EU:s energimix i framtiden 

 
 

Dela den här sidan: 

Nyhetsgrafik - hur är energikällorna fördelade i EU? 

Användningen av bränslen med en hög grad av utsläpp, såsom kol och olja, måste minska betydligt om EU ska möta sitt långsiktiga mål om att reducera utsläppen av växthusgas med åtminstone 80 procent fram till 2050. En högre del förnyelsebara energikällor och förbättrad energieffektivitet är de viktigaste aspekterna för att byta till ett koldioxidsnålt energisystem, sa Europaparlamentet i sin resolution om en energifärdplan för 2050 som antogs 14 mars.

Europeiska kommissionens energifärdplan för en koldioxidsnål ekonomi 2050, som publicerades i december 2011, erbjuder flera scenarion för den framtida strukturen av Europas energiförsörjning för att möta målet om reducerade utsläpp. Föredragande Niki Tzavela (EFD, EL) förklarar att "oenigheten är om vilka medel, vilken mekanism, och vilken politik vi ska använda innan vi når detta ultimata mål".


Förnybar energi


EU är på god väg att nå målen för 2020 när det gäller förnybar energi, sade ledamöterna och lade till att "förnybara energikällor kommer, i det långa loppet, flyttas mot mitten av energimixen i Europa".


EU-ledamöterna uppmanar även Europeiska kommissionen att stödja övergången till en tredje generationens biobränsle baserad på avfallsprodukter från livsmedelsgrödor samt att införa liknande villkor för importerade biobränslen.


Fossila bränslen


År 2010 kom närmare tre fjärdedelar av all energi som förbrukades i EU från fosilabränslen, med 35 procent från olja, 27 procent från gas och 16 procent från kol. Det är "sannolikt att de förblir en del av energisystemet åtminstone under övergången till ett koldioxidsnålt energisystem". Enligt EU-ledamöter kommer kärnkraft att förbli en viktig källa. Naturgas kommer att spela en viktig roll under en viss tid eftersom att det representerar ett "relativt snabbt och kostnadseffektivt" sätt att reducera beroendet av mer förorenande fossila bränslen. Olja kommer sannolikt att finnas kvar i energimixen även 2050, dock med en mycket lägre del än i dag, och användas till största delen för långdistans passagerar- och transportflyg.


Elektricitet


Ökad andel el i den framtida energimixen kräver att alla medel av koldioxidsnål elproduktion (däribland omvandlingsverkningsgrad, förnybar energi, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och kärnenergi) måste tillvaratas.


Energibesparingar


Ledamöterna understryker att den nuvarande takten och kvaliteten på byggnadsrenovering måste öka avsevärt för att göra det möjligt för EU att reducera energiförbrukningen i det befintliga byggnadsbeståndet med 80 procent fram till år 2050, jämfört med 2010 års nivå.