Arvoden och pensioner 

Hur mycket tjänar parlamentsledamöterna?

Enligt den ledamotsstadga som gäller sedan juli 2009 får alla parlamentsledamöter samma arvode.


Ledamöternas månatliga arvode före skatt enligt ledamotsstadgan uppgår sedan juli 2018 till 8 757,70 euro. Detta arvode kommer från parlamentets budget. Alla ledamöter betalar en EU-skatt och försäkringsavgifter, varefter arvodet uppgår till 6 824,95 euro. Dessutom kräver de flesta EU-länder att deras parlamentsledamöter ska betala en extra nationell skatt till hemlandet. Det slutliga arvodet (arvodet efter skatt) för en enskild ledamot är därmed beroende av skattereglerna i ledamotens hemland. Grundarvodet uppgår till 38,5 % av grundarvodet för en domare vid domstolen, vilket innebär att ledamöterna inte har möjlighet att själva påverka sina löner.


Det finns några undantag från ledamotsstadgan: De ledamöter som satt i parlamentet före valet 2009 kan välja att behålla det föregående nationella systemet för arvode (genom vilket de fick samma arvode som nationella parlamentsledamöter), avgångsvederlag och pensioner under hela sin mandattid i Europaparlamentet.


Har parlamentsledamöterna rätt till pension? Hur mycket uppgår denna till?


Ledamöterna har rätt till ålderspension från 63 års ålder. Pensionen uppgår till 3,5 % av arvodet för varje helt år som ledamoten utövat sitt mandat, dock högst 70 % sammanlagt. Kostnaderna för dessa pensioner betalas genom Europeiska unionens budget.


Det tilläggspensionssystem som infördes för ledamöterna 1989 är sedan juli 2009 inte längre tillgängligt för nya ledamöter och håller på att fasas ut.