Vilka språk används i parlamentet? 

EU har 24 officiella språk. Detta innebär att alla medborgare har tillgång till och bättre kan förstå den EU-lagstiftning som berör dem. Medborgarna kan interagera med EU-institutionerna genom att exempelvis inge framställningar eller begära information på något av de officiella språken, och de kan följa debatterna i Europaparlamentet via direktsändning på internet.


Men det är även viktigt att parlamentsledamöterna har möjlighet att tala, lyssna, läsa och skriva på sitt eget språk, eller på vilket annat av EU:s officiella språk som helst. Detta är en följd av den grundläggande demokratiska principen om att varje EU-medborgare kan väljas till ledamot av Europaparlamentet, även om han eller hon inte talar något främmande språk. Ledamöterna är valda för att företräda intressena för de medborgare som ger dem sin röst och inte på grundval av sina språkkunskaper. Och för att garantera samma arbetsvillkor för alla ledamöter måste de ha full tillgång till information på sina respektive språk. Ledamöternas anföranden på ett officiellt språk simultantolkas till övriga officiella språk och officiella texter översätts till samtliga 24 språk. För att EU-lagstiftningen ska kunna tillämpas direkt eller införlivas i nationell lagstiftning måste den först översättas till varje medlemsstats officiella EU-språk. Medborgarna kan begära och få ut information på vilket som helst av de officiella språken.


Kroatiens EU-inträde 1 juli 2013 innebar att det sammanlagda antalet officiella språk ökade till 24: Bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.


Förenade kungarikets utträde ur EU kommer som sådant inte att innebära att engelska avskaffas som ett officiellt språk. Alla regeringar inom EU skulle enhälligt behöva besluta om detta och eftersom engelska också är ett officiellt språk i Irland och Malta verkar en sådan möjlighet avlägsen.

24 officiella språk  ; används i Europaparlamentet

En tolks eller översättares arbete


I allmänhet översätter varje tolk och översättare till sitt modersmål. Med 24 officiella språk blir det 552 möjliga språkkombinationer. För att kunna hantera detta använder parlamentet ibland ett system med ”reläspråk”: En talare eller text tolkas eller översätts först till ett av de vanligaste språken (engelska, franska eller tyska) och därefter till andra språk.


Tolkning och översättning är olika yrken: Tolkar översätter muntligen ett språk till ett annat i anslutning till framförandet under sammanträden, medan översättare arbetar med skriftliga dokument i syfte att utarbeta en fullständigt korrekt version av dokumentet på målspråket. Europaparlamentets tolkar är utbildade för att vidarebefordra parlamentsledamöternas budskap åt dem. Med tanke på att parlamentsdebatterna är specialiserade får de dessutom hjälp av administrationen med att förbereda sig för de sammanträden de tilldelas och med att hålla sig à jour med utvecklingen i de språk de tolkar från. De är skickliga lingvister och tillhandahåller en tjänst av hög kvalitet till alla parlamentsledamöter.


Översättare har även andra språkförmedlingsuppgifter, t.ex. att anpassa texter till poddradio, textning och ljudinspelning på 24 språk.


Vid parlamentet arbetar omkring 270 fast anställda tolkar, men det har även tillgång till mer än 1 500 externa ackrediterade tolkar. Mellan 700 och 900 tolkar finns tillgängliga för veckorna med plenarsammanträden. Vid parlamentet arbetar omkring 600 översättare, och ungefär 30 % av översättningsarbetet läggs ut på frilansöversättare.