Miljö: EU-medborgarna vill se fler initiativ på EU-nivå 

 
 

Dela den här sidan: 

Skog - ©AP Images/European Union-EP 

75 procent av européerna vill att EU ska vidta fler åtgärder för att skydda miljön. Läs mer om vad parlamentet gör för att bekämpa klimatförändringarna och bevara biologisk mångfald.

Enligt Eurobarometerundersökningen som publicerades i april 2017 vill tre fjärdedelar av EU-medborgarna att unionen ska vidta fler åtgärder för att skydda miljön. Det är 8 procent mer än förra året. Svenskarna tillhör dem som som i högsta grad vill att EU gör mer på miljöområdet (83 procent) och anser i allra högst utsträckning att EU:s åtgärder på miljöområdet i dagsläget är otillräckliga (69 procent, jämfört med EU-genomsnittet på 53 procent). 

EU bedriver en omfattande miljöpolitik, och viktig lagstiftning har införts gällande exempelvis plastpåsar eller illegal transport av avfall. Ytterligare lagstiftning på området väntar framöver.

 

Klimatförändringar
Trots osäkerheter, i synnerhet efter att Donald Trump annonserat beslutet om att USA drar sig ur Parisavtalet, jobbar parlamentet vidare för att säkerställa att EU kommer att leva upp till sina ambitiösa klimatmål.

Därför arbetar ledamöterna med bland annat en reform av EU:s utsläppshandelssystem (ETS) för att öka incitamenten för innovationer i ny hållbar teknik, samt nationella mål för att minska utsläppen av växthusgaser från transporter/byggindustrin, avfall och jordbruk. Ledamöterna arbetar också med åtgärder för att bevara skogar i EU som kan absorbera koldioxid och därmed reducera EU:s utsläpp av koldioxid.

 

I november 2017 kommer parlamentets delegation att bege sig till Bonn i Tyskland för att delta i COP23-konferensen. Delegationens mål är att säkerställa att framsteg görs när Parisavtalets innehåll ska förverkligas.

 

Cirkulär ekonomi
Parlamentet arbetar med ett lagstiftningspaket som syftar till att minska avfallet, förbättra hanteringen av avfallet och minska och effektivisera resursanvändningen.

 

Luftförorening och bilutsläpp
Luftföroreningar resulterar årligen i att cirka 400 000 personer dör i förtid i EU per år. År 2016 godkände parlamentet utsläppsgränser för luftföroreningar, inklusive kväveoxider, partiklar och svaveldioxid.

För närvarande arbetar ledamöterna med nya bestämmelser för EU-typgodkännande för att göra miljö- och säkerhetstester mer självständiga, samt införa en mer striktare översyn av bilar som redan finns på vägarna.

 

Natur och mångfald

I mars 2017 krävde parlamentet ett bättre skydd för Arktis unika och mycket sårbara ekosystem. Det utökade skyddet innebar bland annat ett förbud mot olje- och gasutvinning i Arktis. Förra året antog ledamöterna ett betänkande om en EU-handlingsplan mot olaglig handel med vilda växter och djur, ett problem som kräver globalt samarbete för att effektivt kunna motarbetas.