Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

15-11-2013 - 10:03
Omröstningar om EU:s långsiktiga budget och investeringar

Under veckan som kommer sker ett antal omröstningar som avgör hur EU ska arbeta under de kommande sju åren. På tisdag väntas parlamentet ge sitt godkännande till EU;s långtidsbudgetram för åren 2014-2020. När detta är klart kan ledamöterna rösta om ett antal fleråriga program för exempelvis investeringar i jordbruk, regional utveckling och transport. Parlamentet och EU-ländernas ministerråd har förhandlat fram reglerna för dessa program under de senaste två åren, parallellt med budgetprocessen.


Parlamentets antagande av den fleråriga budgetramen är en förutsättning för att det ska kunna anta de rättsliga grunderna för ett antal viktiga EU-program. Under veckan som kommer röstar ledamöterna om dessa program:


- Den gemensamma jordbrukspolitiken

- Sammanhållningspolitken och regional utveckling inklusive socialfonden

- Horisont 2020 (forskning och innovation)

- Erasmus +

- Fonden för ett sammanlänkat Europa

- LIFE

- Program för sysselsättning och social innovation

- Kreativa Europa

- Programmet Ett Europa för medborgarna

- Instrument för kärnsäkerhetssamarbete och stödprogram för kärnkraftsavveckling

- Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag

- Europeiska satellitnavigeringssystem


Gemensamma regler för alla EU-program


Från och med 2014 kommer det att finnas en gemensam regelbok för att förbättra samordningen mellan den europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska socialfonden plus landsbygdsutvecklings- och fiskerifonderna.


Den gemensamma strategin grundar sig i Europa 2020-målen, som står för en grupp särskilda prioriteter för investeringar. Gemensamma regler, inte minst för att göra redovisningen lättare, och tydligare och bättre krav för inrapporteringar ska minska byråkratin och göra det lättare att använda EU-pengar.


Budgetram 2014-2020 milj EUR Budgetram 2007-2103 milj EUR Jämförelse 2014-20 v. 2007-13
%
Totalt i åtagandebemyndiganden 959 988 994 176 - 35,2 mdr - 3.5 %
Som procentandel av BNI 1,00 % 1,12 %
Totalt i betalningsbemyndiganden 908 400 942 778 - 34,4 mdr - 3,7%
Som procentandel av BNI 0,95 % 1,06 %

#MFF #EUbudget

 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
18-11-2013 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Programmet Erasmus för alla
Betänkande:A7-0405/2012 ***I
Föredraganden: Doris Pack
CULT
 
Programmet Kreativa Europa
Betänkande:A7-0011/2013 ***I
Föredraganden: Silvia Costa
CULT
 
Gemensam debatt - Ett sammanlänkat Europa
Fonden för ett sammanlänkat Europa
Betänkande:A7-0021/2013 ***I
Föredraganden: Dominique Riquet
Föredraganden: Adina-Ioana Vălean
Föredraganden: Inés Ayala Sender
TRAN ITRE
Transeuropeiska transportnätet
Betänkande:A7-0012/2013 ***I
Föredraganden: Georgios Koumoutsakos
Föredraganden: Ismail Ertug
TRAN
 
Programmet Ett Europa för medborgarna
Betänkande:A7-0424/2012 ***
Föredraganden: Hannu Takkula
CULT
 
Avtalet om offentlig upphandling
Betänkande:A7-0339/2013 ***
Föredraganden: Helmut Scholz
INTA
 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 
 
 
19-11-2013 -
08:30 - 11:50
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Den fleråriga budgetramen 2014–2020
Den fleråriga budgetramen 2014–2020
Betänkande:A7-0389/2013 ***
Föredraganden: Jean-Luc Dehaene
Föredraganden: Ivailo Kalfin
BUDG
Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Betänkande:A7-0337/2013
Föredraganden: Rafał Trzaskowski
AFCO
 
Budgetförfarandet för 2014: gemensam text Betänkande: E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)
 
 
19-11-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Den fleråriga budgetramen 2014–2020
Betänkande:A7-0389/2013 ***
Föredraganden: Jean-Luc Dehaene
Föredraganden: Ivailo Kalfin
BUDG
 
Interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Betänkande:A7-0337/2013
Föredraganden: Rafał Trzaskowski
AFCO
 
Förslag till ändringsbudget nr 7/2013 – Förstärkning av Europeiska socialfonden för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, fattigdomen och det sociala utanförskapet i Frankrike, Italien och Spanien
Betänkande:A7-0367/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
Förslag till ändringsbudget nr 8/2013 (FÄB 2a) – ökning av utbetalningarna under den aktuella rubriken i den fleråriga budgetramen och brist på betalningsbemyndiganden i 2013 års budget
Betänkande:A7-0371/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2013/004 ES/Comunidad Valenciana – Byggnadsmaterial – Spanien)
Betänkande:A7-0341/2013
Föredraganden: Andrej Plenković
BUDG
 
Programmet Erasmus för alla
Betänkande:A7-0405/2012 ***I
Föredraganden: Doris Pack
CULT
 
Programmet Kreativa Europa
Betänkande:A7-0011/2013 ***I
Föredraganden: Silvia Costa
CULT
 
Programmet Ett Europa för medborgarna
Betänkande:A7-0424/2012 ***
Föredraganden: Hannu Takkula
CULT
 
Fonden för ett sammanlänkat Europa
Betänkande:A7-0021/2013 ***I
Föredraganden: Dominique Riquet
Föredraganden: Adina-Ioana Vălean
Föredraganden: Inés Ayala Sender
TRAN ITRE
 
Transeuropeiska transportnätet
Betänkande:A7-0012/2013 ***I
Föredraganden: Georgios Koumoutsakos
Föredraganden: Ismail Ertug
TRAN
 
Jordbruks- och fiskestatistik
Betänkande:A7-0148/2013 ***I
Föredraganden: Paolo De Castro
AGRI
 
Avtalet om offentlig upphandling
Betänkande:A7-0339/2013 ***
Föredraganden: Helmut Scholz
INTA
 
Skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar
Betänkande:A7-0356/2013 ***
Föredraganden: Matthias Groote
ENVI
 
Kompletterande forskningsprogram för Iter-projektet (2014–2018)
Betänkande:A7-0211/2013 *
Föredraganden: Vladimír Remek
ITRE
 
Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram
Betänkande:A7-0407/2012 *
Föredraganden: Peter Skinner
ITRE
 
Instrument för kärnsäkerhetssamarbete
Betänkande:A7-0327/2012 *
Föredraganden: Holger Krahmer
ITRE
 
Stödprogram för kärnkraftsavveckling i Bulgarien, Litauen och Slovakien
Betänkande:A7-0119/2013 *
Föredraganden: Giles Chichester
ITRE
 
 
19-11-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Sammanhållningsfonden, regionala utvecklingsfonden och socialfonden
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder
Betänkande:A7-0274/2013 ***I
Föredraganden: Constanze Krehl
Föredraganden: Lambert van Nistelrooij
REGI
Europeiska socialfonden
Betänkande:A7-0250/2012 ***I
Föredraganden: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning"
Betänkande:A7-0268/2013 ***I
Föredraganden: Jan Olbrycht
REGI
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete"
Betänkande:A7-0280/2013 ***I
Föredraganden: Riikka Pakarinen
REGI
Sammanhållningsfonden
Betänkande:A7-0270/2013 ***I
Föredraganden: Victor Boştinaru
REGI
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
Betänkande:A7-0309/2013 ***I
Föredraganden: Joachim Zeller
REGI
 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag
Betänkande:A7-0340/2013 ***I
Föredraganden: Evelyn Regner
Föredraganden: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
FEMM JURI
 
Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner
Betänkande:A7-0350/2013
Föredraganden: Ashley Fox
Föredraganden: Gerald Häfner
AFCO
 
Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha
 
Europeiska satellitnavigeringssystem
Betänkande:A7-0321/2013 ***I
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
ITRE
 
Faktablad för investeringsprodukter
Betänkande:A7-0368/2013 ***I
Föredraganden: Pervenche Berès
ECON
 
 
 
20-11-2013 -
08:30 - 11:50
PRIORITERADE DEBATTER
 
 
Gemensam debatt - Den gemensamma jordbrukspolitiken
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
Betänkande:A7-0363/2013 ***I
Föredraganden: Giovanni La Via
AGRI
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Betänkande:A7-0361/2013 ***I
Föredraganden: Luis Manuel Capoulas Santos
AGRI
Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
Betänkande:A7-0366/2013 ***I
Föredraganden: Michel Dantin
AGRI
Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken
Betänkande:A7-0362/2013 ***I
Föredraganden: Luis Manuel Capoulas Santos
AGRI
Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling
Betänkande:A7-0326/2013 ***I
Föredraganden: Albert Deß
AGRI
 
Kommissionens arbetsprogram för 2014
 
 
20-11-2013 -
12:00 - 12:30
Utdelning av Sacharovpriset
 
 
Sacharovpriset 2013
 
 
20-11-2013 -
12:30 - 14:30
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Budgetförfarandet för 2014: gemensam text Betänkande: Anne E. Jensen, Monika Hohlmeier (A7-0387/2013)
 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen - finansiering av de cypriotiska strukturfondsprogrammen
Betänkande:A7-0388/2013
Föredraganden: Jean-Luc Dehaene
BUDG
 
Ändringsbudget nr 9/2013: Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond för Rumänien (torka och skogsbränder 2012) och för Tyskland, Österrike och Tjeckien (översvämningar i maj och juni 2013)
Betänkande:A7-0390/2013
Föredraganden: Giovanni La Via
BUDG
 
Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - torka och skogsbränder i Rumänien och översvämningar i Tyskland, Österrike och Tjeckien
Betänkande:A7-0369/2013
Föredraganden: José Manuel Fernandes
BUDG
 
Utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för att komplettera finansieringen i EU:s allmänna budget för 2013 av Europeiska socialfonden i syfte att öka anslagen till Frankrike, Italien och Spanien
Betänkande:A7-0370/2013
Föredraganden: Reimer Böge
BUDG
 
Europeiska satellitnavigeringssystem
Betänkande:A7-0321/2013 ***I
Föredraganden: Marian-Jean Marinescu
ITRE
 
Makroekonomiskt stöd till Jordanien
Betänkande:A7-0335/2013 ***I
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Avtal mellan Europeiska unionen och Ryska federationen om narkotikaprekursorer
Betänkande:A7-0342/2013 ***
Föredraganden: Franck Proust
INTA
 
Tredjestater och organisationer med vilka Europol ingår överenskommelser
Betänkande:A7-0351/2013 *
Föredraganden: Philip Claeys
LIBE
 
Rättslig ram för ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur
Betänkande:A7-0331/2013 *
Föredraganden: Amalia Sartori
ITRE
 
Gemensamma bestämmelser för Europeiska fonder
Betänkande:A7-0274/2013 ***I
Föredraganden: Constanze Krehl
Föredraganden: Lambert van Nistelrooij
REGI
 
Europeiska socialfonden
Betänkande:A7-0250/2012 ***I
Föredraganden: Elisabeth Morin-Chartier
EMPL
 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "investeringar för tillväxt och sysselsättning"
Betänkande:A7-0268/2013 ***I
Föredraganden: Jan Olbrycht
REGI
 
Europeiska regionala utvecklingsfonden och målet "europeiskt territoriellt samarbete"
Betänkande:A7-0280/2013 ***I
Föredraganden: Riikka Pakarinen
REGI
 
Sammanhållningsfonden
Betänkande:A7-0270/2013 ***I
Föredraganden: Victor Boştinaru
REGI
 
Europeisk gruppering för territoriellt samarbete
Betänkande:A7-0309/2013 ***I
Föredraganden: Joachim Zeller
REGI
 
Jämn könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag
Betänkande:A7-0340/2013 ***I
Föredraganden: Evelyn Regner
Föredraganden: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
FEMM JURI
 
Faktablad för investeringsprodukter
Betänkande:A7-0368/2013 ***I
Föredraganden: Pervenche Berès
ECON
 
Finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken
Betänkande:A7-0363/2013 ***I
Föredraganden: Giovanni La Via
AGRI
 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
Betänkande:A7-0361/2013 ***I
Föredraganden: Luis Manuel Capoulas Santos
AGRI
 
Samlad marknadsordning för jordbruksprodukter
Betänkande:A7-0366/2013 ***I
Föredraganden: Michel Dantin
AGRI
 
Direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken
Betänkande:A7-0362/2013 ***I
Föredraganden: Luis Manuel Capoulas Santos
AGRI
 
Övergångsbestämmelser för stöd för landsbygdsutveckling
Betänkande:A7-0326/2013 ***I
Föredraganden: Albert Deß
AGRI
 
Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet och om återtaganderegler för vissa medlemsstater
Betänkande:A7-0312/2013 ***I
Föredraganden: Oldřich Vlasák
REGI
 
Medel till vissa medlemsstater från Europeiska socialfonden
Betänkande:A7-0381/2013 ***I
Föredraganden: Jan Olbrycht
REGI
 
Partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Kiribati
Betänkande:A7-0345/2013 ***
Föredraganden: Isabella Lövin
PECH
 
Lokalisering av sätena för Europeiska unionens institutioner
Betänkande:A7-0350/2013
Föredraganden: Ashley Fox
Föredraganden: Gerald Häfner
AFCO
 
 
20-11-2013 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Gemensam debatt - Horisont 2020
Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)
Betänkande:A7-0427/2012 ***I
Föredraganden: Teresa Riera Madurell
ITRE
Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020
Betänkande:A7-0428/2012 ***I
Föredraganden: Christian Ehler
ITRE
Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020
Betänkande:A7-0002/2013 *
Föredraganden: Maria Da Graça Carvalho
ITRE
Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande:A7-0422/2012 ***I
Föredraganden: Marisa Matias
ITRE
Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande:A7-0403/2012 ***I
Föredraganden: Philippe Lamberts
ITRE
 
Gemensam debatt - Konkurrenskraft och företagande
Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020)
Betänkande:A7-0420/2012 ***I
Föredraganden: Jürgen Creutzmann
ITRE
Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU
Betänkande:O-000110/2013 Europakommissionen ITRE
 
Gemensam debatt - Europeiskt försvar
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:A7-0360/2013
Föredraganden: Maria Eleni Koppa
AFET
Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas
Betänkande:A7-0358/2013
Föredraganden: Michael Gahler
AFET
 
Europeisk statistik
Betänkande:A7-0436/2012 ***I
Föredraganden: Liem Hoang Ngoc
ECON
 
Program för social förändring och social innovation
Betänkande:A7-0241/2012 ***I
Föredraganden: Jutta Steinruck
EMPL
 
Att stärka EMU:s sociala dimension
Betänkande:O-000122/2013 Europakommissionen EMPL
 
 
 
21-11-2013 -
08:30 - 11:50
Debatt
 
 
Program för miljö och klimatpolitik (Life)
Betänkande:A7-0294/2012 ***I
Föredraganden: Jutta Haug
ENVI
 
Åtgärdsprogram för skattefrågor
Betänkande:A7-0399/2012 ***I
Föredraganden: Theodor Dumitru Stolojan
ECON
 
Presentation av revisionsrättens årsrapport 2012
 
 
21-11-2013 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)
Betänkande:A7-0427/2012 ***I
Föredraganden: Teresa Riera Madurell
ITRE
 
Reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020
Betänkande:A7-0428/2012 ***I
Föredraganden: Christian Ehler
ITRE
 
Det strategiska innovationsprogrammet för Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande:A7-0422/2012 ***I
Föredraganden: Marisa Matias
ITRE
 
Europeiska institutet för innovation och teknik
Betänkande:A7-0403/2012 ***I
Föredraganden: Philippe Lamberts
ITRE
 
Företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag (2014–2020)
Betänkande:A7-0420/2012 ***I
Föredraganden: Jürgen Creutzmann
ITRE
 
Det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020
Betänkande:A7-0002/2013 *
Föredraganden: Maria Da Graça Carvalho
ITRE
 
Europeisk statistik
Betänkande:A7-0436/2012 ***I
Föredraganden: Liem Hoang Ngoc
ECON
 
Program för social förändring och social innovation
Betänkande:A7-0241/2012 ***I
Föredraganden: Jutta Steinruck
EMPL
 
Program för miljö och klimatpolitik (Life)
Betänkande:A7-0294/2012 ***I
Föredraganden: Jutta Haug
ENVI
 
Åtgärdsprogram för skattefrågor
Betänkande:A7-0399/2012 ***I
Föredraganden: Theodor Dumitru Stolojan
ECON
 
Åtgärdsprogram för tullfrågor
Betänkande:A7-0026/2013 ***I
Föredraganden: Raffaele Baldassarre
IMCO
 
Försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II)
Betänkande:A7-0352/2013 ***I
Föredraganden: Sharon Bowles
ECON
 
Det aktuella läget för utvecklingsagendan från Doha
 
Handlingsplan för företagande 2020 – stärka företagarandan i EU
Betänkande:O-000110/2013 Europakommissionen ITRE
 
Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
Betänkande:A7-0360/2013
Föredraganden: Maria Eleni Koppa
AFET
 
Det europeiska försvarets industriella och och tekniska bas
Betänkande:A7-0358/2013
Föredraganden: Michael Gahler
AFET
 
Att stärka EMU:s sociala dimension
Betänkande:O-000122/2013 Europakommissionen EMPL
 
 
21-11-2013 -
15:00 - 16:00
Debatt
 
 
Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
 
 
21-11-2013 -
16:00 - 17:00
Omröstning (efter avslutad debatt)
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)