Sex saker som kan vara bra att veta om GMO 

 
 

Dela den här sidan: 

Nyhetsgrafik om genmodifierade organismer 

Användningen av genetiskt modifierade organismer är alltid ett kontroversiellt ämne. EU har väldigt strikta regler och komplexa godkännandeprocedurer för att odla och sälja GMO. Sedan april 2015 kan medlemsländerna själva bestämma om de ska tillåta odling inom sina territorier. Men när det gäller att sälja röstade ledamöterna i kammaren mot nationella förbud. besluta om en annan approach. Se vår nyhetsgrafik för mer information om genmodifierade organismer. .

1. Vad är GMO?

GMO är förkortning för “genmodifierade organismer”- Det är organismer vars genetiska sammansättning har modifierats på konstgjord väg för att ge den nya egenskaper (exempelvis en växts motståndskraft mot sjukdomar, mot insekter eller mot torka, eller ökad produktion från en gröda,..)


2. Vilka är de huvudsakliga grödorna som påverkas, när vi pratar om GMO?

Majs, bomull, sojabönor, raps eller sockerbetor.


3. Är GMO tillåtna inom EU?

Godkännande, som omfattar riskbedömning, krävs i förväg för såväl odling som försäljning av importerad GMO för livsmedel eller som djurföda.


Odling inom EU:

  • En GMO, majs MON 810, har auktoriserats för odling 1998. Dess auktorisering har löpt ut, och väntar i nuläget på förnyelse.
  • År 2013 kultiverades den huvudsakligen i Spanien, och marginellt i fyra andra EU-länder; Portugal, Rumänien, Slovakien och Tjeckien.
  • 2013 tillät 8 EU-länder inte odling av GMO inom sitt territorium (Tyskland, Österrike, Bulgarien, Luxemburg, Polen, Ungern, Grekland och Italien). Efter april 2015 kan fler länder också välja att förbjuda odling.
  • I nuläget är 8 ansökningar om odling av GMO under behandling, inklusive förnyelsen av majsen MON 810.

Försäljning (Då EU importerar från länder utanför EU)

  • 58 genmodifierade organismer är för närvarande godkända inom EU för konsumtion i livsmedel och i djurfoder.
  • De omfattar majs, bomull, sojabönor, raps och sockerbetor.
  • 58 ytterligare väntar på godkännande
  • År 2013 använde EU motsvarande 36 miljoner ton sojabönor för att utfodra sin boskap. Av detta kom 1,4 miljoner ton från icke-genmodifierade bönor producerade inom EU.

4. Konsumerar EU-medborgare redan genmodifierade organismer? Hur vet man?

De flesta GMO som godkänns inom EU är till djurfoder, men vissa importerade livsmedel kan också innehålla dem.


EU:s system för livsmedelsmärkning tvingar företag att ange om de livsmedel eller djurfoder de producerar innehåller GMO (om det utgör minst 0,9 procent av livsmedlet eller djurfodret). Företag är fria att ange på sin märkning om produkten inte innehåller några genmodifierade organismer.


5. Vem godkänner GMO inom EU?

Det beror på om vi talar om odling eller försäljning.

  • För odling ges godkännande på EU-nivå, men medlemsländerna har sista ordet. Sedan april 2015 kan EU-länder, genom ett nytt EU-direktiv, besluta om att förbjuda odling inom sitt territorium när som helst (under auktoriseringsprocessen, eller till och med efter att auktorisering getts). För att underlätta för medlemsländer att förbjuda odling, behöver motiveringen inte bara gälla på miljö- eller hälsomässiga grunder.
  • För försäljning föreslog EU-kommissionen samma approach som för odling: att ge länder sista ordet. Men, ledamöter i kammaren ansåg att förslaget kan visa sig vara ogenomförbart och leda till att gränskontroller återinförs mellan länder som är för eller emot GMO, vilket påverkar den inre marknaden. Så kommissionsförslaget avvisades med 577 röster för en avvisning, 75 mot och 38 nedlagda.

6. Vad händer med försäljning av GMO inom EU, nu när kammaren har avvisat kommissionens förslag?

Efter parlamentets avvisning av förslaget den 28 oktober kan medlemsländerna besluta om de vill fortsätta förhandlingar för att tillåta nationella förbud för försäljning eller om de ska låta dagens regler fortsätta att gälla: en majoritet av medlemsländerna kan rösta om att godkänna eller förbjuda försäljning över hela EU. Om det inte finns någon majoritet för något av alternativen, då måste beslutet fattas av kommissionen.


Läs mer i vårt pressmeddelande från efter kammarens beslut den 28 oktober.