Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Parlamentet röstar igenom reformpaket för att stärka EU:s banker

Plenarsammanträde Pressmeddelande - Ekonomiska och monetära frågor17-04-2013 - 10:48
 
A magnifying glass over a stack of euro bills   ©Belga/MaxPPP/C.Zachariasen

EU:s banker ska bli starkare från den 1 januari 2014. På tisdagen godkände Europaparlamentets ledamöter ändringar som sätter en högsta gräns för bankchefernas bonusar. Syftet är att minska spekulativt risktagande, dessutom öka kraven på kapital i banker och uppnå en striktare banktillsyn. Reformpaketet, som är det mest omfattande hittills, syftar också till att främja tillväxt genom att göra det lättare för banker att låna ut pengar till småföretag , vilket stimulerar den reala ekonomin."De nya reglerna är den mest långtgående och djupgående bankreglering i EU:s historia. Detta nya gemensamma regelverk för 8200 av EU:s banker blir grundstommen i bankunionens uppbyggnad. Den gemensamma övervakningsmekanismen blir taket i byggnaden. Nu måste vi bara sätta upp väggar: ett ramverk för rekonstruktion av banker samt insättningsgarantier. Med reglerna om bankchefers bonusar fastlägger vi inte nivån på lönerna, eftersom det inte är vår uppgift som lagstiftare. I stället försöker vi att införa rättvisa och öppenhet och därmed bidra till en förändring av bankkulturen". Det sade den österrikiska ledamoten Othmar Karas (EPP), ansvarig för frågan i Europaparlamentet.

Bankbonusar


För att minska spekulativt risktagande får bankchefers bonusar i normalfallet inte vara högre än deras årslöner. Som högst får bonusarna vara två gånger så höga som årslönen men då måste minst 66 procent av aktieägarna godkänna detta och de måste i sin tur representera hälften av aktierna - i annat fall krävs 75 procent av aktieägarnas röster.


För att uppmuntra bankerna till långsiktig planering måste minst 25 procent av varje bonus som överstiger en hel årslön skjutas upp i minst fem år. 


Kapitalkrav och buffert


EU-banker får krav på sig att avsätta mer och bättre kapital för att själva kunna klara av framtida kriser, det vill säga minst åtta procent kapital av god kvalitet, varav drygt hälften måste vara primärkapital ("Nivå 1" - en särskilt strikt definition av primärkapital). Dessa medel måste vara tillräckligt likvida, det vill säga de ska lätt kunna omvandlas till kontanter för att i nödfall kunna betalas ut till insättare och fordringsägare.


Banker måste också inrätta en "kapitalbevarande buffert" som ska kunna kompensera förluster och skydda kapital. Dessutom ställs krav på en "anti-cyklisk buffert" som ska säkerställa att bankerna i tider av ekonomisk tillväxt bygger upp en tillräcklig kapitalbas för att ha en fortlöpande kredittillgång även i kristider.


 Lån till den reala ekonomin


För att uppmuntra banker att låna ut pengar till små och medelstora företag ska de nya reglerna minska den nominella risken vid sådana lån. Detta kommer i sin tur att minska mängden kapital som bankerna måste avsätta för att täcka lånen om låntagarna skulle få problem. Därmed frigörs mer pengar till utlåning.  Upplysning och tillsyn


Lagstiftningen kräver att bankerna redovisar sina vinster, vad de har betalat i skatt och vilka bidrag de fått från olika länder samt dess omsättning och antal medarbetare. Från 2014 måste dessa siffror inrapporteras till Europeiska kommissionen och från 2015 ska de vara helt offentliga.


Bankerna kommer att övervakas av behöriga myndigheter i EU:s medlemsländer i samarbete med den Europeiska bankmyndigheten (EBA) som kommer att få utökade övervakningsbefogenheter.


Förordning och direktiv


Reformpaketet består av kapitalkravsförordningen (CRR) och en fjärde version av kapitalkravsdirektivet (CRD IV).


Med förordningen, som är direkt bindande för alla banker i EU, införs de första enhetliga tillsynsreglerna för banker i hela EU. Förordningen ska bidra till att den internationella standarden för kapitaltäckningskrav för banker i "Basel III" respekteras i alla EU:s medlemsländer.


CRD IV tillåter EU:s medlemsländer en viss flexibilitet, som rätten att kräva att deras inhemska banker avsätter mer kapital än vad som krävs enligt EU-lagstiftningen, till exempel för att kunna skydda sig mot fallande bostadspriser.


Nästa steg

De nya reglerna måste formellt godkännas av ministerrådet för att kunna träda i kraft den 1 januari 2014.

Ref. : 20130416IPR07333
Uppdaterat ( 17-04-2013 - 14:01)
 
 
Kontaktpersoner