Prieskumy verejnej mienky zo všetkých členských štátoch 

 
 

Zdieľať túto stránku: 

Séria prieskumov Eurobarometra venovaná Európskemu parlamentu je zameraná na záujem občanov EÚ o voľby do EP v roku 2019 a ich postoje k spoločnému európskemu projektu. Tieto prieskumy budú po voľbách doplnené o podrobné analýzy zamerané na lepšie pochopenie volebného správania sa európskych občanov.

Aprílový a septembrový Eurobarometer: Rastúca podpora EÚ

Najnovšie prieskumy pre Európsky parlament potvrdzujú rastúcu podporu Európskej únie zo strany jej občanov. Prieskum, ktorý bol realizovaný v septembri 2018 na vzorke viac ako dvadsaťsedemtisíc ľudí z dvadsiatich ôsmich členských štátov odhalil nasledovné:


  • 62% Európanov si myslí, že členstvo ich krajiny v Európskej únii je dobrá vec. Na Slovensku je to 51%, čo je o jeden percentuálny bod viac ako pri poslednom prieskume. Viac ako dve tretiny Európanov (68%) je presvedčených, že ich krajina z členstva v Únii profitovala. Súhlasí s tým aj 77% Slovákov. Celoeurópske výsledky sú najlepšie od roku 1983.

  • 66% respondentov v EÚ, 59% na Slovensku a väčšina opýtaných v každom členskom štáte by hlasovala za zotrvanie svojej krajiny v Únii. Za vystúpenie by hlasovalo 17% respondentov z EÚ a 16% na Slovensku, vyjadriť sa nevedelo 17% opýtaných v EÚ a 25% na Slovensku.

  • 41% respondentov z dvadsať sedmičky a 45% opýtaných zo Slovenska poznalo termín, v ktorom sa konajú európske voľby. Od apríla to predstavuje v prípade EÚ27 nárast o deväť percentuálnych bodov, v prípade Slovenska o tri. Záujem o voľby do EP prejavilo 51% respondentov v EÚ, avšak iba 28% (pokles z 30%) opýtaných na Slovensku.

Priority občanov prešli za ostatných šesť mesiacov istým vývojom. Európania by v septembri privítali, keby sa pred voľbami do EP rozoberali najmä otázky migrácie (50%, v apríli 45%), ekonomiky a rastu (47%, v apríli 42%), nezamestnanosti mladých (47%, v apríli 48%) a až následne boja proti terorizmu (44%, v apríli 49%). Slovákov najviac v septembri zaujímala migrácia (48%, v apríli 39%), ekonomika a rast (42%, v apríli 31%), boj proti nezamestnanosti mladých (40%, rovnako ako v apríli) a sociálna ochrana občanov (32%, v apríli 37%).


Výsledky ďalšieho prieskumu Eurobarometer by mali byť zverejnené 10. apríla.


Metodika prieskumu Eurobarometra
Prieskumy Európskeho parlamentu a Európskej komisie realizuje ten istý zmluvný partner - využívajúc rovnakú metodológiu, aby bolo možné priame porovnanie a sledovanie trendov. Vo všetkých 28 krajinách EÚ sa robia osobné rozhovory, na ktorých sa zúčastňuje približne 27.000 respondentov vo veku nad 15 rokov z radov širokej verejnosti.

Pri zostavovaní výskumnej vzorky sa dbá na to, aby odrážala sociálno-demografické zloženie v každom členskom štáte a aby bola zo štatistického hľadiska plne reprezentatívna. Analýza týchto výsledkov by mala zabezpečiť čo najúplnejší prehľad vývoja na vnútroštátnej úrovni, regionálnych špecifík, sociálno-demografických rozdielov a historických trendov.

Ku každému prieskumu sú k dispozícii tieto informácie:

  • hlavná správa (v čase zverejnenia len v angličtine, neskôr vo všetkých 23 jazykoch),
  • kompletná príloha so sociálno-demografickými údajmi a výsledkami,
  • informačné prehľady najdôležitejších výsledkov v jednotlivých členských štátoch (v angličtine a v úradných jazykoch danej krajiny),
  • súhrnné súbory údajov vo formáte Excel,
  • súbor SPSS so všetkými nespracovanými údajmi (k dispozícii na požiadanie).


Predchádzajúce prieskumy