Zdieľať túto stránku: 

  • ochrana integrity vnútorného trhu, colnej únie a štyroch slobôd
  • rovnaké zaobchádzanie s občanmi EÚ v Spojenom kráľovstve a s Britmi v EÚ
  • zachovanie práv občanov v súlade s Veľkopiatkovou dohodou (írska hranica)
Budúce vzťahy medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom musia rešpektovať štyri základné slobody voľného pohybu v EÚ ©AP Images/European Union-EP 

Európsky parlament v stredu prijal uznesenie, ktoré načrtlo možný rámec vzájomných vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom po brexite.

Na základe aktuálneho postoja britskej vlády by vhodným rámcom pre budúce usporiadanie vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom mohla byť asociačná dohoda. Vyplýva to z nelegislatívneho uznesenia, ktoré plénum EP schválilo pomerom hlasov 544 (za): 110 (proti): 51 (zdržalo sa hlasovania).

 

Takýto vzťah by mal byť podľa poslancov postavený na štyroch pilieroch :

  • obchodné a hospodárske vzťahy (dohoda o voľnom obchode),
  • vnútorná bezpečnosť,
  • spolupráca v oblasti zahraničnej politiky a obrany,
  • tematická spolupráca, napríklad cezhraničné projekty v oblasti výskumu a inovácií.

 

Poslanci zdôrazňujú, že súčasťou asociačnej dohody by mal byť rámec riadenia vzájomných vzťahov so spoľahlivým mechanizmom riešenia sporov.

 

Uznesenie vypracované Riadiacou skupinou EP pre brexit poukazuje na jedinečnosť systému fungovania EÚ, ktorý je založený na záväzných spoločných pravidlách, spoločných inštitúciách, ale aj spoločných mechanizmoch dohľadu, presadzovania predpisov a rozhodovania sporov. Schválený text dodáva, že ani tie krajiny mimo EÚ, ktoré sú k Únii úzko pridružené a majú identickú legislatívu, nemajú také výhody a prístup na spoločnú trh, ako jej členské štáty.

 

Akýkoľvek rámec budúcich vzťahov medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom však bude musieť rešpektovať integritu vnútorného trhu EÚ, colnej únie a štyroch slobôd bez toho, aby sa v súvislosti s normami a štandardmi EÚ umožnilo takzvané vyberanie hrozienok z koláča uplatnením osobitného regulačného prístupu pre konkrétne sektory, uvádza sa v uznesení. Prípadná dohoda o budúcich vzťahoch tiež musí zachovať nezávislosť rozhodovacieho procesu EÚ a dbať na ochranu právneho poriadku, ktorého súčasťou je Európsky súdny dvor.

 

Dohoda o vystúpení a prechodné obdobie

 

Poslanci privítali návrh dohody o vystúpení z dielne Európskej komisie, ktorý bol predložený dňa 28. februára, a vyjadrili podporu navrhovaným prechodným opatreniam. V tejto súvislosti však zdôraznili potrebu zaistiť rovnaký a spravodlivý prístup k občanom EÚ žijúcim v Spojenom kráľovstve a k britským občanom pobývajúcim na území Únie.

 

Parlament tiež privítal Komisiou predložený návrh protokolu o Írsku a Severnom Írsku, ktorý umožňuje aktiváciu zabezpečovacieho mechanizmu vymedzeného v decembrovej spoločnej správe. Ide o konkrétne riešenie umožňujúce zachovať spoluprácu medzi severom a juhom a zabrániť tzv. tvrdej hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou, uvádza sa v uznesení. Britská vláda zároveň podľa poslancov musí zaistiť, že nedôjde k žiadnemu obmedzeniu práv, ktoré občanom garantuje Veľkopiatková dohoda.

 

Ďalší postup

 

Uznesenie ozrejmuje stanovisko Európskeho parlamentu pred zasadnutím Európskej rady, ktorá sa zíde v dňoch 22. - 23. marca v Bruseli. Hlavy štátov a vlád krajín EÚ by na ňom mali schváliť usmernenia Rady pre rokovania o budúcich vzťahoch medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom. Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ako aj asociačná dohoda či akákoľvek iná medzinárodná dohoda so Spojeným kráľovstvom po brexite, môže vstúpiť do platnosti až po jej odsúhlasení Európskym parlamentom.

 

Rozprava

 

Vystúpenia jednotlivých rečníkov, ktorí sa zúčastnili utorňajšej rozpravy k budúcim vzťahom medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom, si je možné pozrieť zo záznamu po kliknutí na ich mená:

 

 

 

 

Videozáznam celej rozpravy je k dispozícii tu a tu.

 

 

Rozprava: Utorok, 13. marec

Hlasovanie: Streda, 14. marec

Postup: Vyhlásenia Rady a Komisie s rozpravou a uznesením

Typ dokumentu: Nelegislatívne uznesenie

Twitter: #Brexit #euco