Vad är politiska grupper och vilka är reglerna för att bilda en? 

Efter valen bildar parlamentsledamöterna politiska grupper. Genom dessa grupper sammanförs parlamentsledamöter från olika medlemsstater på grundval av sin politiska tillhörighet. Grupper kan även bildas senare under parlamentets mandattid. I dag finns det åtta politiska grupper i Europaparlamentet.


För att få formell ställning som en politisk grupp måste den bestå av minst 25 parlamentsledamöter, som valts i minst en fjärdedel av medlemsstaterna (dvs. minst sju). En parlamentsledamot får endast tillhöra en politisk grupp.


Bildandet av en politisk grupp ska anmälas till parlamentets talman. Anmälan ska omfatta gruppens namn och namnen på dess medlemmar och dess presidium.


Normalt sett bedömer inte parlamentet gruppmedlemmarnas politiska tillhörighet. Parlamentsledamöter som tillsammans bildar en grupp accepterar per definition sin politiska tillhörighet. Endast då de berörda ledamöterna själva förnekar detta behöver parlamentet bedöma om gruppen verkligen har bildats i enlighet med reglerna.

De politiska grupperna kan rekrytera personal och förses med administrativa resurser, som finansieras genom parlamentets budget. Parlamentets presidium fastställer bestämmelser om hur dessa anslag och resurser ska förvaltas och granskas. De anslag som finns tillgängliga för grupperna är inte bara avsedda att täcka de administrativa kostnaderna och driftskostnaderna för en grupps personal, utan även kostnaderna för politisk och informationsrelaterad verksamhet i samband med EU:s politiska verksamhet.


Budgeten får inte användas för att finansiera någon form av europeisk, nationell, regional eller lokal valkampanj eller för att finansiera politiska partier på nationell eller europeisk nivå eller deras underordnade organ.

Inte alla parlamentsledamöter tillhör någon grupp. De som inte gör det kallas ”grupplösa” ledamöter. Även dessa har rätt till personal och har rättigheter enligt de bestämmelser som fastställs av presidiet.