Danmarks statsminister: "Åtstramning och tillväxt är två sidor av samma mynt" 

 
 

Dela den här sidan: 

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt 

Danmarks statsminister besökte på onsdagen, den 18 januari, Europaparlamentet för att presentera det danska EU-ordförandeskapets arbetsprogram. Vi talade med Helle Thorning-Schmidt om utmaningar som EU står inför, om ordförandeskapets planer för få ekonomin på rätt kurs och för en stabil grund för tillväxt och jobb.

I år är en av de största utmaningarna för EU att försvara och stabilisera euron. Danmarks statsminister, som var EU-ledamot 1999-2004, ser den finanspolitiska överenskommelsen [avtalet om en förstärkt ekonomisk union] som bästa sättet att lugna marknaderna och skapa förtroende för euron. Hon är övertygad om att ordförandeskapet kan spela en konstruktiv roll, även om Danmark är utanför eurozonen.

- Danmark kommer som land att delta så mycket det kan i den finanspolitiska överenskommelsen och vi kommer att bidra till att överbrygga vad vi än behöver överbrygga mellan euro-länderna och länderna utanför euron.


Ett bekymmer för Europaparlamentets tre representanter i arbetsgruppen om den finanspolitiska överenskommelsen var om det nya avtalet respekterar gemenskapsmetoden för beslutsfattande och skyddar EU-institutionernas roll. Helle Thorning-Schmidt:

- Jag hade föredragit om det skett med gemenskapsåtgärder, inom ramen för våra fördrag, det var inte möjligt, så nu sker det utanför fördragen. Men det är bra att vi tar ett steg för att rädda euron, och det är också bra att det är en process som omfattar alla och där så väl medlemsstaterna som Europaparlamentet är delaktiga.


Hon tillägger att målet är att införliva det nya fördraget i EU:s rättsverk "så snabbt som möjligt".  


Åtstramning och ekonomisk tillväxt


För Helle Thorning-Schmidt är det ingen motsättning mellan åtstramningsåtgärderna som nu genomförs runt om i Europa och behovet av tillväxt och nya jobb.

- Det är två sidor av samma mynt. Vi måste ha ordning i våra ekonomier. Men samtidigt måste vi göra allt i vår makt med den gemensamma budgeten, med strukturfonder, i våra individuella medlemsstater för att skapa ny tillväxt och nya jobb, och det måste ske samtidigt som vi stärker våra ekonomier.


EU ska behålla sin ledande roll som grön ekonomi


En prioritering för det danska ordförandeskapet är "grön tillväxt", men hur ska andra medlemsländer övertygas om nyttan av investering i grön teknologi i tider av ekonomisk kris?


- Många medlemsländer är bekymrade över energieffektivitet och energisäkerhet, och självklart är det en lösning att handla snabbt och anta direktivet om energieffektivitet. Vi behöver nya [gröna] teknologier. Glöm inte att 20 miljoner jobb är kopplade till miljön på ett eller annat sätt. Jag tror att vi ska vara glada att vi har lyckats ha en ledande roll på området och vårt jobb är att se till att vi behåller den rollen.


Modern och tillväxtorienterad långtidsbudget


Förhandlingarna om EU:s fleråriga budgetram kommer att vara i fokus under ordförandehalvåret. Vanligtvis brukar det handla om intensiva förhandlingar om hur mycket individuella medlemsstater ska bidra till den gemensamma budgeten.

- Vår uppgift som ordförandeskap är att komma närmare en överenskommelse. Vi kommer att arbeta väldigt hårt.  Jag tror att vi har fem olika rådsmöten som diskutera frågan, och hela uppgiften är att modernisera vår budget för att skapa en tydligt budget som pekar mot ny tillväxt och nya jobb.