Vilka parlamentsledamöterna har särskilda uppdrag och hur väljs de? 

Talman Antonio Tajani i plenisalen i Strasbourg © Europaparlamentet  

Vid det första plenarsammanträdet efter EU-valet väljer parlamentet en ny talman, 14 nya vice talmän och fem kvestorer .


Alla poster för valda ledamöter i Europaparlamentet, dvs. talman, vice talman, kvestor, utskottsordförande och vice utskottsordförande samt delegationsordförande och vice delegationsordförande, förnyas med två och ett halvt års mellanrum, dvs. en gång i början av och en gång halvvägs in i den femåriga valperioden. Befintliga befattningshavare kan bekräftas för en andra mandatperiod.


Vid val av talman, vice talmän och kvestorer bör hänsyn tas till behovet av att säkerställa en för medlemsstaterna och de politiska åsiktsriktningarna övergripande rättvis representation.


Europaparlamentets talman


Talmannen leder parlamentets verksamhet, är ordförande vid plenarsammanträdena och godkänner EU:s årliga budget. Talmannen företräder parlamentet gentemot omvärlden och i dess förbindelser med övriga EU-institutioner.


I januari 2017 valdes Antonio Tajani till Europaparlamentets talman.


Hur väljs talmannen?


Det första ett nyvalt parlament gör är att välja en talman. Talmanskandidater kan föreslås antingen av en av de politiska grupperna eller av en grupp på minst 38 ledamöter. Valet sker genom sluten omröstning. För att utses måste en kandidat få absolut majoritet av de avgivna rösterna, det vill säga 50 % plus en röst.


Om ingen kandidat kan väljas efter en första omgång, kan samma eller nya kandidater nomineras för en andra omgång. Detta kan ske en tredje gång om det behövs. Under dessa omgångar gäller samma regler som i den första omgången.


Om ingen kan väljas i den tredje omröstningen går de två kandidater som fick flest röster i denna omgång vidare till en fjärde omröstning där den kandidat som får flest röster vinner. (Om kandidaterna får lika många röster vinner den äldsta av de två.)


Vilka är de vice talmännen och kvestorerna?


De vice talmännen kan när det behövs ersätta talmannen i hans eller hennes uppdrag, till exempel när det gäller att leda plenarsammanträden. De vice talmännen är också medlemmar i presidiet, parlamentets organ ansvarigt för ärenden som har med intern administration, personal och organisation att göra. Kvestorerna har hand om administrativa ärenden som direkt berör ledamöterna själva.


Europaparlamentet har 14 vice talmän och fem kvestorer.


Hur väljs de?


Kandidater till posterna som vice talman eller kvestor kan nomineras av antingen en politisk grupp eller av minst 38 ledamöter. Valet av vice talmän sker genom en enskild sluten omröstning för alla kandidater. De vice talmännens rangordning bestäms utifrån den ordning de valdes.


Vilka är ordförandena för de politiska grupperna och hur väljs de?


Under den åttonde mandatperioden (2019-2024) fanns det åtta politiska grupper i Europaparlamentet. Varje politisk grupp väljer sin egen eller sina egna ordförande. Ordförandena och parlamentets talman utgör parlamentets talmanskonferens.


Talmanskonferensen organiserar parlamentets verksamhets- och lagstiftningsplanering, beslutar om utskotts och delegationers ansvarsområden och ledamöter samt ansvarar för förbindelser med andra EU-institutioner, de nationella parlamenten och tredjeländer.


Vilka är utskottsordförandena och hur väljs de?


Under det konstituerande sammanträdet (och halvvägs in i mandatperioden då nya befattningshavare väljs) väljer parlamentets utskott sina ordförande och vice ordförande. Dessa kan också väljas om för en andra period i valen som sker mitt i mandatperioden.


Varje utskott väljer sitt presidium, bestående av en ordförande och ett antal vice ordförande, i separata omröstningar. Antalet vice ordförande som ska väljas beslutas av hela kammaren efter förslag från talmanskonferensen.


Europaparlamentets ständiga interparlamentariska delegationer (för förbindelser med andra parlament än Europaparlamentet) väljer också ordförande och vice ordförande på samma sätt som för utskotten.


Vilka är utskottens samordnare och hur väljs de?


De politiska grupperna väljer ”samordnare” för sina parlamentsutskott. Dessa är varje grupps politiska ledare i utskottet. De samordnar sin grupps åsikter i de ämnen som tas upp i utskottet och organiserar utskottets verksamhet tillsammans med ordföranden och vice ordförandena.