Kako poteka imenovanje predsednika Komisije in komisarjev? 

Predsednik Komisije


Predsednika Komisije izvoli Evropski parlament.


Po volitvah je ena prvih nalog novoizvoljenega Parlamenta, da izvoli novega predsednika Evropske komisije (izvršilni organ EU). Države članice imenujejo kandidata za to funkcijo, vendar morajo pri tem upoštevati rezultate evropskih volitev. Poleg tega mora Parlament odobriti novega predsednika Komisije z absolutno večino (polovica obstoječih poslancev plus eden). Če kandidat ne prejme zahtevane večine, morajo države članice v enem mesecu predlagati drugega kandidata (Evropski svet, ki odloča s kvalificirano večino). Parlament je pri volitvah leta 2014 uvedel sistem vodilnih kandidatov. Vsaka evropska politična stranka je imenovala svojega kandidata za predsednika Komisije, stranka, ki je na volitvah postala največja, pa je lahko predlagala parlamentarnega kandidata za imenovanje za predsednika Komisije.

Komisarji


Tudi kandidati za komisarje morajo skozi strog parlamentarni izbirni postopek.


Svet v sodelovanju z novoizvoljenim predsednikom Komisije sprejme seznam kandidatov za komisarje, od katerih vsak prihaja iz ene države članice. Ti kandidati za komisarje se predstavijo parlamentarnim odborom na področjih pristojnosti, ki bi jih prevzeli. Vsak odbor se nato sestane, da bi pripravil oceno kandidatovega strokovnega znanja in izkušenj, ki jo nato pošlje predsedniku Parlamenta. Negativna ocena je kandidate v preteklosti večkrat spodbudila, da so izstopili iz postopka. Celotno Komisijo, vključno z njenim predsednikom ter visokim predstavnikom za zunanje zadeve in varnostno politiko, mora Parlament nato potrditi z enim samim glasovanjem.


Potem ko Parlament potrdi predsednika in komisarje, te uradno imenuje Svet, ki odloča s kvalificirano večino.


V primeru bistvene spremembe razdelitve delovnih področij in odgovornosti med trajanjem mandata Komisije ter pri zapolnitvi prostih mest ali imenovanju novega komisarja po pristopu nove države članice se zadevni komisarji še enkrat predstavijo ustreznim odborom.