Varför flyttar parlamentet mellan Bryssel och Strasbourg? 

1992 beslutade EU:s nationella regeringar enhälligt att i EU-fördraget fastställa var EU-institutionerna ska ha sina officiella säten.


Beslutet berörde i hög grad parlamentets arbetsformer: Det officiella sätet och platsen för de flesta plenarsammanträdena blev officiellt Strasbourg, parlamentsutskotten skulle ha sina sammanträden i Bryssel, medan parlamentets sekretariat (dess anställda) officiellt skulle baseras i Luxemburg. Hela denna ordning införlivades 1997 i EU-fördraget.


En ändring av det nuvarande systemet skulle kräva en ändring av fördraget, vilket kräver enhällighet bland alla medlemsstaters regeringar och ratificering av alla nationella parlament.

Europaparlamentet i Bryssel © Europaparlamentet 

Vad kostar det att använda Strasbourg som ett säte för parlamentet?


En studie från 2013 från Europaparlamentet visar att 103 miljoner euro skulle kunna sparas per år om Europaparlamentets hela verksamhet flyttas från Strasbourg till Bryssel (i 2014 års priser). Detta är ett betydande belopp, även om det endast motsvarar 6 % av parlamentets budget, eller 1 % av EU:s administrativa budget, eller endast 0,1 % av hela EU-budgeten.


År 2014 utarbetade revisionsrätten sin egen oberoende analys som svar på Europaparlamentets resolution av den 20 november 2013. Revisionsrätten bekräftade slutsatserna från 2013 års studie från Europaparlamentet, men kom fram till att den totala kostnaden för sätet i Strasbourg är 109 miljoner euro per år. Ytterligare fem miljoner euro skulle sparas genom minskade resekostnader i kommissionens och rådets budgetar.