Skiffergas - lösningen på vår energiförsörjning eller en miljöbov? Parlamentet röstar  

 
 

Dela den här sidan: 

Skiffergas - en omdiskuterad energikälla 

Skiffergas skulle kunna bidra till att minska Europas energiberoende och innebära lägre elräkningar, men farhågor finns hur det kan påverka människors hälsa och miljön. Den 9 oktober kommer ledamöter att rösta om huruvida miljökonsekvensbedömningar ska vara obligatoriska vid prospektering och utvinning av skiffergas. Läs mer om hur utvinning av skiffergas fungerar i vår nyhetsgrafik.

Såväl energi- som miljöutskottet har tidigare bekräftat att det är upp till varje enskilt medlemsland att besluta om huruvida man ska exploatera skiffergas. Av miljöhänsyn anser de dock att den rätten måste kombineras med en stor dos försiktighet, och i två betänkanden som parlamentet ska rösta om på tisdag lägger de fram strikta regler för borrning av skiffergas. Kolla in vår infografik för att ta reda på mer om hur utvinning av skiffergas går till.


Det är i nuläget för tidigt att bedöma hur stora mängder skiffergas som kan utvinnas i Europa, en rad medlemsländer har gett klarttecken för gasprospektering och ligger i startgroparna för att börja utvinning om resurserna är tillräckliga: Polen, Österrike, Tyskland, Sverige och Storbritannien. Frankrike och Bulgarien har däremot beslutat att för tillfället lägga utvinningsplanerna påis.


Industriutskottet och miljöutskottet har tidigare antagit varsitt betänkande, i vilka man har utrett skiffergasens konsekvenser för industri, energiförsörjning och miljö.


Argument för ...


Skiffergas ses av förespråkarna som en viktig energiresurs som kan bidra till att Europa blir mindre beroende av att importera energi, vilket också säkrar energiförsörjning. Dessutom stärks konkurrensen mellan olika gaskällor och det får i sin tur påverkar kundernas plånböcker. Utvinning av skiffergas kan också skapa nya jobb.


... och emot


Farhågor om miljöaspekter lyfts också ofta fram i debatten om skiffergas. Tekniken för att ta fram skiffergas förbrukar stora vattenvolymer: den vertikala borrningen av en brunn kan kräva mellan 2 300 till 4 000 m³ vatten och i den horisontella sprickbildningen kan det gå åt mellan 8 700 till 14 500 m³ vatten.


Metoden som kallas fracking kan också potentiellt orsaka kemiska föroreningen av grundvattenförekomster, särskilt dricksvatten, påverka reningen av avloppsvatten och innebära risker för ytvattnen och ha seismiska effekter.


Den 21 november 2012 antog parlamentet två icke-bindande resolutioner som granskar de miljömässiga, de industriella och energiaspekterna av skiffergasutvinning.

Skiffergas- Faktaruta 
  • EU:s totala reserv av skiffergas beräknas till mer än 56 000 miljarder m3, varav omkring 14 000 miljarder m3 är tekniskt möjliga att utvinna. Skiffergasen finns mellan 1000 och 2000 meter ner i marken, men en källa kan sträcka sig ner till 3 kilometer eller mer. Källa: Rapport från kommissionen