Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

17-10-2013 - 17:58
Stopp för vårdslös skrotning av gamla fartyg

En ny lag som ska göra skrotning av EU-flaggade skepp renare och se till att materialen återvinns på EU-godkända anläggningar går upp till omröstning på tisdag. Från och med år 2016 blir det förbjudet att skrota fartyg genom att bara köra upp dem på en strand och att skrota dem i utvecklingsländer. Den svenske miljöpartisten Carl Schlyter har lett parlamentets arbete med lagen, som preliminärt överenskommits med EU-ländernas ministerråd.


Fartyg med europeisk flagg blir med den nya lagen skyldiga att återvinnas i anläggningar vars miljö- och arbetarskyddsstandarder har godkänts av EU. I förhandlingarna med ministerrådet, fick parlamentet in en regel om att det blir förbjudet med "strandning", det vill säga att som skrotningsmetod helt enkelt köra upp ett fartyg på en strand och lämna det där.

Omröstning: Tisdag 22 oktober 2013

Beslutsförfarande: Medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande) 1:a behandlingen

Twitter: #shiprecycling #beaching

 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
21-10-2013 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Klimatförändringskonferensen
Betänkande:O-000096/2013 Europakommissionen ENVI
 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
Betänkande:A7-0308/2013 ***I
Föredraganden: Niccolò Rinaldi
INTA
 
EU:s handelspolitik gentemot länderna i det östliga partnerskapet
Betänkande:O-000092/2013 Europakommissionen INTA
 
Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer
Betänkande:A7-0167/2013 ***I
Föredraganden: Franck Proust
INTA
 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Betänkande:A7-0426/2013
Föredraganden: Edite Estrela
FEMM
Mänskliga rättigheter i Sahelregionen
Betänkande:A7-0325/2013
Föredraganden: Charles Tannock
AFET
Lokala myndigheter och det civila samhället
Betänkande:A7-0296/2013
Föredraganden: Corina Crețu
DEVE
En ny syn på utbildning
Betänkande:A7-0314/2013
Föredraganden: Katarína Neveďalová
CULT
EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning
Betänkande:A7-0318/2013
Föredraganden: Monica Macovei
CONT
 
 
 
22-10-2013 -
08:30 - 11:20
Debatt
 
 
Omröstning om följande begäranden om påskyndat förfarande (artikel 142 i arbetsordningen):
Ändring av vissa direktiv på områdena miljö, jordbruk, socialpolitik och folkhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0399/2013 ***I
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
Ändring av vissa förordningar på områdena fiske och djurhälsa med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0425/2013 ***I
Föredraganden: João Ferreira
PECH
Ändring av rådets direktiv 2010/18/EU med anledning av ändringen av Mayottes ställning
Betänkande:A7-0414/2013 *
Föredraganden: Pervenche Berès
EMPL
 
Gemensam debatt - Medicintekniska produkter
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Betänkande:A7-0327/2013 ***I
Föredraganden: Peter Liese
ENVI
Medicintekniska produkter
Betänkande:A7-0324/2013 ***I
Föredraganden: Dagmar Roth-Behrendt
ENVI
 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
Betänkande:A7-0387/2013
Föredraganden: Monika Hohlmeier
Föredraganden: Anne E. Jensen
BUDE
 
 
22-10-2013 -
11:30 - 12:00
OMRÖSTNING
 
 
Tullkvoter för export av vin från Kosovo
Betänkande:A7-0293/2013 ***I
Föredraganden: Iuliu Winkler
INTA
 
Makroekonomiskt stöd till Kirgizistan
Betänkande:A7-0334/2013 ***II
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
Betänkande:A7-0327/2013 ***I
Föredraganden: Peter Liese
ENVI
 
Medicintekniska produkter
Betänkande:A7-0324/2013 ***I
Föredraganden: Dagmar Roth-Behrendt
ENVI
 
Återvinning av fartyg
Betänkande:A7-0132/2013 ***I
Föredraganden: Carl Schlyter
ENVI
 
Europeisk befolkningsstatistik
Betänkande:A7-0050/2013 ***I
Föredraganden: Csaba Sógor
EMPL
 
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
Betänkande:A7-0426/2013
Föredraganden: Edite Estrela
FEMM
 
Mänskliga rättigheter i Sahelregionen
Betänkande:A7-0325/2013
Föredraganden: Charles Tannock
AFET
 
Lokala myndigheter och det civila samhället
Betänkande:A7-0296/2013
Föredraganden: Corina Crețu
DEVE
 
En ny syn på utbildning
Betänkande:A7-0314/2013
Föredraganden: Katarína Neveďalová
CULT
 
EU:s föranslutningsmedel: rättssystem och korruptionsbekämpning
Betänkande:A7-0318/2013
Föredraganden: Monica Macovei
CONT
 
Patientsäkerhet
Betänkande:A7-0320/2013
Föredraganden: Oreste Rossi
ENVI
 
Vilseledande marknadsföringsmetoder
Betänkande:A7-0311/2013
Föredraganden: Dennis de Jong
IMCO
 
 
22-10-2013 -
12:00 - 12:30
Utdelning av Sacharovpriset
 
 
Utdelning av Sacharovpriset till 1990 års pristagare, Aung San Suu Kyi
 
 
22-10-2013 -
12:30 - 14:00
Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar
 
 
 
22-10-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
Betänkande:A7-0307/2013
Föredraganden: Salvatore Iacolino
CRIM
 
Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018
 
Den kroatiska ledamoten av revisionsrätten
Betänkande:O-000100/2013 Europeiska unionens råd CONT
 
EU-medborgarnas rörlighet och medlemsstaternas välfärdssystem
 
Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter
 
Europeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:A7-0282/2013 ***I
Föredraganden: Alain Cadec
PECH
 
Kunskap i havsfrågor 2020
Betänkande:A7-0295/2013
Föredraganden: Maria do Céu Patrão Neves
PECH
 
 
 
23-10-2013 -
08:30 - 11:50
PRIORITERADE DEBATTER
 
 
Förberedelse inför Europeiska rådets möte (24–25 oktober 2013)
 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken - Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken
Betänkande:A7-0322/2013
Föredraganden: Elisa Ferreira
ECON
 
 
23-10-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret – alla avsnitt
 
Budgetförfarandet för 2014 - gemensamt utkast
Betänkande:A7-0387/2013
Föredraganden: Monika Hohlmeier
Föredraganden: Anne E. Jensen
BUDE
 
Kunskap i havsfrågor 2020
Betänkande:A7-0295/2013
Föredraganden: Maria do Céu Patrão Neves
PECH
 
Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler
Betänkande:A7-0308/2013 ***I
Föredraganden: Niccolò Rinaldi
INTA
 
Handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer
Betänkande:A7-0167/2013 ***I
Föredraganden: Franck Proust
INTA
 
Europeiska havs- och fiskerifonden
Betänkande:A7-0282/2013 ***I
Föredraganden: Alain Cadec
PECH
 
Narkotikaprekursorer
Betänkande:A7-0153/2013 ***I
Föredraganden: Anna Hedh
LIBE
 
Klimatförändringskonferensen
Betänkande:O-000096/2013 Europakommissionen ENVI
 
Organiserad brottslighet, korruption och penningtvätt
Betänkande:A7-0307/2013
Föredraganden: Salvatore Iacolino
CRIM
 
Handlingsplanen för e-juridik 2014–2018
 
Den europeiska grannskapspolitiken: på väg mot en förstärkning av partnerskapet – Europaparlamentets ståndpunkt om 2012 års rapporter
 
Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken - Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken
Betänkande:A7-0322/2013
Föredraganden: Elisa Ferreira
ECON
 
Migrationsströmmar i Medelhavet, särskilt de tragiska händelserna utanför Lampedusa
 
Tillfälligt upphävande av Swiftavtalet till följd av NSA:s övervakning
 
 
23-10-2013 -
15:00 - 21:00
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
De viktigaste aspekterna och de grundläggande valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (artikel 36 i EU-fördraget)
Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:A7-0330/2013
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Situationen i Maldiverna
 
Gripandet av Greenpeace-aktivister i Ryssland
 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning
Betänkande:A7-0303/2013 *
Föredraganden: Thomas Ulmer
ENVI
 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020
Betänkande:A7-0166/2013 ***I
Föredraganden: Gaston Franco
ENVI
 
 
 
24-10-2013 -
08:30 - 11:50
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Elektronisk kommunikation
Elektronisk kommunikation - Elektronisk kommunikation
Betänkande:A7-0313/2013
Föredraganden: Catherine Trautmann
ITRE
Aktuella förslag om fullbordandet av den digitala inre marknaden
Betänkande:O-000109/2013 Europakommissionen
 
Framtiden för EU:s vinsektor
Betänkande:O-000097/2013 Europakommissionen AGRI
 
Strategi för Karpatregionen
 
Ändringsbudget nr 6/2013 - Ändringsbudget nr 6/2013
Betänkande:A7-0347/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
 
24-10-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020
Betänkande:A7-0166/2013 ***I
Föredraganden: Gaston Franco
ENVI
 
Faror som uppstår till följd av joniserande strålning
Betänkande:A7-0303/2013 *
Föredraganden: Thomas Ulmer
ENVI
 
Ändringsbudget nr 6/2013 - Ändringsbudget nr 6/2013
Betänkande:A7-0347/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
Årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:A7-0330/2013
Föredraganden: Elmar Brok
AFET
 
Elektronisk kommunikation - Elektronisk kommunikation
Betänkande:A7-0313/2013
Föredraganden: Catherine Trautmann
ITRE
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
BETÄNKANDE om en ny syn på utbildning
Referens: A7-0314/2013

Datum:
01-10-2013
Katarína Neveďalová
CULT
 
 
BETÄNKANDE om vilseledande reklam
Referens: A7-0311/2013

Datum:
30-09-2013
Dennis de Jong
IMCO
 
BETÄNKANDE om en ny syn på utbildning
Referens: A7-0314/2013

Datum:
01-10-2013
Katarína Neveďalová
CULT