Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Sessionsinfo

30-01-2014 - 18:21
Lättare att få ersättning för flygresenärer

På onsdag röstar parlamentet om ett lagförslag som ska göra det lättare för flygresenärer att få ersättning vid stora förseningar och skadat eller försvunnet bagage. De nya reglerna behandlar också information, skyldighet till assistans, ombokning och återbetalningar. Efter omröstningen väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd om den slutliga utformningen av reglerna.


De ändringsförslag ledamöterna tar ställning till skulle göra flygbolagen skyldiga att ha särskild personal på flygplatsen för att kunna informera och hjälpa personer som drabbats av förseningar, inställda flyg eller förlorat eller skadat bagage.


Flygbolagen skulle också bli skyldiga att ta hand om ombokningar och dela ut standardiserade blanketter till resenärer som vill klaga. Om ett flygbolag inte svarar på ett klagomål inom två månader vill parlamentet att det ska anses ha accepterat klagomålsanspråken.


Information om hur mycket bagage man får ha med sig bör komma tidigt och tydligt i bokningsprocessen och när man checkar in. Kostnadsfritt handbagage bör också innefatta ytterkläder, en handväska och en påse flygplatsinköp, utöver det fastställda högsta antalet handbagage, står i det i ändringsförslagen.


Lagförslaget innebär också att de som inte har utnyttjat utresan på en tur- och returresa inte ska nekas att utnyttja hemresan. Nu väntar förhandlingar med EU-ländernas ministerråd.


Debatt och omröstning: onsdag 5 februari

Förfarande: medbeslutande (ordinarie lagstiftningsförfarande), första läsningen

Presskonferens: onsdag 5 februari, kl 14:30

Twitter: #AirPassengerRights


 
 
   
Föredragningslista för plenarsammanträdet
 
03-02-2014 -
17:00 - 23:00
Debatt
 
 
Återupptagande av sessionen samt arbetsplan
 
Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar
Betänkande:A7-0017/2014 ***I
Föredraganden: Bernhard Rapkay
JURI
 
Gemensam debatt - EU-rättens tillämpning och bättre lagstiftning
Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011)
Betänkande:A7-0055/2014
Föredraganden: Eva Lichtenberger
JURI
EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning
Betänkande:A7-0056/2014
Föredraganden: Sajjad Karim
JURI
 
Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
Betänkande:A7-0319/2013 ***I
Föredraganden: Sari Essayah
EMPL
 
Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
 
Kortfattade redogörelser för följande betänkanden:
Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet
Betänkande:A7-0009/2014
Föredraganden: Ulrike Lunacek
LIBE
Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder
Betänkande:A7-0474/2013
Föredraganden: Robert Rochefort
IMCO
Resultattavla för rättskipningen i EU
Betänkande:A7-0442/2013
Föredraganden: Tadeusz Zwiefka
JURI
Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät
Betänkande:A7-0019/2014
Föredraganden: Elisabeth Schroedter
REGI
Små jordbruksföretag
Betänkande:A7-0029/2014
Föredraganden: Czesław Adam Siekierski
AGRI
En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln
Betänkande:A7-0024/2014
Föredraganden: Pablo Arias Echeverría
IMCO
Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen
Betänkande:A7-0001/2014
Föredraganden: Norica Nicolai
FEMM
 
 
 
04-02-2014 -
09:00 - 11:20
Debatt
 
 
Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet
Betänkande:A7-0281/2013 ***I
Föredraganden: Marielle Gallo
JURI
 
Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
Betänkande:A7-0344/2012 ***I
Föredraganden: Arlene McCarthy
ECON
 
 
04-02-2014 -
11:30 - 12:00
OMRÖSTNING
 
 
Grönlands deltagande i genomförandet av Kimberleyprocessens certifieringssystem
Betänkande:A7-0467/2013 ***I
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Grönlands deltagande i Kimberleyprocessens certifieringssystem
Betänkande:A7-0466/2013 *
Föredraganden: Vital Moreira
INTA
 
Övergång till EU-omfattande betalningar och autogireringar
Betänkande:A7-0036/2014 ***I
Föredraganden: Sharon Bowles
ECON
 
Kapstadenavtalet från 2012 om tillämpningen av bestämmelserna i 1993 års protokoll om Internationella Torremolinoskonventionen om säkerhet på fiskefartyg från 1977
Betänkande:A7-0040/2014 ***
Föredraganden: Werner Kuhn
TRAN
 
Tjugonionde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2011)
Betänkande:A7-0055/2014
Föredraganden: Eva Lichtenberger
JURI
 
Begäran om fastställelse av Lara Comis immunitet
Betänkande:A7-0067/2014
Föredraganden: Bernhard Rapkay
JURI
 
Begäran om upphävande av Zbigniew Ziobros immunitet
Betänkande:A7-0045/2014
Föredraganden: Cecilia Wikström
JURI
 
Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar
Betänkande:A7-0017/2014 ***I
Föredraganden: Bernhard Rapkay
JURI
 
Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
Betänkande:A7-0319/2013 ***I
Föredraganden: Sari Essayah
EMPL
 
Upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet
Betänkande:A7-0281/2013 ***I
Föredraganden: Marielle Gallo
JURI
 
Straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
Betänkande:A7-0344/2012 ***I
Föredraganden: Arlene McCarthy
ECON
 
Projekt för investeringar i energiinfrastruktur
Betänkande:A7-0323/2013 ***I
Föredraganden: Adina-Ioana Vălean
ITRE
 
Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Klaus Heiner LEHNE – DE)
Betänkande:A7-0050/2014
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
Revisionsrätten
Betänkande:A7-0014/2014
Föredraganden: Inés Ayala Sender
CONT
 
EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet och proportionalitet – bättre lagstiftning
Betänkande:A7-0056/2014
Föredraganden: Sajjad Karim
JURI
 
Homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet
Betänkande:A7-0009/2014
Föredraganden: Ulrike Lunacek
LIBE
 
Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder
Betänkande:A7-0474/2013
Föredraganden: Robert Rochefort
IMCO
 
Resultattavla för rättskipningen i EU
Betänkande:A7-0442/2013
Föredraganden: Tadeusz Zwiefka
JURI
 
Lokala och regionala konsekvenser av utvecklingen av intelligenta nät
Betänkande:A7-0019/2014
Föredraganden: Elisabeth Schroedter
REGI
 
Små jordbruksföretag
Betänkande:A7-0029/2014
Föredraganden: Czesław Adam Siekierski
AGRI
 
En integrerad marknad för leverans av paket i syfte att främja e-handeln
Betänkande:A7-0024/2014
Föredraganden: Pablo Arias Echeverría
IMCO
 
Papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen
Betänkande:A7-0001/2014
Föredraganden: Norica Nicolai
FEMM
 
Stålindustrin i Europa
Betänkande:A7-0028/2014
Föredraganden: András Gyürk
ITRE
 
 
04-02-2014 -
12:00 - 12:30
Högtidligt möte
 
 
Tal av Italiens president Giorgio Napolitano
 
 
04-02-2014 -
12:30 - 14:00
Återupptagande av omröstningen följt av röstförklaringar
 
 
 
04-02-2014 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond
Betänkande:A7-0478/2013 ***I
Föredraganden: Elisa Ferreira
ECON
 
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU
Betänkande:A7-0053/2014 ***I
Föredraganden: Christofer Fjellner
INTA
 
Behovet att snabbt anta en skatt på finansiella transaktioner med en bred skattebas
 
En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Betänkande:A7-0047/2014
Föredraganden: Anne Delvaux
Föredraganden: Konrad Szymański
ITRE ENVI
 
Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs
Betänkande:A7-0468/2013 ***I
Föredraganden: Isabelle Thomas
PECH
 
Gemensam debatt - Konkurrenspolitikens tillämpning
Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning
Betänkande:A7-0060/2014 ***
Föredraganden: George Sabin Cutaș
ECON
EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt
Betänkande:O-000022/2014 Europakommissionen ECON
 
Gemensam debatt - Vapenhandelsfördraget
Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget
Betänkande:A7-0041/2014 ***
Föredraganden: David Martin
INTA
Vapenhandelsfördraget
 
Gemensam debatt - Harmoniseringspaketet
Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
Betänkande:A7-0255/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Explosiva varor för civilt bruk
Betänkande:A7-0256/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Icke-automatiska vågar
Betänkande:A7-0257/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Elektromagnetisk kompatibilitet
Betänkande:A7-0258/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser
Betänkande:A7-0259/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Hissar och säkerhetskomponenter till hissar
Betänkande:A7-0260/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Enkla tryckkärl
Betänkande:A7-0261/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
Mätinstrument
Betänkande:A7-0376/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
 
 
05-02-2014 -
09:00 - 11:50
Debatt
 
 
Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar
Betänkande:A7-0020/2014 ***I
Föredraganden: Georges Bach
TRAN
 
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Betänkande:A7-0428/2013 ***I
Föredraganden: Claude Moraes
LIBE
 
 
05-02-2014 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
Betänkande:A7-0428/2013 ***I
Föredraganden: Claude Moraes
LIBE
 
Import av atlantisk storögd tonfisk
Betänkande:A7-0475/2013 ***I
Föredraganden: Raül Romeva i Rueda
PECH
 
Protokoll om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska unionen och Republiken Gabon
Betänkande:A7-0049/2014 ***
Föredraganden: João Ferreira
PECH
 
Förbindelserna mellan EU, å ena sidan, och Grönland och Konungariket Danmark, å andra sidan
Betänkande:A7-0054/2014 *
Föredraganden: Ricardo Cortés Lastra
DEVE
 
Försäkringsskydd mot naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan
Betänkande:A7-0005/2014
Föredraganden: Sampo Terho
ECON
 
Samråd med Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om strukturen för och organisationen av social dialog i samband med en verklig ekonomisk och monetär union
 
Parlamentets sammanträdeskalender för 2015
 
Utnämning av vice ordförande för Europeiska centralbankens tillsynsnämnd
Betänkande:A7-0086/2014
Föredraganden: Sharon Bowles
ECON
 
Avtal mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om samarbete vid tillämpningen av deras konkurrenslagstiftning
Betänkande:A7-0060/2014 ***
Föredraganden: George Sabin Cutaș
ECON
 
EU:s samarbetsavtal om konkurrenspolitikens tillämpning – vägen framåt
Betänkande:O-000022/2014 Europakommissionen ECON
 
Bemyndigande för medlemsstaterna att i Europeiska unionens intresse ratificera vapenhandelsfördraget
Betänkande:A7-0041/2014 ***
Föredraganden: David Martin
INTA
 
Vapenhandelsfördraget
 
Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU
Betänkande:A7-0053/2014 ***I
Föredraganden: Christofer Fjellner
INTA
 
Säkerställande av att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs
Betänkande:A7-0468/2013 ***I
Föredraganden: Isabelle Thomas
PECH
 
Utrustning och säkerhetssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar
Betänkande:A7-0255/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Explosiva varor för civilt bruk
Betänkande:A7-0256/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Icke-automatiska vågar
Betänkande:A7-0257/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Elektromagnetisk kompatibilitet
Betänkande:A7-0258/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser
Betänkande:A7-0259/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Hissar och säkerhetskomponenter till hissar
Betänkande:A7-0260/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Enkla tryckkärl
Betänkande:A7-0261/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Mätinstrument
Betänkande:A7-0376/2012 ***I
Föredraganden: Zuzana Roithová
IMCO
 
Kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar
Betänkande:A7-0020/2014 ***I
Föredraganden: Georges Bach
TRAN
 
Insolvensförfaranden
Betänkande:A7-0481/2013 ***I
Föredraganden: Klaus-Heiner Lehne
JURI
 
En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030
Betänkande:A7-0047/2014
Föredraganden: Anne Delvaux
Föredraganden: Konrad Szymański
ITRE ENVI
 
 
05-02-2014 -
15:00 - 23:00
Debatt
 
 
Situationen i Ukraina
 
Europas roll i Centralafrikanska republiken
 
Situationen i Syrien
 
Syriska flyktingar som anländer till Bulgariens gränser
 
Situationen i Egypten
 
Toppmötet mellan EU och Ryssland
 
Avvisande av människor utanför Greklands kust (Farmakonisi) som medfört att flyktingar omkommit
 
Gemensam debatt - Framstegsrapporter (Balkanländerna)
2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina
2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
2013 års framstegsrapport om Montenegro
 
 
 
06-02-2014 -
08:30 - 11:00
Debatt
 
 
Utrotande av kvinnlig könsstympning
Betänkande:O-000029/2014 Europakommissionen FEMM
 
Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
Betänkande:O-000016/2014 Europakommissionen TRAN
 
 
06-02-2014 -
11:00 - 11:50
Debatt
 
 
Enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond: resultat av förhandlingarna
 
 
06-02-2014 -
12:00 - 14:00
OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
 
 
Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond
Betänkande:A7-0478/2013 ***I
Föredraganden: Elisa Ferreira
ECON
 
Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 88.2 och 88.3 i arbetsordningen om förslaget till kommissionens förordning vad gäller angivande av ursprungsland eller härkomstplats för färskt, kylt eller fryst kött av svin, får, get och fjäderfä
 
Rekommendation till beslut i enlighet med artikel 87a.4 i arbetsordningen om kommissionens delegerade förordning (EU) nr .../... av den 28 augusti 2013 om fastställande av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet
 
Rekommendation till beslut i enlighet med artiklarna 88.4 d och 87a.6 i arbetsordningen om att inte invända mot utkastet till kommissionens förordning (EU) nr .../... om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 särskilt i syfte att fastställa vilka volymer utsläppsrätter för växthusgas som ska auktioneras ut 2013–2020
 
Situationen i Ukraina
 
Situationen i Syrien
 
Situationen i Egypten
 
Toppmötet mellan EU och Ryssland
 
2013 års framstegsrapport om Bosnien och Hercegovina
 
2013 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 
2013 års framstegsrapport om Montenegro
 
Utrotande av kvinnlig könsstympning
Betänkande:O-000029/2014 Europakommissionen FEMM
 
Naiades II – ett handlingsprogram till stöd för transporter på inre vattenvägar
Betänkande:O-000016/2014 Europakommissionen TRAN
 
 
06-02-2014 -
15:00 - 16:00
Debatt
 
 
Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
Situationen i Thailand
Rätt till utbildning i regionen Transnistrien
Bahrain, särskilt fallen Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja och Ibrahim Sharif
 
 
06-02-2014 -
16:00 - 17:00
Omröstning (efter avslutad debatt)
 
 
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)
 
 
 
Förslag till betänkande under plenarsessionen
 
 
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2012
Referens: A7-0478/2013

Datum:
08-01-2014
Elisa Ferreira
ECON
 
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen
Referens: A7-0053/2014

Datum:
27-01-2014
Christofer Fjellner
INTA
 
 
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar och av förordning (EG) nr 2027/97 om lufttrafikföretags skadeståndsansvar avseende lufttransport av passagerare och deras bagage
Referens: A7-0020/2014

Datum:
22-01-2014
Georges Bach
TRAN
 
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen
Referens: A7-0053/2014

Datum:
27-01-2014
Christofer Fjellner
INTA
 
 
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2012
Referens: A7-0478/2013

Datum:
08-01-2014
Elisa Ferreira
ECON