Parlamentsledamöternas arbete  

Parlamentsledamöterna är de valda företrädarna för befolkningen i EU: De företräder befolkningens intressen och intressena hos städer och regioner i Europa. De lyssnar på personer med lokala och nationella problem, intressegrupper och företag. De är EU-lagstiftare men kan även fråga ut kommissionen och ministerrådet. Parlamentsledamöterna har en viktig uppgift för vår tids stora frågor, såsom klimatförändringar, migration, mänskliga rättigheter i världen och hur vi reglerar våra finansmarknader.


Parlamentsledamöternas dagliga arbete är uppdelat i deras arbete för valkretsarna i hemlandet, deras arbete i utskotten, diskussionerna i deras politiska grupper samt debatter och omröstningar i plenisalen. Parlamentsledamöterna deltar i sammanträden i sina utskott och politiska grupper samt i många andra sammanhang. De kan också delta i en delegation för förbindelser med tredjeländer som kan kräva enstaka resor utanför EU.

Utskottsarbete


Parlamentet är uppdelat i 20 specialiserade utskott, som är de första att behandla inlämnade lagstiftningsförslag.


Dessa utskott behandlar lagstiftningsförslagen genom att anta betänkanden med ändringar. (Mellan omröstningarna i utskotten och debatterna och omröstningarna i plenisalen diskuteras ändringarna och resolutionerna av de politiska grupperna.) Utskotten utser även en grupp av parlamentsledamöter som ska förhandla med rådet om EU-lagstiftning. De antar också initiativresolutioner, håller utfrågningar med experter och granskar EU:s övriga institutioner och organ.


Ett utskott har mellan 25 och 73 ordinarie ledamöter och lika många suppleanter.


Varje utskott väljer bland sina ordinarie ledamöter en ordförande och upp till fyra vice ordförande, som tillsammans bildar utskottets presidium under en mandatperiod på två och ett halvt år. Den politiska sammansättningen i utskotten återspeglar den som gäller i kammaren.


Parlamentet kan också tillsätta underutskott och särskilda tillfälliga utskott för att hantera särskilda frågor, och särskilda undersökningskommittéer kan också tillsättas för att utreda påstådda överträdelser eller fall av missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten.


Parlamentsutskotten sammanträder vanligtvis i Bryssel. Debatterna i utskotten är offentliga och kan, i princip, följas via direktsändning på internet.