Namen prenovljene zakonodaje za izboljšanje zbiranja ter recikliranja električnih in elektronskih odpadkov, ki jo je Parlament sprejel v četrtek, je zmanjšati količine odsluženih gospodinjskih aparatov in mobilnih telefonov, ki končajo na smetiščih. Spremembe direktive o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO ali WEEE) med drugim predvidevajo možnost zbiranja malih aparatov v trgovinah in poenostavitev postopkov za proizvajalce, ki so finančno odgovorni za ravnanje z odpadki.

"Po koncu napornih pogajanj sem zelo zadovoljen, da smo se s Svetom dogovorili o ambicioznih, a vendarle uresničljivih ciljih zbiranja odpadkov. Evropa bo tako vrnila v proizvodni proces več surovin, kar je dobra novica tako za gospodarstvo kot za okolje," je ob potrditvi predloga dejal poročevalec Karl-Heinz Florenz (ELS, DE).


Po potrditvi na Svetu in objavi direktive v Uradnem listu EU bodo morale države članice prilagoditi svojo zakonodajo v 18 mesecih.


Zbiranje in recikliranje


Vse države članice morajo povečati količine zbranih e-odpadkov, tudi če že izpolnjujejo sedaj veljavni cilj 4 kg na osebo letno.


Do leta 2016 bo morala večina držav na vsakih zbrati 45 odstotkov povprečne teže elektronske opreme, ki se prodaja na trgu - povedano drugače: na vsako tono prodanih aparatov bo treba zbrati 450 kg odpadkov. Za deset držav, ki morajo izboljšati svoje zmogljivosti za zbiranje in predelavo odpadkov - med njimi je tudi Slovenija - je prag postavljen nižje, na 40 odstotkov teže izdelkov na trgu.


Naslednji zastavljeni rok je leto 2019; do takrat bi morala večina držav članic zbrati 65 odstotkov povprečne teže elektronske opreme, ki se prodaja na trgu, oziroma 85 odstotkov vseh e-odpadkov, kar je približno enaka količina. Za Slovenijo in ostalih devet držav velja izjema tudi - rok je podaljšan do leta 2021.


Parlamentarni pogajalci so dosegli, da bodo lahko potrošniki - brez obveznosti nakupa novega izdelka - oddali za reciklažo zelo majhne aparate (manjše od 25 cm) v vseh srednje velikih in velikih trgovinah (nad 400m2 prodajne površine) z električnim blagom.


Z boljšim ravnanjem z električnimi odpadki naj bi povečali količine zbranih surovin in zmanjšali odmetavanje nevarnih snovi. Deleži predelave izdelkov naj bi se zvišali, za nekatere na 80 odstotkov. Pri tem bo treba uporabiti čim boljše načine reciklaže, hkrati pa bodo pravila spodbujala okoljsko primerno zasnovo aparatov, ki bo omogočala ponovno uporabo in obdelavo.


Izvoz e-odpadkov izvoz


Poslanci so v besedilo vnesli tudi določilo o strožjem preprečevanju nezakonitih pošiljk elektronskih odpadkov v države, kjer se predelujejo v razmerah, nevarnih za delavce in okolje. Ugotavljanje, ali odpadki za izvoz res ne izpolnjujejo teh pogojev, ne bo več naloga carinskih organov, temveč bodo morali izvozniki ustrezno dokazati, da se bodo elektronski aparati v ciljni državi bodisi popravili bodisi vnovič uporabili.


Manj birokracije


Proizvajalci bodo še naprej sofinancirali zbiranje iz zbiralnic, ter obdelavo, predelavo in odstranjevanje e-odpadkov, poenostavljena pa bo registracija in poročanje o doseganju cilje. Namesto podružnic-pravnih oseb v posameznih državah kjer delujejo, bo dovolj imenovanje zastopnikov. S tem naj bi tudi preprečili dvakratno zaračunavanje registracij v državah.