Europeiska stödkontoret för asylfrågor: 1,3 miljoner sökte asyl 2016 

 
 

Dela den här sidan: 

Ledamöterna mottog årsrapporten för år 2016 från Europeiska stödkontoret för asylfrågor."Asylmyndighetens huvudpoäng är att vi måste arbeta tillsammans", sade parlamentets föredragande.

År 2016 ansökte 1,3 miljoner människor om asyl i EU. Det är sju procent mindre än antalet ansökningar som inkom 2015. 32 procent av de som ansökte var under 18 år gamla.

Flest asylansökningar från syrier

Flest ansökningar, 26 procent, kom från syrier, följt av afghaner, irakier, pakistanier och nigerianer. Den sistnämnda gruppen har ökat med 51 procent sedan 2015, i linje med den generella ökningen av migration från Afrika söder om Sahara.

Fortfarande är syrier, eritreaner och irakier de grupper som i högst utsträckning beviljas asyl inom EU: av 1 148 680 asylbeslut i första instans godkändes 698 750 .

Trycket av ankommande flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser är fortfarande högt. Förra året registrerades 511 000 illegala gränspasseringar, inklusive 382 000 nyanlända från Afrika, Mellanöstern och Asien. Samtidigt har antalet olagliga gränspasseringar via den turkiska flyktingrutten minskat kraftigt sedan avtalet mellan EU och Turkiet trädde i kraft, från 885 386 år 2015 till 182 534 år 2016.

Vad är EASO?

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) inrättades 2010 och är en EU-myndighet som erbjuder verktyg för att hjälpa medlemsländer hantera inflödet av asylansökningar och för att tillämpa EU-reglerna i praktiken. Kontoret hjälper också medlemsländer som utsätts för särskilt asyltryck.

− Europeiska asylmyndighetens huvudpoäng är att vi måste arbeta tillsammans, att vi behöver en europeisk lösning. Inte en medlemsstatslösning, utan en gemensam europeisk lösning, sade parlamentets föredragande Péter Niedermüller (S&D, Ungern).

De intensiva migrationsströmmarna under 2015 gjorde en uppdatering av det gemensamma europeiska asylsystemet nödvändig. Europaparlamentet förberedde ett betänkande som krävde förstärkning av det nuvarande stödkontoret för asylfrågor, som ska utvecklas till EU:s asylbyrå. Byrån skulle dels få förutsättningarna att hjälpa medlemsländerna i krissituationer, dels möjlighet att övervaka hur nationella myndigheter tillämpar EU-lagstiftningen.

Varje år presenterar Europeiska stödkontoret för asylfrågor en rapport över asylsituationen inom EU (inklusive Norge, Schweiz, Island och Liechtenstein). Rapporten för 2016 presenterades i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter tisdagen den 21 november 2017.