Ledamöter ser till att utländska direktinvesteringar inte skadar EU-intressen 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöter antog den 14 februari ett förslag om att etablera ett lagligt ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar i EU.

©AP Images/European Union-EP 

Den nya granskningsmekanismen inom EU möjliggör samarbete mellan Europeiska kommissionen och EU:s regeringar i hur de ska ta itu med särskilda fall där utländska direktinvesteringar i en medlemsstat kan få negativa konsekvenser för en annan stats säkerhet eller allmänna ordning. Ambitionen är att säkerställa att utländska direktinvesteringar inte utgör ett hot mot avgörande infrastruktur eller medför åtkomst till känslig information eller viktig teknologi, samtidigt som unionen hålls öppen för investeringar.

– Mekanismen är en symbol för att européerna blir mer medvetna om att världen inte bara består av investerare som har goda intentioner, sade föredragande EPP-fransmannen Franck Proust i debatten.

– Nu kan vi säga vart vi är på väg - mot ett Europa som står upp för sina intressen och som försvarar dem, tillade han.

Utländska investeringar: för- och emot

Internationella investeringar är en viktig källa för tillväxt och för arbetstillfällen i EU:s ekonomi.

I slutet av 2017 var den totala summan av utländska direktinvesteringar i EU 6,3 biljoner euro, varav USA (2,2 biljoner euro) och Schweiz (800 miljarder euro) var de ledande investerarna.

Utländska direktinvesteringar har varit särskilt viktiga för de länder som haft en ansträngd situation under den senaste finanskrisen. Men den senaste tidens utländska övertaganden av statsägda energi- och transportinfrastruktur, samt högteknologiska företag, har väckt oro. EU-regeringar är särskilt bekymrade över att ha viktig infrastruktur i händerna på växande stormakter, såsom Kina och Ryssland.

Granskning av utländska direktinvesteringar

Hälften av EU:s medlemsstater har nu mekanismer på plats för att bedöma potentiella risker med utländska investeringar. Handelspartner som Australien, Kina, Japan, Ryssland och USA har liknande prövningar.

Systemen ser mycket olika ut och hittills sker ingen koordinering mellan ländernas tillvägagångssätt även då investeringar kan ha inverkan på flera länder. De nya EU-reglerna försöker inte att harmonisera nationella granskningsmekanismer med andras, men är avsedda att underlätta samarbete och utbyte av information mellan medlemsländerna och Europeiska kommissionen.

EU och globaliseringen

De nya reglerna är en del av EU:s hantering av globaliseringen. De använder sig också av handelsavtal (36 är för närvarande ikraft) och handelsmässiga skyddsintrument. I maj 2018 godkände ledamöter regler för att stärka EU:s antidumpningspolitik.

Ta reda på mer i grafiken om EU:s roll i världshandeln.