ešte so zástupcami holandského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ. Znečistenie ovzdušia je v EÚ zodpovedné za približne 400.000 predčasných úmrtí ročne.

„Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou úmrtí s environmentálnym súvisom v EÚ. Politický kontext sa za ostatné tri roky dramaticky zmenil. Otázka kvality ovzdušia sa v nebývalej miere stala súčasťou verejnej diskusie, a to aj v súvislosti so škandálom Volkswagenu a otázkou emisných testov automobilov v skutočných jazdných podmienkach. Azda je tu tiež poznanie, že za ostatných desať rokov sme sa sústredili tak veľmi na emisie CO2, že sme zanedbali čistotu ovzdušia,‟ uviedla spravodajkyňa a hlavná parlamentná vyjednávačka Julie Girling (ECR, UK).


„Pevne verím, že toto hlasovanie je krokom správnym smerom. Nie je to ideálne riešenie ale občanom prinesie zlepšenie v oblasti zdravia,‟ dodala. Parlament schválil nové znenie smernice pomerom hlasov 499 (za): 177 (proti): 28 (zdržalo sa hlasovania).


Nová legislatíva upravuje národné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý (SO2), oxidy dusíka (NOx), nemetánové prchavé organické zlúčeniny (NMVOC), amoniak (NH3) a jemné tuhé častice (s priemermi menej 2,5 µm). Navrhované emisné stropy by mali do roku 2030 znížiť zdravotné dopady znečisteného ovzdušia o približne 50%.


Látky znečisťujúce ovzdušie pochádzajú podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) z viacerých zdrojov:


  • tuhé častice (PM) sa do ovzdušia dostávajú ako vedľajší produkt vykurovania, priemyselnej výroby a dopravy,
  • oxidy dusíka (NOx) emituje najmä sektor dopravy,
  • oxidy síry (SOx) pochádzajú zväčša z výroby energie a inej ako cestnej dopravy,
  • temer všetok amoniak (NH3) sa do ovzdušia dostáva v dôsledku poľnohospodárskej výroby,
  • emisie oxidu uhoľnatého (CO) pochádzajú z vykurovania a dopravy,
  • väčšina metánu (CH4) sa do ovzdušia dostáva pri poľnohospodárskej činnosti, jeho zdrojom je však aj odpad (skládky) a vzniká tiež pri výrobe energie.

Emisie automobilov


Schválený text na základe požiadavky poslancov potvrdzuje záväzok EÚ identifikovať a opraviť právne predpisy regulujúce zdroje znečistenia, ktoré sa ukázali byť neúčinné. Svedčí o tom napríklad zjavný rozpor medzi skutočnými emisiami oxidov dusíka v reálnych jazdných podmienkach a vykázanými emisiami pri testovaní naftových vozidiel, na ktoré sa vzťahuje norma EURO 6.


Metán


Metán bol z pôsobnosti smernice na žiadosť členských štátov vyňatý. Komisia však potvrdila, že v prípade potreby bude iniciovať zmenu tohto ustanovenia.


Súvislosti

 

V roku 2010 bolo znečisťovanie ovzdušia zodpovedné za viac ako 400.000 predčasných úmrtí v EÚ , pričom eutrofizácii bolo vystavených 62 % územia Únie vrátane 71 % ekosystémov sústavy Natura 2000. Celkové externé náklady vyplývajúce zo znečistenia ovzdušia sa pohybujú v rozpätí 330 až 940 miliárd eur ročne. Do priamych hospodárskych škôd možno zahrnúť 15 miliárd eur vyplývajúcich zo zameškaných pracovných dní, 4 miliardy eur nákladov na zdravotnú starostlivosť, 3 miliardy eur v dôsledku straty úrody poľnohospodárskych plodín a 1 miliardu eur z poškodenia budov (zdroj: Európska komisia).


Nedodržiavanie existujúcich noriem kvality ovzdušia a nových medzinárodných záväzkov EÚ vyplývajúcich z Göteborského protokolu znemožňuje lepšiu ochranu obyvateľov EÚ, ako aj ich životného prostredia. Oblasti, v ktorých nie sú dodržané limitné hodnoty tuhých častíc (PM10) predstavujú 32% a v prípade oxidu dusičitého (NO2) 24% územia EÚ. Približne 40 miliónov ľudí je dodnes vystavených úrovniam emisií PM10, ktoré prekračujú povolené stropy EÚ.Postup: Riadny legislatívny postup (spolurozhodovanie), dohoda v 1. čítaní

Typ dokumentu: Smernica

 

400.000  ; Počet predčasných úmrtí v EÚ, za ktoré je každoročne zodpovedné znečistenie ovzdušia.

Zdieľať tento citát: