Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

20-10-2016 - 15:13
 

På onsdag morgon väntas kammaren under en tre timmar lång debatt utvärdera utgången av Europeiska rådets toppmöte den 20-21 oktober. I debatten deltar också Europeiska rådets ordförande Donald Tusk och EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Punkter som väntas ta upp är bland annat EU:s handelsavtal med Kanada (CETA), förhandlingar om frihandelsavtal med andra länder, EU:s relationer med Ryssland och skydd av EU:s yttre gränser. (Läs mer: Debatt med Tusk och Juncker om EU-toppmötets utgång )

 
 

På tisdag eftermiddag väntas ledamöterna debattera EU-kommissionens ”att göra-lista” för 2017, direkt efter att EU-kommissionen själv antagit den. Årets debatt om EU-kommissionens arbetsprogram är tänkt att resultera i den första gemensamma förklaringen om en mängd mål och prioriteringar för nästa år, som sedan ska undertecknas av ordförandena för Europeiska rådet och EU-kommissionen, samt Europaparlamentets talman. (Läs mer: EU-kommissionens arbetsprogram: debatt om EU:s prioriteringar för 2017)

 
 

På onsdag väntas parlamentet anta sin ståndpunkt till förslaget om nästa års EU-budget, innan förhandlingarna med rådet inleds. Ledamöterna kräver också mer pengar, bland annat för att hjälpa fler ungdomar inom unionen att skaffa sig ett jobb, för att skjuta på den ekonomiska tillväxten, samt för att hjälpa tredjeländer som kämpar med den pågående flyktingkrisen. Parlamentet planerar dessutom att försöka minska alla de nedskärningar som rådet vill se i budgeten. (Läs mer: Parlamentet fastställer sin ståndpunkt till EU:s budget för 2017)

 
 

EU behöver uppdatera sin långsiktiga finansieringsplan för att kunna hantera oförutsedda kriser. Det väntas ledamöterna hävda under en debatt på tisdag med EU:s budgetkommissionär Kristalina Georgieva, som handlar om den kommande översynen av budgetramen. Ledamöterna medger att EU-kommissionens förslag om en revidering av den fleråriga budgetramen lever upp till parlamentets krav från i juli på mer flexibilitet och en EU-reserv för kriser, men är besvikna över att resurserna är oförändrade. (Läs mer: EU:s långtidsbudget: parlamentet vill se fler möjligheter att hantera kriser)

 
 

EU bör införa obligatoriska gränser för mängden industriella transfettsyror som tillåts i livsmedel, skriver ledamöterna i en resolution som kammaren väntas rösta om på onsdag. Ett för stort intag av transfetter kan leda till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, infertilitet, Alzheimers sjukdom, diabetes och fetma hos konsumenterna, enligt texten. (Läs mer: Skärpta kontroller av industriella transfetter i livsmedel)

 
 

EU-kommissionen bör inrätta en bindande mekanism som på årlig basis avlägger rapporter om hur demokratiska principer, rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna efterlevs i EU-länderna. Det skriver ledamöterna i en resolution som kammaren röstar om på tisdag. Denna mekanism bör inkludera objektiva riktmärken och fastställa ett tydligt och stegvis tillvägagångssätt för att kunna hindra eventuella kränkningar av unionens värden. (Läs mer: Årlig kontroll av hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i EU-länderna )

 
 

På tisdag eftermiddag väntas parlamentet debattera framstegen med att implementera de säkerhetsåtgärder som EU enats om, samt de kvarstående utmaningarna. Punkter som ska behandlas är hur interoperabiliteten mellan EU-ländernas databaser kan förbättras, hur ett bra utbyte av datauppgifter mellan EU-länderna kan förverkligas, samt framstegen med att implementera reglerna om passageraruppgifter (PNR) som antogs under våren 2016. I debatten deltar också EU-kommissionen och rådet. (Läs mer: EU-medborgarnas säkerhet: debatt om säkerhetsfrågor och vägar framåt)

 
 

På tisdag väntas parlamentet i Strasbourg debattera nya EU-regler för att förhindra och mer effektivt bekämpa det ökade inflödet och spridningen av växtskadegörare som kommer in i EU, till exempel olivlundsdödaren Xylella fastidiosa. Därefter följer en omröstning i kammaren på onsdag. (Läs mer: Skadegörare på växter: omröstning om nya förebyggande regler)

 
 

EU:s fiskeregler bör tillämpas enhetligt på unionens alla yrkesfiskare, så att de behandlas mer rättvist. Det skriver ledamöterna i en resolution som parlamentet väntas debattera på måndag och rösta om på tisdag. Kontroller, som till exempel av maskstorlekar för nät och fångster, bör också standardiseras, enligt texten, liksom straff i samband med olika regelbrott. Ett införande av en EU-omfattande gemensam läroplan för alla fiskeinspektörer skulle också hjälpa till att förbättra situationen. (Läs mer: Parlamentet uppmanar till lika behandling av EU:s yrkesfiskare)

 
 

Parlamentet behandlar också ett antal andra ärenden under veckans plenarsammanträde: (Läs mer: Övriga ärenden)

 
 
 
Ref. : 20161017NEW47440
 
 
Kontaktpersoner
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
24-10-2016 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner
Betänkande:A8-0239/2016 ***I
Föredraganden: Kaja Kallas
IMCO
 
EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet
Betänkande:A8-0286/2016
Föredraganden: Richard Howitt
AFET
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet
Betänkande:A8-0284/2016
Föredraganden: Laura Ferrara
LIBE
Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer
Betänkande:A8-0245/2016
Föredraganden: Marie-Christine Vergiat
AFET
Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer
Betänkande:A8-0243/2016
Föredraganden: Ignazio Corrao
AFET
EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas
Betänkande:A8-0278/2016
Föredraganden: András Gyürk
ITRE
Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga
Betänkande:A8-0234/2016
Föredraganden: Isabelle Thomas
PECH
Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa
Betänkande:A8-0282/2016
Föredraganden: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
Anföranden på en minut (artikel 163 i arbetsordningen)
 
 
 
25-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Betänkande:A8-0283/2016
Föredraganden: Sophia in 't Veld
LIBE
 
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016
Betänkande:A8-0309/2016
Föredraganden: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark
Betänkande:A8-0289/2016 *
Föredraganden: Claude Moraes
LIBE
 
Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark
Betänkande:A8-0288/2016 *
Föredraganden: Claude Moraes
LIBE
 
Avtal mellan EU och Kina om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass
Betänkande:A8-0281/2016 ***
Föredraganden: Bodil Valero
LIBE
 
Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på sin finansiella stabilitet
Betänkande:A8-0292/2016 ***I
Föredraganden: Iskra Mihaylova
REGI
 
Begäran om upphävande av Jean-Marie Le Pens immunitet
Betänkande:A8-0301/2016
Föredraganden: Evelyn Regner
JURI
 
Begäran om fastställelse av Jane Collins immunitet och privilegier
Betänkande:A8-0297/2016
Föredraganden: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Begäran om fastställelse av Mario Borghezios immunitet och privilegier
Betänkande:A8-0312/2016
Föredraganden: Angel Dzhambazki
JURI
 
Järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter om gods, passagerare och olyckor
Betänkande:A8-0300/2016 ***II
Föredraganden: Michael Cramer
TRAN
 
Statistik över godstransporter på inre vattenvägar (delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter)
Betänkande:A8-0298/2016 ***II
Föredraganden: Bas Eickhout
TRAN
 
Unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner
Betänkande:A8-0239/2016 ***I
Föredraganden: Kaja Kallas
IMCO
 
Förslag till ändringsbudget nr 3/2016: Institutionernas säkerhet
Betänkande:A8-0295/2016
Föredraganden: Gérard Deprez
Föredraganden: José Manuel Fernandes
BUDG
 
EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet
Betänkande:A8-0286/2016
Föredraganden: Richard Howitt
AFET
 
Bekämpning av korruption och uppföljning av resolutionen från CRIM-utskottet
Betänkande:A8-0284/2016
Föredraganden: Laura Ferrara
LIBE
 
Mänskliga rättigheter och migration i tredjeländer
Betänkande:A8-0245/2016
Föredraganden: Marie-Christine Vergiat
AFET
 
Företagens ansvar för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna i tredjeländer
Betänkande:A8-0243/2016
Föredraganden: Ignazio Corrao
AFET
 
EU-strategi för flytande naturgas och lagring av gas
Betänkande:A8-0278/2016
Föredraganden: András Gyürk
ITRE
 
Hur fiskerikontrollerna i Europa kan göras enhetliga
Betänkande:A8-0234/2016
Föredraganden: Isabelle Thomas
PECH
 
Förbättring av transportinfrastrukturens anslutningar och tillgänglighet i Central- och Östeuropa
Betänkande:A8-0282/2016
Föredraganden: Tomasz Piotr Poręba
TRAN
 
EU-mekanism för demokrati, rättsstatlighet och grundläggande rättigheter
Betänkande:A8-0283/2016
Föredraganden: Sophia in 't Veld
LIBE
 
Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande av prioriteringarna för 2016
Betänkande:A8-0309/2016
Föredraganden: Alfred Sant
ECON
 
 
25-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Kommissionens arbetsprogram för 2017
 
Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen
 
Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt
Betänkande:A8-0287/2016
Föredraganden: Jens Geier
Föredraganden: Indrek Tarand
BUDG
 
Den inre säkerheten i EU – framsteg som gjorts i genomförandet av de antagna säkerhetsåtgärderna samt kommande utmaningar
 
Företagsbeskattningspaketet
 
Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer
Betänkande:A8-0269/2016 ***II
Föredraganden: Dita Charanzová
IMCO
 
Skyddsåtgärder mot växtskadegörare
Betänkande:A8-0293/2016 ***II
Föredraganden: Anthea McIntyre
AGRI
 
Transfetter
Betänkande:O-000106/2016 Europakommissionen ENVI
Betänkande:O-000105/2016 Europeiska unionens råd ENVI
 
 
 
26-10-2016 -
09:00 - 11:50
PRIORITERAD DEBATT
 
 
Slutsatser från Europeiska rådets möte den 20–21 oktober 2016
 
 
26-10-2016 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt
 
Europeiska unionens allmänna budget för 2017 – alla avsnitt
Betänkande:A8-0287/2016
Föredraganden: Jens Geier
Föredraganden: Indrek Tarand
BUDG
 
Halvtidsrevideringen av den fleråriga budgetramen
 
Tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer
Betänkande:A8-0269/2016 ***II
Föredraganden: Dita Charanzová
IMCO
 
Skyddsåtgärder mot växtskadegörare
Betänkande:A8-0293/2016 ***II
Föredraganden: Anthea McIntyre
AGRI
 
Transfetter
Betänkande:O-000106/2016 Europakommissionen ENVI
Betänkande:O-000105/2016 Europeiska unionens råd ENVI
 
 
26-10-2016 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2015
 
EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration
Betänkande:O-000126/2016 Europakommissionen
 
Situationen i norra Irak/Mosul
 
Afghanistan, särskilt EU:s åtaganden och Europaparlamentets roll i samband med samarbetsavtalet ”Joint Way Forward” om migrationsfrågor mellan Afghanistan och EU
 
Situationen i Vitryssland
 
Situationen för journalister i Turkiet
 
Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning
 
Gemensam debatt - Ansvarsfrihet 2014
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:A8-0271/2016
Föredraganden: Ryszard Czarnecki
CONT
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
Betänkande:A8-0264/2016
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
CONT
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis
Betänkande:A8-0276/2016
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
CONT
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:A8-0275/2016
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
 
 
27-10-2016 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Europeiska volontärtjänsten
Betänkande:O-000107/2016 Europakommissionen CULT
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
EU:s ungdomsstrategi 2013–2015
Betänkande:A8-0250/2016
Föredraganden: Andrea Bocskor
CULT
Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden
Betänkande:A8-0285/2016
Föredraganden: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Ansvarsfrihet för 2014: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet
Betänkande:A8-0271/2016
Föredraganden: Ryszard Czarnecki
CONT
 
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Eniac
Betänkande:A8-0264/2016
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget Artemis
Betänkande:A8-0276/2016
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Ansvarsfrihet för 2014: Gemensamma företaget för ITER och utveckling av fusionsenergi
Betänkande:A8-0275/2016
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
CONT
 
Situationen i norra Irak/Mosul
 
Situationen för journalister i Turkiet
 
Nukleärt säkerhetsskydd och icke-spridning
 
Europeiska volontärtjänsten
Betänkande:O-000107/2016 Europakommissionen CULT
 
EU:s ungdomsstrategi 2013–2015
Betänkande:A8-0250/2016
Föredraganden: Andrea Bocskor
CULT
 
Hur den gemensamma jordbrukspolitiken kan öka sysselsättningen på landsbygden
Betänkande:A8-0285/2016
Föredraganden: Eric Andrieu
AGRI
 
 
27-10-2016 -
15:00 - 17:00
Debatt
 
 
Övergången mellan sommar- och vintertid
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
 
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG
Referens: A8-0293/2016

Datum:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI
 
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på inre vattenvägar vad gäller tilldelningen av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter till kommissionen för antagande av vissa åtgärder
Referens: A8-0298/2016

Datum:
18-10-2016
Bas Eickhout
TRAN
 
REPORT on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2016 priorities
Referens: A8-0309/2016

Datum:
20-10-2016
Alfred Sant
ECON
 
REPORT on the request for defence of the privileges and immunities of Mario Borghezio
Referens: A8-0312/2016

Datum:
20-10-2016
Angel Dzhambazki
JURI
 
 
ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om skyddsåtgärder mot växtskadegörare, ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 228/2013, (EU) nr 652/2014 och (EU) nr 1143/2014 samt om upphävande av rådets direktiv 69/464/EEG, 74/647/EEG, 93/85/EEG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG och 2007/33/EG
Referens: A8-0293/2016

Datum:
17-10-2016
Anthea McIntyre
AGRI