Dela den här sidan: 

Europaparlamentets ledamöter sitter i politiska grupper 

När valet nu är över, kommer många av de nyvalda ledamöterna att samlas för att bilda eller delta i gränsöverskridande grupper beroende på politisk tillhörighet. De politiska grupperna innebär vissa fördelar, men för att erkännas som en grupp, krävs att de uppfyller vissa villkor. De officiella politiska grupperna i parlamentet bör skapas i slutet av juni för att vara redo inför den första plenarsessionen den 1 juli.

För att erkännas, måste den politiska gruppen bestå av minst 25 ledamöter, valda i minst en fjärdedel av medlemsländerna, vilket idag innebär minst 7 länder. När en politisk grupp bildas måste Europaparlamentets talman informeras om dess namn, sammansättning och hur den leds.


Bestämmer sin egen interna organisation

Varje grupp ansvara för sin egen interna organisation genom att utse en ordförande eller medordförande, ett presidium och ett sekretariat.


Även om de politiska grupperna inte i sig fattar besluten, så spelar de en viktig roll för att fastställa parlamentets dagordning, för att välja parlamentets talman, dess vice-talmän, utskottens ledning, och föredragande, samt hur talartiden fördelas under debatter. Dessutom får de politiska grupperna ofta mer omfattande administrativt stöd.


Vissa ledamöter ingår inte i någon politisk grupp, och kallas därför för grupplösa.


I det utgående parlamentet finns sju politiska grupper, vilka representerar mer än 100 olika partier från 28 medlemsländer.