Vad är tvärpolitiska grupper och hur bildas de? 

De tvärpolitiska grupperna är inofficiella grupperingar av ledamöter som är intresserade av en viss fråga som inte nödvändigtvis omfattas av Europaparlamentets vanliga arbete men som kan vara av intresse för samhället i allmänhet. Dessa grupper håller informella diskussioner och främjar utbyten mellan ledamöter av Europaparlamentet och det civila samhället.


Eftersom de tvärpolitiska grupperna inte är officiella parlamentsorgan kan de inte representera parlamentets åsikter. De får inte delta i verksamheter som kan förväxlas med parlamentets officiella verksamhet.


Parlamentets presidium har ställt upp villkor för inrättandet av tvärpolitiska grupper, vilka bildas i början av varje valperiod (såsom att minst tre politiska grupper måste underteckna en ansökan, och att en årlig förklaring om ekonomiska intressen krävs). Om dessa villkor är uppfyllda får de politiska grupperna ge de tvärpolitiska grupperna logistiskt stöd.


Ordförandena för de tvärpolitiska grupperna måste lämna uppgifter om allt stöd de får i form av kontanter eller naturaförmåner. Uppgifterna måste uppdateras varje år och vara offentligt tillgängliga.

Minority IntergroMöte i den tvärpolitiska gruppen för minoriteter © Europaparlamentet up Meeting