Kammaren vill se att riskerna i banksektorn minskas 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöterna röstade den 16 april om att stärka euroområdet ytterligare emot framtida finanskriser. Detta ska ske genom att ge bankunionen större kapacitet.

Bild på elektronisk display med röda siffror för börsnoteringar och en negativ kurva ©AP Imageas/European Union-EP 

Den globala finanskrisen satte igång en rörelse av flera nya politiska initiativ som riktas mot att förebygga och för att tygla framtida kriser. I Europa, där det blev en bank- och statsskuldskris, ledde det bland annat till inrättandet av en bankunion i euroområdet. Europeiska ledare kom överens om att Europeiska centralbanken (ECB) borde övervaka euroområdets viktigaste långivare, för att skapa en gemensam regelbok och för att centralisera medel för att kunna hantera framtida bankkriser.

Mer arbete återstår dock tills bankunionen är komplett.

Löser ut banker

Kammaren röstade den 16 april om två betänkanden utformade av svenske Gunnar Hökmark (EPP) om att lösa ut, det vill säga rädda, banker. Enligt dessa betänkanden bör medlemsstater ta i beaktning att vid en eventuell kris kunna säkerställa hur finansiella institutioner kan absorbera tillräckliga förluster, så att de har en minimal inverkan på den ekonomiska balansen och skattebetalarna. Att få klarhet i rätt tid behövs enligt förslagen, för att kunna säkerställa en säkerhet på marknaden och för att möjliggöra uppbyggnaden av nödvändig buffert.

– De nya kraven kommer att minska riskerna i det finansiella systemet, men vi har på samma gång sett till att bankerna kan spela en aktiv roll i att finansiera investeringar och tillväxt, sade Hökmark.

De antagna betänkandena stryker även under vikten av att myndigheter med kompetens finns för att sätta in tidiga åtgärder och för att de ska kunna bistå institutioner som befinner sig i en försvårad ekonomisk situation.

Minskar riskerna

Ytterligare två betänkanden, av tyske ledamoten Peter Simon (S&D) betonade att slutställandet av bankunionen är nödvändig för att skapa gränsöverskridande marknader där kunder kan dra nytta av de positiva effekterna med ett integrerat europeiskt banksystem.

Som situationen sett ut en tid är det mindre attraktivt för en bank inom euroområdet att expandera sin verksamhet till en annan marknad än marknaden i hemlandet.

– Mångfalden inom den europeiska banksektorn skyddas genom att minska den byråkratiska bördan för mindre, regionsbaserade och europeiska banker som ej är riskbenägna och som inte har råd med stora avdelningar för regelefterlevnad eller externa finansiella rådgivare, sade Simon.

Den tyske ledamoten ville också att den europeiska systemrisknämnden (under ECB) ska spela en större roll i koordineringen mellan medlemsstaterna vilka åtgärder som bör tas då riskerna i den finansiella sektorn är ”systematiska”. Finanskrisen i Europa visade att myndigheternas politik att förebygga och bemöta obalansen hos institutioner var otillräcklig.

– Europaparlamentet har lyckats säkerställa att bankerna behöver utvärdera riskerna som finns för miljö och sociala frågor i framtiden och att sätta in åtgärder för att bemöta sådana risker på ett ordentligt vis. Detta kommer med säkerhet att skapa en mer hållbar finansiell sektor och befästa hållbarhet för banktjänster inom EU, lade Simon till.

Nästa steg

Kammaren diskuterade bankreformen måndagen den 15 april och antog den dagen därpå. Under nästa parlamentariska mandatperiod kommer EU-institutionerna att fortsätta arbetet med hur den europeiska insättningsgarantin skulle kunna vara utformad för att sedan slutföra bankunionen.