Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen")
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

Nyhetsrummet

Teman

 

Europeiska politiska partier, Europaparlamentets samarbete med andra EU-institutioner och de nationella parlamenten, tillämpningen av EU:s fördrag och alla allmänna frågor som rör EU-institutionernas arbete.

 
 

Parlamentets bidrag till säkerhetsfrågor och rättsliga frågor, inklusive dataskydd, kampen mot diskriminering, att skydda den fria rörligheten inom EU, gränskontroll, migration, asylpolitik, rättsligt och polisiärt samarbete.

 
 

Europaparlamentet om relationerna med länder utanför EU, inklusive anslutningsländer samt EU:s grannländer och strategiska samarbetsländer. Det omfattar handel, mänskliga rättigheter, utvecklingspolitik samt säkerhets- och försvarsfrågor.

 
 

Parlamentets roll i att utveckla den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken, landsbygdsutveckling, djurskydd, livsmedelskvalitet samt skyddet av fiskebeståndet.

 
 

Europaparlamentets arbete med EU:s årliga budget och med dess långtidsbudget, samt dess budgetkontroll.

 
 

Kultur, utbildning, ungdomspolitik, idrott och aspekter av EU:s mediapolitik. Det inbegriper fleråriga program som exempelvis Erasmus, Kreativa Europa, Ett Europa för medborgarna, programmet för Europas kulturhuvudstad och LUX-priset för film.

 
 

EU:s ekonomiska och monetära politik, inklusive förordningen om finansiella tjänster, ECB:s ansvarsskyldighet inför parlamentet, beskattning och konkurrensfrågor samt den fria rörligheten för kapital och betalningar.

 
 

Parlamentets arbete för sysselsättning och socialpolitik, inklusive arbetsvillkor, fortbildning och arbetstagares fria rörlighet.

 
 

Europaparlamentets arbete avseende den inre marknaden och konsumentskydd, inklusive den fria rörligheten för personer, varor och tjänster inom EU. Området inbegriper även konsumenträttigheter, produktsäkerhet, erkännande av yrkeskvalifikationer, standardisering och offentlig upphandling.

 
 

Regionalpolitik och transportfrågor, inklusive tågtrafik, Regional and transport policies, including railways, godstransport på vägar och till sjöss, passagerarrättigheter, miljövänligare och säkrare fordon, samt regional utvecklingspolitik för att främja ekonomisk och social sammanhållning mellan EU:s medlemsländer.

 
 

Parlamentets arbete för att utveckla EU:s politik på områdena miljö, hälsa och livsmedelssäkerhet, inklusive kampen mot klimatförändringar, att minska utsläpp och giftiga ämnen, regler för läkemedel och patienträttigheter, samt lagstiftning om livsmedelskontroller och märkning.