Hur många parlamentsledamöter finns det? 

Parlamentsledamöterna röstar © Europaparlamentet 

Sedan den 1 juli 2014 har det funnits 751 ledamöter i Europaparlamentet i enlighet med Lissabonfördraget.


I juni 2018 antog Europeiska rådet ett beslut om Europaparlamentets sammansättning, på grundval av Europaparlamentets förslag från februari 2018. I beslutet fastställs hur många företrädare från varje medlemsstat som ska väljas till Europaparlamentet för valperioden 2019–2024. I och med att 73 brittiska ledamöter avgår i samband med brexit kommer Europaparlamentets storlek att minskas från 751 till 705 platser. Denna minskning skulle skapa utrymme för möjliga framtida utvidgningar av unionen.


Av de 73 platser som blir lediga genom att Storbritannien lämnar EU ska 27 platser dessutom omfördelas till andra länder för att bättre återspegla principen om degressiv proportionalitet.


Så länge som Storbritannien förblir ett medlemsland kommer dock den nuvarande sammansättningen (751 ledamöter) fortsatt att gälla. De EU-länder som skulle få extra mandat i Europaparlamentet efter brexit kommer alltså enbart att få det efter att Storbritannien lämnat unionen, då den nya sammansättningen träder i kraft.


De 27 platserna ska tilldelas Danmark (+1), Estland (+1), Irland (+2), Spanien (+5), Frankrike (+5), Kroatien (+1), Italien (+3), Nederländerna (+3), Österrike (+1), Polen (+1), Rumänien (+1), Slovakien (+1), Finland (+1) och Sverige (+1). Ingen medlemsstat kommer att gå miste om platser.


Förslaget säkerställer att platserna fördelas på ett ”objektivt, rättvist, hållbart och öppet sätt”. I linje med EU-fördraget respekterar den nya fördelningen av platser principen om ”degressiv proportionalitet”, som innebär att större medlemsstater har färre platser än mindre sådana i förhållande till sin befolkning. Parlamentsledamöter från större medlemsstater företräder fler medborgare än de från mindre medlemsstater.

751 ledamöter  ; vid Europaparlamentet