Kraftåtgärder mot organiserad brottslighet, korruption och pengatvätt: omröstning 

På tisdag debatterar ledamöterna hur man ska slå till mot organiserad brottslighet, korruption och pengatvätt och dagen därpå röstar de om saken. Åtgärderna beskrivs i en handlingsplan för EU för åren 2014-2019 och har tagits fram av ett särskilt utskott som tillsattes med just det syftet. Att slå ned på den organiserade brottslighetens ekonomiska tillgångar och inkomstkällor toppar listan. Momsbedrägerier uppskattas kosta 100 miljarder euro om året i EU och korruption en procent av EU:s BNP.

Utskottet för frågor om organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt uppskattar att antalet tvångsarbetare inom EU är 880 000, och att det finns minst 20 miljoner fall av småskalig korruption inom EU:s offentliga sektorer.


Bland utskottets förslag finns att slå till mot den organiserade brottslighetens tillgångar och i stället använda dessa för sociala syften, ta bort banksekretessen, bekämpa uppgjorda matcher och olaglig vadslagning, brottsbelägga rösthandel, inrätta en europeisk åklagarmyndighet och att införa en gemensam rättslig definition av maffialiknande organisationer.


Det särskilda utskottet bildades i mars 2012 för att analysera effekten av maffialiknande verksamheter på EU:s ekonomi och samhälle och för att föreslå lagstiftning och andra åtgärder som kan förse EU med de verktyg som behövs för att kunna reagera på dessa hot på internationell, europeisk och nationell nivå.


EU-kommissionen uppskattar att inkomsten från kriminell verksamhet uppgår till 3,6 procent av BNP.


Debatt och omröstning: Tisdag 22 oktober 2013

Beslutsförfarande: Icke lagstiftande resolution

Presskonferens: Onsdag 23 oktober kl 14:00 eller 14:30

Twitter: #organised crime #corruption #organisedcrime #corruption #moneylaundering