EU:s flyktingkris i siffror  

 
 

Dela den här sidan: 

Statistik kan hjälpa oss att få en uppfattning om omfattningen av Europas flyktingkris. Ta del av de senaste siffrorna som visar olika aspekter av den aldrig tidigare skådade situationen.

När över en miljon asylsökande och migranter kom till Europa 2015 visade det upp de allvarliga bristerna i EU:s asylsystem. Parlamentet har arbetat med förslag för att skapa en rättvisare, och mer effektiv asylpolitik. 

Nedan hittar du alla relevanta uppgifter om flyktingkrisen i Europa, vilka migranterna är, vad EU gör för att hantera situationen, och vilka finansiella utmaningar som har funnits.  

Definitioner: Vad är en flykting? Vad är en asylsökande?

  • Asylsökande är människor som formellt söker asyl i ett annat land eftersom de befarar sina liv i sina hemländer. 
  • Flyktingar är människor med välgrundad oro för att bli förföljda på grund av etnicitet, religion, nationalitet, politisk åskådning eller tillhörighet till en viss samhällsgrupp, som erkänns som sådan i värdlandet. Inom EU fastställer skyddsgrundsdirektivet riktlinjer för att tilldela internationellt skydd till dem som behöver det.   

Tredjelandsmedborgare måste söka skydd i det första EU-land de kommer till. Genom att fylla i en ansökan blir de asylsökande. De kan bara få flyktingstatus eller någon annan typ av internationellt skydd om nationella myndigheter fattat beslut i deras favör.

Asylbeslut inom EU

Under 2017 mottog EU-länderna 728 470 ansökningar om internationellt skydd. Det innebär en minskning med 44 procent jämfört med 2016 då nästan 1,3 miljoner ansökningar gjordes.

År 2017 beviljade EU-länderna skydd för mer än 538 000 personer, vilket innebär en minskning med nästa 25 procent jämfört med 2016. Nästan var tredje kom från Syrien, medan Afghanistan och Irak kom på andra och tredje plats. Av de 175 800 syrier som fick asyl inom EU, fick de nästan 70 procent detta i Tyskland.

Situationen i Medelhavet

EU:s kust- och gränsbevakningsmyndighet, samlar in uppgifter om illegal övergångar över EU:s yttre gränser, som registreras av nationella myndigheter. Under 2015 och 2016 noterades över 2,3 miljoner illegala övergångar. Under 2017 hade siffran för illegala gränsövergångar till EU minskat till 204 700, den lägsta nivån på fyra år.

En person kan korsa en gräns mer än en gång, vilket innebär att antalet människor som tar sig till Europa är lägre. Men oavsett det, så står medlemsländerna under en enorm press. Under 2017 nekades 439 505 människor inträde vid EU:s yttre gränser

Fram till den 26 juni hade över 43 000 personer riskerat sina liv för att nå Europa sjövägen under 2018. Över 1 000 personer befaras ha drunknat.

172 300 personer tog sig till Europa sjövägen 2017, vilket är mindre än hälften så många som under 2016. Att ta sig via Medelhavet fortsätter dock att vara farligt. 3 139 personer saknas eller befaras drunknade under 2017, jämfört med 5 096 under 2016.

Migranter som uppehåller sig illegal i EU

Under 2015 visade sig 2,2 miljoner människor uppehålla sig illegalt inom EU. 2017 hade den siffran sjunkit till strax över 600 000. Att ”uppehålla sig illegalt” kan bero på att personen inte registrerat sig på ett korrekt sätt, eller att hon eller han lämnat det medlemsland som ansvarar för att hantera asylansökan – det är, i sig, inte skäl för att avvisa dem från EU. 

Vad anser européerna

Migration har varit en EU-prioritering i flera år. Mängder av åtgärder har vidtagits för att hantera krisen, och samtidigt förbättra asylsystemet. Enligt en Eurobarometer-undersökning från maj år 2018 vill 72 procent av européerna att EU gör mer för att hantera situationen.

Europeiska unionen har märkbart ökat sin finansiering för migration, asyl och integrationspolitik i kölvattnet av den stora mängden asylsökande under 2015. Under de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget efter år 2020 har parlamentet krävt mer finansiering för att hantera migration.

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR befann sig i snitt 44 000 människor på flykt från sina hem varje dag under 2017. De länder som huserar den största mängden flyktingar är Turkiet, Pakistan, Uganda, Libanon, Iran och Tyskland.  85 procent av världens flyktingar har fått söka skydd i utvecklingsregioner.