Dela den här sidan: 

Grafik: ACTA-avtalet 

ACTA är ett internationellt avtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning och upphovsrättsintrång på nätet. 30 länder har redan undertecknat avtalet. För att det ska träda i kraft krävs Europaparlamentets godkännande. Under de kommande månaderna ska EU-ledamöterna ta ställning till om avtalet ska godkännas eller ej. Här hittar du information om ACTA, Europaparlamentets roll och hur du kan följa beslutsprocessen.

Vad handlar ACTA om?


Målet med handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) är internationellt samarbete för att stärka skyddet av immateriella rättigheter. Vissa länder är bekymrade över att varumärkesförfalskning och piratkopiering allvarligt skadar deras ekonomier. OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) uppskattar att 2005 uppgick varumärkesförfalskade och piratkopierade produkter till $200 miljarder, exklusive digitala produkter.


Vad omfattas?


Allt från varumärkesförfalskade varor till upphovsrättsintrång på nätet ingår i avtalet.


Vilka länder deltar?


ACTA har förhandlats fram mellan EU och dess medlemsstater, USA, Australien, Kanada, Japan, Mexiko, Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och Schweiz. När avtalet har trätt i kraft är kan alla WTO-länder ansöka om att delta.


Varför är det så kontroversiellt?


ACTA har mött motstånd och väckt oro att det ska främja stora företags intressen på bekostnad av medborgarnas rättigheter. Rädsla finns att dess eventuella tillämpning på nätet hotar personers integritet och mänskliga rättigheter. Dessutom har bristen på insyn i förhandlingarna kritiserats eftersom grupper från det civila samhället liksom utvecklingsländer inte har varit delaktiga.


Vilka länder har redan undertecknat ACTA (situationen den 21.02.2012)?


Inom EU har hittills alla medlemsstater utom Cypern, Estland, Slovakien, Tyskland och Nederländerna undertecknat ACTA. Utanför EU har det undertecknats av Australien, Kanada, Japan, Marocko, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea och USA.


Varför spelar Europaparlamentet en nyckelroll?


För att ACTA ska träda i kraft i EU krävs Europaparlamentets godkännande. Inget parlamentariskt godkännande, inget avtal för EU. Enligt Lissabonfördraget ska parlamentet godkänna alla internationella avtal på områden där det ordinarie lagstiftningsförfarandet används.


Vad kan Europaparlamentet göra?


Europaparlamentet kan inte ändra avtalet, dess formella makt är att säga "ja" eller "nej". Men dessförinnan kan det överväga möjligheten att be om ett utlåtande från EU-domstolen om avtalets förenlighet med EU:s lagstiftning.


ACTA kan träda i kraft innan domstolens utlåtande, om EU-ledamöterna godkänner det (utan att invänta domstolen) och om det ratificeras i alla medlemsstater.


Det finns ingen rättslig tidsfrist för ett svar och därför skulle parlamentet rent teoretiskt kunna avvakta på obestämd tid, en möjlighet som skulle hindra ACTA från att träda i kraft i EU-länderna eftersom dess godkännande krävs.


Hur fattar Europaparlamentet beslut?


Europaparlamentet är fast besluten att processen ska vara så öppen som möjligt och uppmanar aktivt människor att delta i processen, ta del av dokument och delta i möten, som vanligtvis webbutsänds.


Det förberedande arbetet sker på utskottsnivå. Utskottet för internationell handel (INTA) har huvudansvar för ärendet och ska lägga fram en rekommendation till parlamentet om det ska godkänna eller avvisa ACTA.


S&D-ledamoten David Martin, från Storbritannien, är utskottets föredragande och ska ta fram rekommendationen.


Fyra andra utskott ska dessutom yttra sig om ACTA:

  • Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE)

  • Utskottet för rättsliga frågor (JURI)

  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE)

  • Utskottet för utveckling


Utskottsledamöterna kommer under flera månader diskutera frågan med så många aktörer och intresserade parter som möjligt för att ta del av deras kunskap och expertis, allt för att fatta ett så välgrundat beslut som möjligt. Utskottens möten direktsänds vanligtvis på parlamentets hemsida. EU-ledamöternas rekommendation blir tillgänglig för allmänheten. Efter utskottens behandling går ärendet vidare till hela parlamentet. Omröstningen i kammaren webbutsänds.


Vad har Europaparlamentet sagt om ACTA?


EU-ledamöterna har redan antagit tre resolutioner som uppmanar kommissionen att offentliggöra ACTA-dokument och öka parlamentets roll i förhandlingarna.


  • 11 mars 2009 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att ”omgående ge allmänheten tillgång till alla handlingar som rör de pågående internationella förhandlingarna om handelsavtalet för bekämpning av varumärkesförfalskning (Acta)”.

  • 10 mars 2010 beklagades förhandlingarnas hemlighetsmakeri.

  • 24 november 2010 konstaterade EU-ledamöterna att avtalet är "ett steg i rätt riktning" och uppmanade kommissionen att bekräfta att det inte påverkar grundläggande friheter och existerande lagstiftning.


Vad händer om Europaparlamentet säger ja?


Cypern, Estland, Slovakien, Tyskland och Nederländerna måste fortfarande underteckna avtalet och det måste ratificeras i alla medlemsstater innan det kan träda i kraft.


ACTA träder omedelbart i kraft när EU och dess medlemsstater samt fem länder utanför EU har ratificerat avtalet.


Vad händer om Europaparlamentet säger nej?


Avvisar Europaparlamentet ACTA kan det inte träda i kraft inom EU. Inget avtal är möjligt utan parlamentets godkännande. Men om sex länder utanför EU ändå ratificerar avtalet träder det i kraft där.


Hur hittar jag information om den senaste utvecklingen i Europaparlamentet?


Den här artikeln kommer att uppdateras regelbundet. Information om direktsändningar från möten hittar du på Europaparlamentets hemsida där du också hittar länkar till dokument. Europaparlamentets sida på Facebook och Twitter (på 22 språk) är andra informationskanaler.